Program 25. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 3. října 2012

1. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p Caldr

2. Návrh k pronájmu bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech v objektech základních a mateřských škol
Předkládá: p Caldr

3. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4
Předkládá: p Caldr

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p Caldr

5. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1040/13 na adrese 5. května 1040/38, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p Caldr

6. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 962/2 na adrese Hadovitá 962/10, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
Předkládá: p Caldr

7. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 962/3 na adrese Hadovitá 962/10, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
Předkládá: p Caldr

8. Návrh ke zrušení části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 21R-994/2012 ze dne 29. 8. 2012, bod III. odst. 3 přílohy usnesení - uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážových stání č. 74, 79 a 80 v ulici Točitá, k. ú. Krč s V. M.
Předkládá: p Caldr

9. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2011/0320/OOM/RAD uzavřené dne 22. 4. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2011, se společností NIKY & NATY, s.r.o., IČ: 28451384 na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 773, Dvorecká 3, k. ú. Podolí
Předkládá: p Caldr

10. Návrh k udělení souhlasu se změnou v účelu užívání jedné místnosti v NP 202 v č. p. 104, Pod Vyšehradem 1, Praha 4, k. ú. Podolí, a rozšíření účelu nájmu, společnosti Magdaléna, o.p.s.
Předkládá: p Caldr

11. Návrh ke stavebním úpravám nebytového prostoru č. 401 v č. p. 750, Jiskrova 5, k. ú. Braník, prováděných nájemcem Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: 47114983
Předkládá: p Caldr

12. Návrh k nevybrání nabídky společnosti OMV Česká republika, s.r.o., IČ: 00063584, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00
Předkládá: p Caldr

13. Návrh k nevybrání zájemce o pronájem části pozemku parc. č. 879/1 v k. ú. Krč
Předkládá: p Caldr

14. Návrh k žádosti společnosti A–JAKAVE s.r.o., se sídlem Smetanova 58, Velké Popovice, IČ: 27171973, o zúžení předmětu nájmu o pozemek parc. č. 1020/2, k. ú. Michle
Předkládá: p Caldr

15. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011/0760/OOM/RAD ze dne 10. 8. 2011 se společností Medicentrum 2K s.r.o., se sídlem Malešická 655/59c, Praha 10, IČ: 28258312
Předkládá: p Caldr

16. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla pro společnost Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o., IČ: 25697170, jako nájemci nebytového objektu č. p. 1749, Němčická 4, k. ú. Braník
Předkládá: p Caldr

17. Návrh ke změně zápisu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 v rejstříku škol a školských zařízení  z důvodu zvýšení kapacity   školského zařízení  pro zájmové vzdělávání – školní družiny a ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Táborská 45 v rejstříku škol a školských zařízení  z důvodu snížení kapacity   školského zařízení  pro zájmové vzdělávání – školní družiny dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
Předkládá: pí Staňková

18. Návrh ke změně výše platu Mgr. Filipa Nováka, ředitele Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393
Předkládá: pí Staňková

19. Návrh ke stanovení výše platu Mgr. Eriky Štanclové, ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Matěchova 1069
Předkládá: pí Staňková

20. Návrh ke jmenování hlavní inventarizační komise pro inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 4 za rok 2012
Předkládá: tajemník

21. Návrh k realizaci ekologicko – výchovné akce „Rozloučení s létem v Centrálním parku“ (park Družba) konaném dne 18. 10. 2012
Předkládá: Ing. Bodenlos

22. Návrh na poskytnutí pěti funkčních PC kolektivnímu systému ASEKOL s.r.o., která zprostředkuje jejich předání dětským domovům
Předkládá: Ing. Bodenlos

23. Návrh na uzavření licenční smlouvy o užití fotografického díla na výrobu kalendáře na rok 2013 „Zmizelá Praha 4“ a prezentace kalendáře v časopise Tučňák a na webových stránkách MČ Praha 4 mezi městskou částí Praha 4 a Muzeem hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, se sídlem: Kožná 1/475, Praha 1, PSČ: 110 01, IČ: 00064432
Předkládá: starosta

