Program 25. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 17. 9. 2014

P R O G R A M 

25. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 17. 9. 2014

1. Návrh k nájemnímu vztahu na základě nájemní smlouvy č. 2003/0027/OBF uzavřené dne 20. 1. 2003, ve znění ve znění dodatků č. 1 až 4, se společností TOP-DEALERS, s.r.o., IČ: 64939197 na pronájem prostoru č. 802 (jednotky č. 318/802) v domě č. p. 318, ul. Nuselská 6, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta


2. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 213/807 v domě č. p. 213, ul. Svatoslavova 28, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: starosta


3. Návrh k pronájmu nebytového prostoru – dílen se zázemím, v  objektu č.p. 2772, Roztylské náměstí  44, katastrální území Záběhlice, Praha 4, společnosti Medicentrum 2K s.r.o., IČ: 282 58 312.

Předkládá: starosta


4. Návrh k udělení souhlasu Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara, IČ: 006 38 625 na provedení stavebních úprav předmětu výpůjčky – objektu č.p. 1095, Horáčkova, katastrální území Krč, Praha 4.

Předkládá: starosta


5. Návrh ke zrušení usnesení č. 33R-1395/2013 ze dne 13. 11. 2013 a k udělení souhlasu k podnájmu části nebytové jednotky č. 242/403 v domě č. p. 242, Nuselská 44, katastrální území Nusle, Praha 4 – společnosti COBIN INC. INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 25757610.

Předkládá: starosta


6. Návrh ke zrušení usnesení č. 20R-900/2014 ze dne 23. 7. 2014 k pronájmu nebytového prostoru č. 302 v domě č. p. 1695, ul. Otakarova 9a, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: starosta


7. Návrh ke změně usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R-680/2014 ze dne 4.6. 2014 k rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 2848/322 v k.ú.Záběhlice o ploše 15 m², se Společenstvím vlastníků domů Praha 4-Záběhlice, čp.2505, 2506 a Společenstvím vlastníků jednotek bloku B 1-Spořilov.

Předkládá: starosta

8. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1588/2 označené dle GP č. 2569-27/2014 jako pozemek parc. č. 1588/117, vše v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta


9. Návrh na zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1300 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 363, Na Zvoničce 5, Praha 4 – Krč a pozemku parc.č. 1301 (zahrada), vše katastrální území Podolí, Praha 4.

Předkládá: starosta


10. Návrh k pronájmu části pozemku parc.č. 2838/30, katastrální území Nusle.
Předkládá: starosta


11. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 650/3 se stavbou bez č.p./č.e.  - garáže, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: starosta

12. Návrh k nevybrání zájemce pronájmu pozemku parc. č. 981/2 v katastrální území Lhotka.
Předkládá: starosta


13. Návrh k uzavření smlouvy o souhlasu se změnou stavby na pozemku parc.č. 939/1, katastrální území Hodkovičky.

Předkládá: starosta


14. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu pozemků ve vlastnictví České dráhy, a.s. za pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Předkládá: starosta


15. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 3268 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Předkládá: starosta


16. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod  spoluvlastnických podílů 2/3 pozemků parc. č. 1602/6, 1602/12, 1602/13, 1602/21, 1602/24 vše v katastrálním území Braník.

Předkládá: starosta


17. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.

Předkládá: starosta


18. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.

Předkládá: tajemník

19. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku a montáž kancelářského nábytku pro odbor stavební Úřadu městské části Praha 4 mezi  SPACE PLAN, spol.s r.o., sídlem Praha 2, Bělehradská 347/54, PSČ 120 00, IČ: 61505463 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
Předkládá: tajemník


20. Návrh k výpovědi  smlouvy s PRAGONET, a.s., právním předchůdcem T-Mobile Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ:64949681 č.2002/0319/INF/OSTA/STAR ze dne 22.2.2002.

Předkládá: tajemník


21. Návrh k výpovědi smlouvy č. 2001/1282/INF/OSTA/STAR ze dne 4.7 2001 s PRAGONET, a.s., právním předchůdcem T-Mobile Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ:64949681.

Předkládá: tajemník

22. Návrh k výpovědi  smlouvy č.2007/61/OINF/OSTA/STAR/ODB ze dne 29.1.2007 s T-Systems PragoNet, a.s., právním předchůdcem T-Mobile Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ:64949681.
Předkládá: tajemník

23. Návrh ke změně zápisu Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080 v rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity  školského zařízení  pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  s účinností od 1.9.2015.
Předkládá: pí Staňková


24. Návrh k poskytnutí finanční odměny vybraným ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za mimořádné pracovní nasazení v souvislosti s opravami a rekonstrukcemi škol.
Předkládá: pí Staňková


25. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za dosažené výsledky v řízení výchovně vzdělávací činnosti školy.

Předkládá: pí Staňková


26. Návrh ke změně výše platu Mgr. Bc. Daniela Kaisera, ředitele Základní školy, Praha 4, Jižní IV., 10.

Předkládá: pí Staňková


27. Návrh ke zrušení akce „MŠ 4-pastelky, objekt Plamínkové II: opravy zpevněných a nezpevněných ploch“ a k zařazení akce „Oprava přístupového schodiště na parcele č. 824/1 v areálu MŠ Voráčovská 324/2, Praha 4 – Podolí“ do plánu oprav na rok 2014  vč.  přesunu finančních prostředků ve výši 600tis Kč.

Předkládá: Ing. Bodenlos


28. Návrh ke zrušení usnesení Rady MČ P-4 č. 20R-951/2014 ze dne 23.7. 2014   ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Navýšení počtu parkovacích stání v ulici Kotorská, P-4“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


29. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování dětského hřiště v ulici Zelený pruh, P-4“.

Předkládá: Ing. Bodenlos

30. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností ZLX s.r.o. na realizaci akce „ Odstranění vlhkosti suterénu bytového objektu Michelská 1027/66, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos


31. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou CONSTRUCTING  s.r.o.,  Františka Diviše 1437/54n,  104 00 Praha 10, IČ 24282375  na provedení víceprací pro  veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna oken objektu  Mendíků 1000/2, Praha 4 – k.ú. Michle, 2. etapa“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


32. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.SML/2014/0290/OSIO ze dne 20.5.2014 se zhotovitelem díla společností JOVIS STAVBY s.r.o. se sídlem Bellušova 1829/57, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 01390473 na realizaci akce „Rozšíření areálu a úpravy venkovních ploch na pozemcích parc.č. 1285/21 a parc.č. 1285/66, k.ú.Krč při objektu Matěchova 1069, Praha 4“ na zvýšení celkové ceny díla v souvislosti se zjištěným skutečným stavem nemovitosti, který si vyžádá provedení víceprací.

Předkládá: Ing. Bodenlos

33. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou JETMAR a PARTNER s.r.o., Horolezecká 11, 102 00  Praha 10, IČ 62584944na provedení víceprací a méněprací pro veřejnou zakázku malého rozsahu akce „Oprava 2. části šikmé střechy budovy a oprava ploché střechy tělocvičny  objektu Táborská 421/45,  Praha 4 – k.ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Bodenlos


34. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem IM – stav Praha s. r. o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8, IČ: 26465728  na realizaci akce „Sanace vlhkosti suterénu  v bytovém objektu Krchlebská 1890/6,  Praha 4, k. ú. Krč“.

Předkládá: Ing. Bodenlos

35. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Fronton a. s., Družstevní 184, 685 01 Bučovice-Vícemilice, IČ: 64508668  na realizaci akce “Výměna oken a dveří  v bytovém objektu Čestmírova 365/3,  Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Bodenlos


36. Návrh k ukončení smlouvy o dílo č. SML/2014/0524/OSIO dohodou se společností SIGMARSIX s.r.o., IČ: 283 50 529, se sídlem Malešická 2823/20a, Praha 3, PSČ 130 00, uzavřené dne 11. 6. 2014, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Oprava souboru objektů garáží Točitá, Praha 4 – I. etapa“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


