Program 25. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 4. 11. 2015

P R O G R A M

25. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 4. 11. 2015

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k uzavření nájemních smluv na nájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“, k revokaci části usnesení.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 727/101 v domě č.p. 727, Adamovská 5, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1034.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

6. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 727/102 v domě č.p. 727, Adamovská 5, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1034.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

7. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 727/103 v domě č.p. 727, Adamovská 5, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1034.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

8. Návrh k žádosti o prominutí 1. nájemného za pronájem nebytové jednotky č. 1042/402 v domě č. p. 1042, ul. 5. května 34, katastrální území Nusle, Praha 4, společnosti ORCHIDEA spol. s r.o., IČ: 49354043.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh ke zrušení usnesení č. 11R-269/2015 ze dne 15. 4. 2015 k uzavření splátkové dohody na smluvní pokuty a úroky z prodlení za pozdní platby nájemného, záloh na služby a vyúčtování služeb a smluvní pokutu za pozdní vyklizení nebytového prostoru (jednotky) č. 113/402 v domě č. p. 113, ul. Nuselská 17, katastrální území Nusle, Praha 4 a k uzavření nové splátkové dohody.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Zemský pivovar, s.r.o., IČ: 020 40 344 na adresu Jiskrova 44/6 (Branická 44/44), katastrální území Braník, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

11. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s Bytovým družstvem Bělčická 2820/2, Bytovým družstvem Bělčická 2821/4, Bytovým družstvem Spořilov 2822, družstvo, Společenstvím vlastníků jednotek Bělčická 8,  Společenstvím pro dům Bělčická 2824/10, Společenstvím vlastníků jednotek Bělčická 2825,  ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k uzavření dohody o odměně za zpracování odborného (znaleckého) posouzení nabídky tržní ceny s Ing. Františkem Prodělalem, Ph. D., IČ: 717 30 851 – prodej akcií společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 a zařízení tepelného hospodářství.
Předkládá: starosta

13. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3114/1 v katastrálním území Braník se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 2304/2, 2305/1, 2305/2 vše v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 2340 a 2341/2 oba v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál nebyl schválen

16. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 5685, parc. č. 5686/1, parc. č. 5687, parc. č. 5688, parc. č. 5689, parc. č. 5690a parc. č. 5721/201, všechny v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2381/5 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2942/3, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 5513/36 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 26R-1273/2014 ze dne 24.9.2014 k uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy se společností 4-Majetková, a.s. se sídlem Praha 4, Jílovská 1148/14, IČ: 284 77 456 a společností Budějovická, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4, IČ: 242 61 386.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

21. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb., hl.m. Prahy o místním poplatku ze vstupného.
Předkládá: starosta

22. Návrh k rozhodnutí ve věci podání žádosti o grant z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 137 420 Kč na realizaci 2. ročníku Multikulturního festivalu Kaleidoskop v rámci grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.
Předkládá: starosta

23. Návrh k rozhodnutí ve věci podání žádosti o grant z rozpočtu hlavního města Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2016 na projekt „Analýza rizikového chování dětí a mládeže“ ve výši 180 000 Kč.
Předkládá: Z. Pokorný

24. Návrh na uzavření smlouvy o spolupořadatelství muzikálového představení „Mamma Mia!“, konané v prostorách Kongresového centra Praha.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.

25. Návrh k vypovězení smlouvy o poskytování poradenských služeb uzavřené se společností Evropská rozvojová agentura, s.r.o, IČ: 28441907.
Předkládá: Mgr. Kotvová

26. Návrh k uzavření dohody mezi městskou částí Praha 4, Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara a hlavním městem Prahou, spočívající v ukončení výpůjček objektů Znojemská a Horáčkova.
Předkládá: Ing. Míth

27. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Němčická 16, s účinností od 15. 11. 2015.
Předkládá: Ing. Míth

28. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce  sálu č.205 ve 2.NP Táborská 500, Praha 4 mezi  spolkem Slow Food Prague, sídlem Pasteurova 6, 142 00 Praha 4, IČ: 22814892 a městskou částí Praha 4, sídlem  Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ: 00063584 na den 11.11.2015.
Předkládá: tajemník

29. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

30. Návrh ke stanovení funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2016.
Předkládá: tajemník

31. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností R-Projekt 07 Praha, s.r.o. se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ: 03520358 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně veškeré související inženýrské činnosti a souvisejících prací pro akci „Rekonstrukce školní kuchyně – MŠ Jihozápadní IV 1760/4, 141 00 Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

32. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s obchodní společností Středočeská stavební společnost spol. s r.o., Praha 4, Vídeňská 619/142, Kunratice, PSČ 148 00, IČ: 453 10 777 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci “ Sanace vlhkosti zdiva učebny ZŠ Jižní IV, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

33. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 5817 v katastrálním území Záběhlice se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál nebyl schválen

34. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s obnovou vodovodních řadů v pozemcích parc. č. 1209/2, parc. č. 2850/4, parc. č. 2856/2 a parc. č. 2862/2 v katastrálním území Braník společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

35. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 19R-726/2015 ze dne 22. 7. 2015 a k pronájmu části pozemku parc. č. 2207 o výměře 770 m2 a části pozemku parc. č. 2208 o výměře 350 m2, vše katastrální území Krč, Praha 4 Rada městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

36. Návrh k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2016.
Předkládá: starosta
materiál na 10. zastupitelstvo

37. Návrh k nabídce E. H., nar. xxxx, bytem Střimelická xxxx, Praha 4 na úplatné nabytí jednotky č. xx, garáže, na pozemku parc. č. 2820/2, katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

38. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1142/12 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

39. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1048/2 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

40. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2848/807, parc. č. 2848/808 a parc. č. 2848/809, všechny v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

41. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2109/3 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

42. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2156 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

43. Návrh ke svěření pozemků parc. č. 2092/2, 2092/3, 2092/7, 2092/9 a 2098/2 v katastrálním území Krč do správy městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo
materiál byl stažen

44. Návrh ke zrušení Fondu zpětného čerpání na opravy, rekonstrukce a modernizace domů zařazených do 1., 2. a 3. vlny privatizace bytového fondu městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha  materiál na 10. zastupitelstvo

45. Návrh k dohodám a soudnímu smíru mezi MČ Praha 4 a Sportovním klubem OAZA Praha, spolkem.
Předkládá: Mgr. Zicha  materiál na 10. zastupitelstvo

46. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemku parc. č. 2869/201 a části pozemku parc. č. 2869/197 označené dle GP č. 2729-204/2015 jako pozemek parc. č. 2869/452, oba v k. ú. Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

47. Návrh k souhlasu se zrušením a likvidací Parkovacího domu Jílovská, družstvo, IČ: 248 04 100 a k odpisu investice – v papírové podobě bude dodán na poradu vedení.
Předkládá: starosta
materiál na 10. zastupitelstvo

48. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – „Systém domovního a komunitního kompostování – městská část Praha 4“ – v papírové podobě bude dodán na poradu vedení.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál na 10. zastupitelstvo

49. Návrh k návrhu programu 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 11. 11. 2015.
Předkládá: starosta

50. Různé.

51. Návrh k rozpočtovým opatřením, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu.
Předkládá: starosta

52. Návrh ke změně usnesení č. 19R-658/2015 ze dne 22. 7. 2015 a k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2012/0367/OOM/RAD ze dne 25. 4. 2012, ve znění dodatku č. 1, na pronájem nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 297, ul. Nuselská 5, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

53. Návrh k uzavření smlouvy se zhotovitelem Technická správa komunikací hl. města Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1, IČ: 63834197 na realizaci akce „Branická HLUK č.a.999691 - Rekonstrukce mobiliáře a veřejného osvětlení“
Předkládá: Ing. Kovářík

54. Návrh k udělení dotací v rámci dotačních programů pro podporu sportovních a volnočasových aktivit; kulturních aktivit; a sociálních aktivit a služeb.
Předkládá: Z. Pokorný
materiál na 10. zastupitelstvo 
Vytisknout