24. Návrh na uzavření dohody o povolení reprodukce a  udělení jednorázového reprodukčního práva na výrobu kalendáře na rok 2013 „Zmizelá Praha 4“ a prezentace kalendáře v časopise Tučňák a na webových stránkách MČ Praha 4 mezi městskou částí Praha 4 a hlavním městem Prahou
Předkládá: starosta

25. Návrh na uzavření licenční smlouvy o užití fotografického díla na výrobu kalendáře na rok 2013 „Zmizelá Praha 4“ a prezentace kalendáře v časopise Tučňák a na webových stránkách MČ Praha 4 mezi městskou částí Praha 4 a panem J. Z., nar. xx, bytem U Vlasačky xx, 104 00 Praha 10-Křeslice
Předkládá: starosta

26. Návrh na udělení ocenění strážníka Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 4 za mimořádně záslužný čin
Předkládá: starosta

27. Návrh ke změně složení komise pro výchovu, vzdělávání a rodinnou politiku Rady městské části Praha 4
Předkládá: starosta

28. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p Caldr   

29. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4
Předkládá: p Caldr   

30. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1360/16 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku
Předkládá: p Caldr   

31. Návrh ke zrušení části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 21R-992/2012 ze dne 29. 8. 2012 – k ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč
Předkládá: p Caldr   

32. Návrh ke Smlouvě o výstavbě podle § 17 a § 18 zákona č. 72/1994 Sb. - bytový dům č. p. 1359 na pozemku parc. č. 341 (zastavěná plocha a nádvoří) katastrální území Nusle, Čestmírova č. o. 27
Předkládá: p Caldr   

33. Návrh k odnětí pozemků parc. č. 1950/2, 1951/9 a 1951/17 v k. ú. Braník ze správy městské části Praha 4
Předkládá: p Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

34. Informace k průběhu delegování členů OVK
Předkládá: tajemník

35. Různé

36. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0003/OSIO ze dne 10. 1. 2012 se zhotovitelem 7s architektonická kancelář s.r.o., IČ: 28188845, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby „PD Rekonstrukce souboru budov a pozemku Táborská, Praha 4 - dodatečné služby“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla v souvislosti s nařízením stavebního úřadu MČ Praha 4 ve věci nutnosti umístění stavby v závislosti na vydaný rozsudek nejvyššího správního soudu a v souvislosti se vznikem dalších neočekávaných skutečností, které si vyžádají provedení víceprací a současně s tím nebudou provedeny některé služby
Předkládá: starosta

37. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0666/OSIO ze dne 6. 8. 2012 se společností STANO PRAHA a. s. na realizaci akce „Stavební opravy – Branické divadlo“
Předkládá: starosta

38. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0557/OSIO ze dne 27. 6. 2012 s Václavem Koškou – fyzickou osobou na realizaci akce “Malování v pavilonu B objektu Plamínkové  1593/2, Praha 4“
Předkládá: starosta

39. Návrh k  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2009/1478/OIV/DILO/STA ze dne  13. 10. 2009 ve znění dodatku č. 1 č. dodatku SML/2010/0929/OIV ze dne 16. 6. 2010 a dodatku č. 2 č. dodatku SML/2010/0929/OIV/1 ze dne 8. 12. 2012 se společností RIPS projekt, s r.o. na změnu doby zhotovení díla u veřejné zakázky „Výstavba hromadných garáží, k. ú. Záběhlice “ na pozemku parc. č. 2848/678 při ulici Hlavní v Praze 4“
Předkládá: starosta

40. Návrh ke schválení rozpočtových opatření, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2012
Předkládá: starosta

41. Návrh k nesouhlasu s koupí pozemků parc. č. 985/1, 986/3 a 986/1, katastrální území Hodkovičky
Předkládá: p. Caldr

42. Návrh k uzavření prováděcí smlouvy „Enterprise (nepřímá) Státní správa“ mezi Microsoft Ireland OOperations Limited, Atrium Building Block B,Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Prahy 4 k záměru realizace bytového domu v ulici Pod Vyšehradem na p.p.č. 96 a p.p.č. 2026, k. ú. Podolí
Předkládá: starosta