Program 26. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 18. 11. 2015

P R O G R A M

26. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 18. 11. 2015

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k ukončení nájmů bytů výpovědí a k podání žalob na vyklizení bytu.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle zápisu Komise pro sociální bydlení Rady městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č.1045/4 v domě na adrese 5. května 1045/28, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, panu P. D.,  IČ: 480 49 786.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k pronájmu garážových stání č. 7, 8 a 9 v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 1143/808 v domě č. p. 1143, ul. 5. května 61, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 1044/302 v domě č. p. 1044, ul. 5. května 30, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 402 v domě čp. 554, Podolská 96, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k ukončení nájemních smluv, na pronájem nebytových prostor v nebytovém objektu č. p. 1594, Hvězdova, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 809/1 v katastrálním území Hodkovičky
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 96/15 v katastrálním území Michle se Společenstvím vlastníků jednotek v objektu Hodonínská 1242-1244, 141 00, Praha 4, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh ke změně přílohy usnesení číslo 24R-1018/2015 ze dne 21. 10. 2015 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 140/85 v katastrálním území Lhotka ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k uzavření smlouvy o pachtu pozemku parc. č. 5513/13 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1142/4 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2155/1 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku parc. č. 1285/66 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 804 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 1847 v katastrálním území Braník, L. C.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za hlavní činnost a činnost spojenou s užíváním majetku zřizovatele (doplňkovou činnost) v období školního roku 2014/2015.
Předkládá: Ing. Míth

22. Návrh ke stanovení výše platů ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 s účinností od 1.11.2015.
Předkládá: Ing. Míth

23. Návrh ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003.
Předkládá: Ing. Míth

24. Návrh k návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství hl. města Prahy 2016-2025“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Předkládá: Ing. Růžička

25. Návrh k vyhodnocení soutěží v kategorii ZŠ a MŠ v kompostování v rámci ekologické výchovy v roce 2015.
Předkládá: Ing. Růžička

26. Návrh ke schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky za účelem jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v rámci předběžného oznámení dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v zadávacím řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4“.
Předkládá: Z. Pokorný

27. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na dodávku a instalaci HW pro dohledový systém  pro Úřad městské části Praha 4 a uzavření smlouvy s  Altais, s.r.o., sídlem Ke Hřbitovu 219, PSČ 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 27579433.
Předkládá: Z. Pokorný

28. Návrh ke stanovení výše odměny Bc. Janu Schneiderovi, řediteli Zdravotnického zařízení městské části Praha 4. 
Předkládá: Mgr. Kotvová

29. Návrh ke změně výše platu Miloše Hájka, ředitele Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace.
Předkládá: Mgr. Kotvová

30. Návrh ke změně výše platu Bc. Jana Schneidera, ředitele Zdravotnického zařízení městské části Praha 4, příspěvkové organizace.
Předkládá: Mgr. Kotvová

31. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemnice

32. Návrh k ukončení smlouvy o poskytování dílčích archivních služeb, uzavřené dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 30R-748/2011, ze dne 31.8.2011, s firmou Archivum, s.r.o.
Předkládá: tajemnice

33. Návrh ke schválení plánu inventur na rok 2015 a ke jmenování členů hlavní inventarizační komise a členů dílčích inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku a závazků MČ P4.
Předkládá: tajemnice

34. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Decorum spol. s r.o. na realizaci akce „Oprava bytu č.7 V Mokřinách 43/6, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

35. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Úprava přechodu pro chodce na bezbariérový na křižovatce ulic Hlavní x Jižní IV“.
Předkládá: Ing. Kovářík

36. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0768/OSIO ze dne 8.10.2015 se společností JETMAR A PARTNER s.r.o. se sídlem Horolezecká 918/11, 102 00, Praha 10 – Hostivař, IČ: 62584944 na změnu předmětu díla a změnu ceny díla při realizaci akce: „Oprava střechy Nad Malým Mýtem 1402/2, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

37. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 2077/4, 2077/5, 2077/6 a 2077/7 vše v katastrálním území Nusle ve vlastnictví hl.m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

38. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 3172/1, 3172/2, 3172/3, 3172/4, 3172/6, 3172/16, 3172/17, 3172/18, 3172/19, 3172/20, 3172/21, 3172/22 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

39. Návrh dohody o narovnání uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a Duc Van Nguyenem.
Předkldatel: starosta

40. Návrh k poskytnutí záštity městské části Praha 4 nad výstavou „Vánoce našich babiček a dědečků“, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Mezi námi, se sídlem Nad Želivkou 903, 160 00 Praha 6, IČ 02267217.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.

41. Návrh ve věci soudního sporu č.j. 20C 71/2013.
Předkládá: starosta

42. Návrh ve věci soudního sporu č.j. 20C 148/2013.
Předkládá: starosta

43. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 113/3 na adrese Nuselská 113/17, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 11. zastupitelstvo

44. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 845/5 na adrese Na Pankráci 845/18, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 11. zastupitelstvo

45. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 332/6 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 11. zastupitelstvo

46.Informace k udělování souhlasu/nesouhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: Mgr. Kotvová

47. Informace k charitativní akci pořádané ve spolupráci Mateřské školy Matěchova, Praha 4, Halasova 1069 a nadace Ukrajinsko Evropská Perspektiva.
Předkládá: Ing. Míth

48. Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2016/2017.
Předkládá: Ing. Míth

49. Informace k dalšímu rozvoji alternativního vzdělávání na území správního obvodu Praha 4.
Předkládá: Ing. Míth

50. Různé.

51. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: starosta

52. Návrh k novelizaci Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, schváleného usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 23R-1017-2001 ze dne 27. 11. 2001 ve znění pozdějších změn a dodatků a ke změnám vzorových nájemních smluv.
Předkládá: Mgr. Zicha
projednávání materiálu bylo přerušeno

53. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

54. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, paní M. R., IČ: 717 24 451.
Předkládá: Mgr. Zicha

55. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 801 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

56. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Zemský pivovar, s.r.o., IČ: 020 40 344 na adresu Jiskrova 44/6 (Branická 44/44), katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

57. Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla Společnosti pro queer paměť, z.s., IČ 023 75 486, na adresu nebytového objektu čp. 1683, Na Strži 40, Praha 4, katastrální území Krč
Předkládá: Mgr. Zicha

58. Návrh na výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 208 v domě čp. 953, Za Zelenou liškou 1, Praha 4, katastrální území Krč a nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, Záchranné potápěčské službě Praha, IČ 70857121.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

59. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1625/3 v katastrálním území Krč
Předkládá: Mgr. Zicha

60. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1178/1 a parc. č. 1178/3, oba v katastrálním území Michle, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., členem koncernu Pražská plynárenská, a. s., a Ing. P. H.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

61. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2612/16, 2612/17 a 2612/18, vše v katastrálním území Braník
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 11. zastupitelstvo

62. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 773/92 v katastrálním území Lhotka
Předkládá: Mgr. Zicha

63. Návrh ke zřízení Komise pro justici Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejích členů
Předkládá: starosta

64. Návrh ke zřízení Školské komise Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejích členů
Předkládá: starosta

65. Návrh k odvolání pana Miloše Hájka z vedoucího pracovního místa ředitele Ústavu sociálních služeb v Praze 4, přísp. org., Podolská 208/31, Praha 4, PSČ 147 00 IČ: 70886199, k datu 30.11.2015.
Předkládá: Mgr. Kotvová

66. Návrh k pověření Bc. Jana Schneidera řízením Ústavu sociálních služeb v Praze 4, přísp. org., Podolská 208/31, Praha 4, PSČ 147 00 IČ: 70886199, od 1.12.2015 až do jmenování nového ředitele na základě výsledku výběrového řízení.
Předkládá: Mgr. Kotvová 

Vytisknout