37. Návrh ke změně plánu oprav městské části Praha 4 pro rok 2014 spočívající ve zrušení nerealizovaných akcí oprav nebytových objektů v roce 2014 – „Oprava poruch zatékání, sanace konstrukcí parkoviště Na Strži 1683/410, Praha 4“, „Oprava souboru objektů garáží Točitá, Praha 4 – I. etapa“, „Výměna okenních prvků v objektu Svatoslavova 333, Praha 4 – Nusle – I. etapa“ a v zařazení nové akce “Výměna okenních prvků v nebytovém objektu Hlavní 2930/114, Praha 4 – Záběhlice“ a přesunem finančních prostředků z nerealizovaných akcí oprav nebytových objektů v roce 2014 na finanční krytí nové akce v roce 2014.

Předkládá: Ing. Bodenlos


38. Návrh k prodeji pozemku parc. č.  1837/8 v katastrálním. území Braník.

Předkládá: starosta

materiál pro zastupitelstvo


39. Návrh k  prodeji části pozemku parc. č. 241/1 označené dle GP 2717-18/2013 pro katastrální území Braník jako pozemek parc.č. 241/12 v katastrálním území Braník.

Předkládá: starosta
materiál pro zastupitelstvo

40. Návrh ke společnému prodeji id 6449/111195 pozemku parc. č. 1837/9 a id 6449/111195 pozemku 1837/3, oba v katastrálním území Braník.
Předkládá: starosta
materiál pro zastupitelstvo

41. Informace - určení nositelů odpovědí na interpelace, dotazy a náměty vznesených na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 27. 8. 2014,

42. Různé.

43. Návrh k přijetí daru od společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, 166 40 Praha 4, IČ: 453 08 314
.
Předkládá: starosta


44. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s Petrem Kasperovičem – fyzickou osobou nezapsanou v OR, Jana Palacha 553/38, 278 01 Kralupy n/Vlt, IČ 71897135 na provedení plnění   představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci „Osazení herních prvků a zřízení dopadových ploch na parcele č.123/1 v areálu ZŠ Křesomyslova 724/2, Praha 4 – k.ú. Nusle“.

Předkládá: Ing. Bodenlos

45. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta


46. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.

Předkládá: starosta


47. Návrh na poskytnutí slevy 15% z nájemného na období od 21. 10. 2013 do 10. 12. 2013 pro  nájemce bytu č. 21 v domě Krčská 993/57, Praha 4, katastrální území Krč, z  důvodu zhoršené kvality bydlení.

Předkládá: starosta


48. Návrh k záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p.  1096, Horáčkova a části pozemku parc. č. 1052/91, vše katastrální území Krč, Praha 4
.
Předkládá: starosta

49. Návrh ke zrušení usnesení RMČ Praha 4 č. 20R-909/2014 ze dne 23.7.2014 - k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

50. Návrh k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 0379/98/NAJE/OSM/STAR uzavřené dne 8.4.1998, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem části pozemku parc. č. 140/55, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta


51.
Návrh k územnímu řízení na umístění stavby polyfunkčního bytového domu a zařízení staveniště stavby na pozemku parc. č. 2848/826 v k. ú. Záběhlice a k uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 6040 v k. ú. Záběhlice ve  prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Předkládá: starosta


52. Návrh k vyslovení souhlasu s umístěním lešení na pozemku parc. č. 1721/1, k. ú. Nusle.

Předkládá: starosta


53. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2268 (zastavěná plocha a nádvoří), se stavbou bez č.p./č.e. - garáž, vše  katastrální území Nusle, Praha 4
.
Předkládá: starosta

54. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje pozemku parc.č. 2108 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1068, Na Novině 14, Praha 4 – Michle a pozemku parc.č. 2109/1 (zahrada) a pozemku parc.č. 2109/4 (zahrada), vše katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta


55. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2448/1 označené dle GP č. 1901-159/2014 jako díl „a“ a část pozemku parc. č. 2448/3, označené dle GP č. 1901-159/2014 jako díl „b“, vše v k. ú. Nusle.

Předkládá: starosta

56. Návrh k pronájmu pozemku parc.č. 2949, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. 2950, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou nebytového objektu (stavba občanského vybavení) sociálního zařízení – WC, s dřevěnou nástavbou, nám. bří Synků, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta


57. Návrh k záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2007, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 420 m2 z celkové výměry 11 192 m2, se stavbami nezapsanými v katastru nemovitostí, vše katastrální území Krč, Praha 4.

Předkládá: starosta


58. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce na pozemku parc. č. 287/2 v k. ú. Braník, s názvem „Oprava víceúčelového sportovního hřiště v areálu ZŠ Jeremenkova 1003, Praha 4 – Braník – I. etapa“ se zhotovitelem IM – stav Praha s.r.o., IČ: 264 65 728, se sídlem Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00.

Předkládá: Ing. Bodenlos


59. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Rekonsta s.r.o. na realizaci akce“Oprava bytu č.3 Čestmírova 365/3, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


60. Návrh k souhlasu s užitím znaku městské části Praha 4 v souvislosti s pořádáním kulturních a společenských akcí v Kongresovém centru Praha bezúplatně.

Předkládá: starosta


61. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem JUDr. Vítem Berkou se sídlem Na Příkopě 859/22, Praha 1, IČ: 714 67 262 ve věci právního zastoupení městské části Praha 4 v případu žaloby na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví společné věci soudem.

Předkládá: starosta

62. Návrh k návrhu dotačních vztahů hl.m. Prahy k městským částem na rok 2015.
Předkládá: starosta


63. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v otevřeném řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zadání veřejné zakázky na stavební práce, spočívající ve snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a  MŠ městské části Praha 4.

Předkládá: Mgr. Píša


64. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby spočívající ve zřízení a provozování datových okruhů a internetových přípojek pro jednotlivá pracoviště Úřadu městské části Praha 4 („Zřízení a provozování datových okruhů a internetových přípojek pro Úřad městské části Praha 4“), odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Předkládá: tajemník


65. Návrh k projednání zřízení služebnosti cest.

Předkládá: starosta


66. Návrh k vypořádání vzájemných práv a povinností souvisejících se snížením základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 v částce 101 760 000 Kč.

Předkládá: starosta


67. Návrh k úpravě části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 9R-485/2014 ze dne 16.4.2014 - pronájem pozemku parc. č. 2612/25, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1147, Údolní 73, katastrální území Braník, Praha 4.

Předkládá: starosta


68. Návrh ke schválení kupní smlouvy a smlouvy o jistotním účtu – areál koupaliště Lhotka.

Předkládá: starosta


69. Návrh k ukončení smlouvy o dílo č. 1212/2009/0/OSTA/OBYP/STAR uzavřené dne 3.9.2009, ve znění pozdějších dodatků – ostraha objektu Branického dvora, katastrální území Braník, Praha 4

Předkládá: starosta

70. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s firmou Imramovský – vegetační úpravy s.r.o., Praha 9 – Vinoř, Mladoboleslavská 489, IČ: 271 51 514 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci “Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Plamínkové 1589 v ulici Kotorská, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

71. Návrh ke změně doby nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2 a pozemku parc. č. 1794/1, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

72. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních výdajů rozpočtu Odboru životního prostředí a dopravy na rok 2014.
Předkládá: Ing. Bodenlos


73. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Na Mlejnku“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 12.8.2014 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Předkládá: Ing. Bodenlos

74. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce zpevněné plochy na míčové hry v ulici Klánova, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 12.8.2014 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: Ing. Bodenlos

75. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování mikroparku a rekultivace plochy v ulici Vítovcova“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 12.8.2014 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. 
Předkládá: Ing. Bodenlos


76. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k souhrnu věcných připomínek k Nařízení č.11/2014 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy).

Předkládá: starosta


Pavel Caldr,
v. r. starosta MČ Praha 4