Program 26. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 17. října 2012

1. Návrh k novelizaci Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou, ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh dalšího postupu při řešení bytové problematiky MgA. K. Š.
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh na poskytnutí finanční úhrady odpovídající 25 % nájemného v období od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012 pro nájemce bytu č. 5 v domě č. p. xx, Bělehradská x, Praha 4, k. ú. Nusle, pana Ing. K. B., z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1194/6 na adrese Lopatecká 1194/36, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 711/803 v č. p. xx, Michelská xx, Praha 4, k. ú. Michle, s Mgr. Z. Ch.
Předkládá: p. Caldr

9. Návrh k žádosti společnosti Mateřská škola - Pro Family s.r.o., se sídlem Novoborská 371, Praha 9, IČ: 61507962 o snížení kauce - Točitá 1752/40, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

10. Návrh k pronájmu garáží v ulici U Ledáren, k. ú. Braník a k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

11. Návrh k uzavření dodatků na pronájem garážových stání č. 8, 13 a 58 v ulici Točitá, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

12. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1594, Hvězdova 19, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

13. Návrh ke k výpovědi nájmu pozemku parc. č. 415 v k. ú. Nusle, pronajatého společnosti Service Point, spol. s r.o.
Předkládá: p. Caldr

14. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. MČ-4/OSM/33/96 ze dne 7. 5. 1996, ve znění dodatku č. 1, se společností ORIS Praha, spol. s r.o., IČ: 43004474 - pronájem části pozemku parc. č. 894/1, k. ú. Krč k umístění staveb pro reklamu
Předkládá: p. Caldr

15. Návrh k umístění stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 2056, katastrální území Braník
Předkládá: p. Caldr

16. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2012/0843/OOM/RAD uzavřené dne 26. 9. 2012 se společností KPC Projekt Beta, a. s., IČ: 28396642 - pronájem části pozemku parc. č. 3483/2, k. ú. Michle k umístění stavby pro reklamu
Předkládá: p. Caldr

17. Návrh k dohodě o ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 140, k. ú. Nusle, se společností BOLESLAVOVA 12, s.r.o., v likvidaci, se sídlem Praha 4, Boleslavova 799/12, IČ: 618 52 775
Předkládá: p. Caldr

18. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1980 v k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

19. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni budově č. p. 82 a k pozemku parc. č. 261 v k. ú. Podolí ve prospěch městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr

20. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2869/324 v k. ú. Krč ve prospěch společnosti BOHEMIATEL, s.r.o.
Předkládá: p. Caldr

21. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč Lesnímu divadlu Krč o. s., se sídlem Biskupcova 45/1809, 130 00 Praha 3 - Žižkov, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: p. Caldr

22. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč České softballové asociaci, se sídlem Atletická 100/2, 160 17 Praha 6, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: p. Caldr

23. Návrh k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Energetická, a. s. se sídlem Táborská 350/32, Praha 4, IČ: 28550901 o schválení řádné účetní závěrky této společnosti za rok 2011 a o úhradě ztráty, výroční zprávy společnosti 4-Energetická, a. s. za rok 2011 zahrnující i zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2011 a o vzetí na vědomí zprávy společnosti 4-Energetická, a. s. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 a zprávy dozorčí rady společnosti 4-Energetická, a. s. o schválení účetní závěrky společnosti 4-Energetická, a. s. za rok 2011 a k podnikatelskému plánu společnosti 4-Energetická, a. s. na rok 2012
Předkládá: p. Caldr

24. Návrh k odvolání a volbě člena představenstva společnosti 4-Majetková, a. s.
Předkládá: p. Caldr

25. Návrh k petici rodičů, zástupců dětí a zaměstnanců MŠ Matěchova ke konkursnímu řízení a jmenování nového ředitele školy, adresovanou Radě městské části Praha 4
Předkládá: pí Staňková

26. Návrh ke změně výše osobního příplatku Mgr. Aleny Šebkové, ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 1175/754
Předkládá: pí Staňková

27. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Plamínkové 1593/2, s účinností od 1. 11. 2012
Předkládá: pí Staňková

28. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4–Volnočasovou, o.p.s., k zajištění počítačového kurzu pro rodiče do 5 let věku dítěte s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 ve II. pololetí r. 2012
Předkládá: pí Staňková

29. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4  a 4–Volnočasovou, o.p.s., k zajištění počítačového kurzu pro seniory s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 v rámci realizace projektu „KROK PO KROKU aneb jeden krok k pokroku“ ve II. pololetí r. 2012
Předkládá: pí Staňková

30. Návrh ke změně usnesení Rady městské částí Praha 4 č. 15R-691/2012 ze dne 13. 6. 2012 k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4-Volnočasovou, o.p.s. na zajištění zdravotního cvičení TIME *out* DOOR
Předkládá: pí Staňková

31. Návrh ke jmenování paní Jaroslavy Kulasové vedoucí odboru kontrolního Úřadu městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

32. Návrh na uzavření  smlouvy na ostrahu Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 mezi INDUS, spol.s r.o., U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10-Hostivař, IČ: 45787492 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

33. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve věci veřejné zakázky „Výběr dodavatele el. energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 4“
Předkládá: tajemník

34. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Zahradnické úpravy venkovního prostoru jeslí Rabasova“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 24. 9. 2012 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

35. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka a instalace mobilních šatnových kontejnerů do sportovního areálu Podolí“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 24. 9. 2012 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

36. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka a instalace mobilního šatnového kontejneru pro sběrný dvůr v Durychově ulici“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 24. 9. 2012 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

37. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Zpracování dopravního průzkumu parkujících vozidel pro akci „Městská část Praha 4 – Příprava území pro zóny placeného stání, Analýza území ve vztahu k dopravě v klidu + projekt organizace dopravy v klidu a projekt organizace dopravy v klidu a projekt provozního zabezpečení ZPS na vybrané území MČ Praha 4“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 26. 9. 2012 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

38. Návrh k rozhodnutí zveřejnit předběžné oznámení o vyhlášení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky „Údržba zeleně v Centrálním parku Pankrác a v parku Na Jezerce
Praha 4“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: Ing. Bodenlos

39. Návrh k návrhu nařízení o zřízení přírodní rezervace Klánovický les
Předkládá: Ing. Bodenlos

40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2704/11 v katastrálním území Braník
Předkládá: starosta

41. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parcelní číslo 2081/14, 2081/15 a 2081/15 v katastrálním území Braník
Předkládá: starosta

42. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 291/16 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1917 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1373 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

45. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 2716 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

46. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 852/22 v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

47. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k návrhu vymezení center obcí pro potřeby nařízení vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Předkládá: starosta

48. Návrh k uzavření upravené dohody se společností EUROVIA CS, a. s. se sídlem Národní 10, 113 19  Praha 1, IČ: 45274924
Předkládá: starosta

49. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0768/OSIO ze dne 7. 9. 2012 se zhotovitelem VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., IČ: 48026921, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výměna rozvodů vody a kanalizace včetně výměny zařizovacích předmětů v bytovém domě V Horkách 1407/19, Praha 4 – dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla v souvislosti se zjištěným skutečným stavem nemovitosti, který si vyžádá provedení víceprací
Předkládá: starosta

50. Návrh k uzavření  dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. SML/2012/0769/OSIO na realizaci akce: „Objekt Jánošíkova 1320, Praha 4, k. ú. Krč – oprava kanalizace v prostoru kolektoru mezi pavilony B a F“
Předkládá: starosta

51. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0788/OSIO ze dne 19. 9. 2012 se zhotovitelem DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., IČ: 26071584, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výměna 2. části oken objektu Křesomyslova 724/2, Praha 4 - k. ú. Nusle - dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla v souvislosti se zjištěným skutečným stavem nemovitosti, který si vyžádá provedení víceprací
Předkládá: starosta

52. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0761/OSIO ze dne 11. 9. 2012 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 21R-1038/2012 ze dne 29. 8. 2012 pro akci „Oprava bytu č. 4 Na Dolinách 524/40, bytu č. 10, Pelhřimovská 1033/5, bytu č. 9 Svatoslavova 435/45 a bytů č. 26, 33 Podolská 208/31, Praha 4“
Předkládá: starosta

53. Návrh k uzavření mandátní smlouvy se společností NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s., IČ: 26692678, k zastupování MČ Praha 4 v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k realizaci výstavby parkovacího domu na pozemku parc. č. 2869/182 při ulici Štúrova, Praha 4
Předkládá: starosta   
materiál byl stažen

54. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se Stanislavem TOULCEM, fyzickou osobou nezapsanou v OR, s místem podnikání Vratislavova 5/29, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad, IČ: 10195726 na provedení plnění představujících veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce „Úprava odborné učebny v objektu Nedvědovo náměstí 140/13, Praha 4 - Podolí“
Předkládá: starosta

55. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností GRADIOR spol. s r.o., Křižíkova 68, 660 90 Brno, IČ: 43389406 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci : „Oprava zdvihacího zařízení požární opony v objektu Křesomyslova č. p. 625, Praha 4 – Nusle“ – Divadlo na Fidlovačce
Předkládá: starosta

56. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce: „Výměna vodoměrů v bytovém objektu Za Zelenou liškou 953/1a, Praha 4, k. ú. Krč“
Předkládá: starosta

57. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce: „Výměna oken a dveří v bytovém objektu 5. května 1208/55, Praha 4, k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

58. Návrh na udělení ocenění strážníků Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 4 za mimořádně záslužný čin
Předkládá: starosta

59. Návrh na udělení ocenění policistů Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha IV za mimořádně záslužný čin
Předkládá: starosta

60. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 423/5 na adrese Týmlova 423/2, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

61. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 313/11 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr   

62. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1359/36 na adrese Čestmírova 1359/27, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr   

63. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 8/10 na adrese Michelská 8/27, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

64. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1143/20 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

65. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1432/13 na adrese V Horkách 1432/22, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících  pozemcích
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

66. Návrh k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky 113/1 v domě č. p. 113, Nuselská č. o. 17 na pozemku parc. č. 281, k. ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu
Předkládá: p Caldr    
materiál na 11. zastupitelstvo

67. Návrh k prodeji bytové jednotky 1143/32 v domě č. p. 1143, 5. května 61, k. ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu – jejímu nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

68. Návrh ke zrušení usnesení č. 21R-1050/2012 ze dne 29. 8. 2012
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

69. Návrh k žádostem o prominutí smluvní pokuty, k žádostem o prominutí poplatku z prodlení, k žádosti o uzavření splátkové dohody
Předkládá: p. Caldr   

70. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s K. S.
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

71. Různé

72. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4 k žádosti o výpůjčku pozemků parc. č. č. 3115/6, parc. č. 3115/7 a parc. č. 3115/8 (o celkové výměře 538 m2) vše v katastrálním území Braník, ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: Ing. Bodenlos

73. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Zabudování cvičebních prvků v senior parku v ulici Ružinovská, Praha 4“
Předkládá: Ing. Bodenlos

74. Návrh k žádosti Rady městské části Praha 4 o vybudování protihlukového opatření křížení ul. 5. května a Jižní spojky, Praha 4 a instalaci 4 ks mobilních protihlukových stěn o celkové délce 360 m u křížení ul. Spořilovská, Severní I a Jižní spojka na pozemcích p. č. 3489/1, 3490/1, 2407/25, 2407/33, 5725/1, 5915/1, 5915/5, 5915/6, 5915/2, 5753/2 katastrální území Záběhlice
Předkládá: Ing. Bodenlos

75. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodání 1 osobního motorového vozidla pro MČ Praha 4 mezi AUTO GOLDCAR a.s., Bohdalecká 1416/12, Praha 10, IČ: 29048141 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník