Program 27. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 2. 12. 2015

P R O G R A M

27. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 12. 2015

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k uzavření nájemních smluv na nájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“, k revokacím části usnesení, k rozšíření nájemního titulu a uzavření darovacích smluv.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody, o prominutí poplatku z prodlení, o odložení plateb, o prominutí smluvní pokuty.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k žádosti nájemkyně M. L., IČ 41758773, o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné a zálohy na služby za období 07-10,12/14 a nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2013 na nebytovém prostoru v bytovém domě č. p. 1430,
ul. Maroldova 13, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k žádosti nájemce V. Z., IČ 12487953, o uzavření splátkové dohody na dlužné vyúčtování služeb za rok 2014, na nebytovém prostoru č. 804, v bytovém domě č. p. 1245, ul. 5. Května 49, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k žádosti bývalého nájemce M. N., o uzavření splátkové dohody na dlužnou smluvní pokutu za pozdní úhradu nájemného a smluvní pokutu za pozdní vyklizení nebytového prostoru (garáž) na pozemku parc. 1921/7, v ulici U Ledáren, Praha 4, katastrální území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k žádosti pana F. L., nar. v roce  xx, o prominutí smluvních úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového objektu – Modrý pavilon, č. p. 1281, 1282, ul. Štúrova, včetně pozemků parc. č. 2869/166 a parc. č. 2869/167, Praha 4, katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k  odpisu částky ve výši 9 889 Kč, evidovanou u bývalého nájemce J. Č., nar. xx.xx, jako neuhrazené skladné za období 07/10 – 03/11 na nebytovém prostoru (garáž), nacházející se na adrese č. p. 1183, ul. Petra Rezka 5, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k pokusu o mimosoudní dohodu a k žádosti o výměnu bytu č. x v domě Na Kolejním statku xx, Praha 4 – Michle za byt určený k privatizaci.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k žádosti pana J. V. o vypořádání nákladů na změnu předmětu nájmu bytu č. x  na adrese Svatoslavova xx, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k žádosti nájemce o proplacení vložených nákladů za vybavení bytu č. x v domě Marie Cibulkové xx, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na odstranění havarijního stavu bytu č. 20 v bytovém domě Krumlovská 527/4, Praha 4 – Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 377, ul. Táborská 42, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0869/OOM/ZST uzavřené dne 20. 11. 2015 se společností POSPÍŠIL s.r.o., IČ: 615 09 337 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1281, Štúrova 10, katastrální území Krč, Praha 4.¨
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0850/OOM/ZST uzavřené dne 16. 11. 2015 se společností CARIBCON s.r.o., IČ: 279 04 679 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1281, Štúrova 10, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OSO/686/99/C ze dne 21. 5. 1999, ve znění dodatku č. 1, se společností GARRY AV, s.r.o., IČ 257 61 439, na změnu účelu užívání nebytové jednotky č. 46/303 v domě čp. 46, Podolské nábřeží 20, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k opravě usnesení č. 26R-1146/2015 ze dne 18. 11. 2015 k pronájmu nebytového prostoru č. 801 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytových jednotek č. 727/101, 727/102 a 727/103 v domě č.p. 727, Adamovská 5, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálních spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1034.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy k pronájmu nebytového prostoru v domě č.p. 500, Táborská, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 0084/05/NEBYTY/OBFM/CIZI uzavřené dne 31.8.2004, ve znění pozdějších dodatků, s nájemcem Obchodní akademie, Kubelíkova 37, Praha 3, IČ: 701 07 050.
Předkládá: Mgr. Zicha
projednávaní materiálu bylo odloženo

24. Návrh ke změně nájemce ze společnosti Centrum RehaMed, s.r.o., IČ: 256 95 576 na společnost Česká nemocniční s.r.o., IČ: 041 82 243 – pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2 a pronájem pozemku parc. č. 1794/1, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh k nájemním vztahům se společností Divadlo Na Jezerce s.r.o., IČ: 271 12 110 – pozemky parc. č. 2386/1, parc. č. 2386/4, parc. č. 2387/2, parc. č. 2987/2 a parc. č. 2987/3 s budovou č.p. 1451, Na Jezerce 2a, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

26. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/1281/OOM/STAR ze dne 20. 11. 2014 se společností Divadlo Na Fidlovačce s.r.o., IČ: 256 58 808 – pozemek parc. č. 104 s budovou č.p. 625, Křesomyslova 4, pozemek parc. č. 3021/2 s budovou bez čp/če a část pozemku parc. č. 103/1, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

27. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1178/1 v katastrálním území Michle se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 2848/365 v katastrálním území Záběhlice se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2304/2, 2305/1, 2305/2 vše v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

30. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id 27203/33948 části pozemku parc. č. 302 označené dle GP č. 1229-28/2015 jako pozemek parc. č. 302/2, katastrální území Hodkovičky.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

31. Návrh ke zrušení usnesení Rady MČ Praha 4 č. 25R-1074/2015 ze dne 4.11.2015 a k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2340 a 2341/2 oba v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

32. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu světelné vánoční výzdoby se společností MK-mont illuminations s.r.o., se sídlem Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 25424769 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ 00063584, pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Nájem světelné vánoční výzdoby.
Předkládá: starosta

33. Návrh k podání žádosti hlavnímu městu Praze o grant v oblasti projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu na rok 2016.
Předkládá: starosta

34. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu zařízení tepelného hospodářství č. 2015/0719/OOM/STAR uzavřené dne 1.9.2015 se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901.
Předkládá: starosta

35. Návrh k dodatku č. 23 k Podpisovému řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 13 R-366/2007 ze dne 6.6.2007.
Předkládá: tajemnice

36. Návrh k dodatku č. 29 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 11 R-336/2007 dne 23.5. 2007.
Předkládá: tajemnice

37. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2016.
Předkládá: tajemnice

38. Návrh k  předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Němčická 16, s účinností od 2. 12. 2015.
Předkládá: Ing. Míth

39. Návrh ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Na Líše 16 v rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení  pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  s účinností od 1.9.2016.
Předkládá: Ing. Míth

40. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na Bezpečnostní audit IT systémů Úřadu městské části Praha 4 a uzavření smlouvy mezi  ESET software spol. s r.o., sídlem Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 26467593 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584.
Předkládá: Z. Pokorný

41. Návrh ke zrušení smlouvy č. 2009/185/OINF/OSTA/OBD ze dne 6.2.2009 s Corpus Solutions a.s., sídlem Pod pekařkou 1, 147 00 Praha 4-Podolí, IČ: 25764616
Předkládá: Z. Pokorný

42. Návrh na vyhodnocení exkurze dětí z MŠ 4 pastelky (objekt Kotorská) ve sběrném dvoře Durychova v říjnu 2015.
Předkládá: Ing. Růžička

43. Návrh k  předání movitého majetku k hospodaření Zdravotnickému zařízení MČ Praha 4, IČ : 44846291, Kotorská 1590/40, Praha 4 s účinností od 2. 12. 2015.
Předkládá: Mgr. Kotvová

44. Návrh k poskytnutí daru ve výši 16 000 Kč Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice - Předměstí,  IČ: 402 299 39 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Mgr. Kotvová

45. Návrh k poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč Centru sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., se sídlem Masečín 119, 252 07 Štěchovice,  IČ: 291 282 18 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Mgr. Kotvová

46. Návrh k poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč společnosti Two steps ahead s.r.o., se sídlem Mattioliho 3271/2, Praha 10, IČ: 019 70 801 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Mgr. Kotvová

47. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč Asociaci Trumpetistů ČR, se sídlem Kusého 535/4, 181 00 Praha 8, IČ: 22905600 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.

48. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 27 000 Kč spolku Art 4 People, občanské sdružení, sídlem 5. května 797/50, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 01308416 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.
materiál byl stažen

49. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Rekonsta s.r.o. na realizaci akce „Oprava bytu č.29 Viktorinova 1122/1 a bytu č.6 Pikrtova 1313/5, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

50. Návrh k uzavžení smlouvy o dílo se společností ANTA spol.s r.o., Hanzklíkova 527/13, 181 00 Praha 8, IČ 45793891 na zhotovení projektové dokumentace a do dávek souvisejících prací pro veřejnou zakázku maléh rozsahu pod názvem „Snížení energetické náročnosti na objektech MŠ městské části Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

51. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0763/OSIO ze dne 8.10.2015 se zhotovitelem Petrem Neumannem, DiS se sídlem Staré Křečany 20, PSČ 407 61, IČ: 72682400 na  změnu předmětu díla a změnu ceny díla při realizaci akce „Oprava zahrady a dětského hřiště v areálu MŠ Trenčínská 7, čp. 2770, na pozemku parc.č. 5721/77, k.ú. Záběhlice, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

52. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2014/0573/OSIO  ze dne 20.6. 2014 se společností ATELIER 38 s.r.o., IČ:25858343, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Otočné hlediště v parku zámku Krč“, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-653/2014 ze dne 21. 5. 2014.
Předkládá: Ing. Kovářík

53. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0557/OSIO ze dne 26.6.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.16R-548/2015 ze dne 17.6.2015 pro akci „Oprava ZTI (voda, kanalizace) v bytových objektech Krchlebská 1888/2 a 1890/6, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

54. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč Ing. K. B., bytemVýchodní náměstí  x, 141 00 Praha 4, a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Ing. Kovářík

55. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 45 000 Kč, TJ Sokol Vyšehrad, se sídlem Rašínovo nábř. 24, 128 00 Praha 2, IČ: 45246491, a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Ing. Kovářík

56. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč spolku Alcedo Praha, z.s., se sídlem Krymská 238/18, 101 00 Praha 10, IČ: 22770895 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Ing. Kovářík

57. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2016.
Předkládá: starosta
materiál na 12. zastupitelstvo

58. Návrh k nepřijetí nabídky úplatného nabytí pozemku parc. č. 2869/404 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 12. zastupitelstvo

59. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 1143/3 na adrese 5. května 61,  Praha 4 – Nusle  zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 12. zastupitelstvo

60. Návrh k podání projektové žádosti v rámci výzvy “Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Předkládá:Mgr. Kotvová
materiál na 12. zastupitelstvo

61. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 150.000,- Kč FK Slavoji Vyšehrad, s.r.o., sídlem Mikuláše z Husi 1709/1, 140 00 Praha 4, IČ: 49197045 účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Ing. Kovářík
materiál na 12. zastupitelstvo

62. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemnice

63. Informace - určení nositelů odpovědí na interpelace, dotazy a náměty vznesených na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 11. 11. 2015.

64. Různé.

65. Návrh ke schválení výběru dodavatele na Provozní a servisní podporu zařízení datové sítě LAN pro Úřad městské části Praha 4 a uzavření smlouvy s OMNILINK Services a.s., sídlem V Korytech 3155/23, 106 00 Praha 10, IČ: 24298557.
Předkládá: Z. Pokorný

66. Návrh k poskytnutí daru ve výši 50 000Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické  v Praze - Nusle, se sídlem Žateckých 1169/1, 140 00, Praha 4 – Nusle, IČ: 61381721 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: starosta

67. Návrh k poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha - Michle, se sídlem Baarova 52/23, 140 00, Praha 4, IČ: 48137791 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: starosta

68. Návrh k poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava - Nusle, se sídlem Svatoslavova 771/7, Praha 4, 140 00, IČ: 61383201 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: starosta

69. Návrh k dojmenování členů Komise pro justici Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

70. Návrh k uzavření smlouvy s Evropskou rozvojovou agenturou s.r.o., IČ: 28441907 za účelem zpracování projektové žádosti do výzvy „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Předkládá: Mgr. Kotvová

71. Návrh k návrhu programu 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 21. 12. 2015.
Předkládá: starosta

72. Návrh k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 – Praha“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Předkládá: Ing. Růžička

Vytisknout