Program 24. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 21. 10. 2015

P R O G R A M

24. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 21. 10. 2015

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1360/18 v domě na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 0084/05/NEBYTY/OBFM/CIZI uzavřené dne 31.8.2004, ve znění pozdějších dodatků, s nájemcem Obchodní akademie Praha 4, Svatoslavova 333 IČ: 613 85 948.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

5. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 803 v domě č. p. 414, ul. Mečislavova 11, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 150, ul. Nuselská 33, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k pronájmu garážového stání č. 805 ve dvoře domu č. p. 225, ul. Mečislavova 12, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh ke změně části usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R-994/2015 ze dne 7.10.2015 - pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1281, Štúrova, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu č. 2014/1181/OOM/STAR uzavřené dne 21.10.2014, ve znění dodatku č. 1, se společností OmniLab s.r.o., IČ: 645 74 245 – pozemek parc. č. 2612/25 se stavbou č.p. 1147, Údolní 73, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

10. Návrh na zrušení usnesení č. 20R-745/2015 ze dne 26. 8. 2015 týkající se pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 603, Nuselská č.or. 94, Praha 4, katastrální území Michle, společnosti Na Thalia, o.p.s., IČ 272 10 383.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k uzavření dodatku č.7 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1691, Táborská – vnitroblok, Praha 4, katastrální území Nusle s hl. m. Prahou, IČ: 00064581.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 190/802 v domě č.p. 190, Bělehradská 8, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 58.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2014/0080/OOM/STAR ze dne 5.2.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.11.2014, na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2 a na pronájem pozemku parc. č. 1794/1, ostatní plocha, zeleň, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh ke změně zásad pro uplatňování smluvních pokut městskou částí Praha 4 schválených usnesením Rady městské části Praha 4 č. 6 R-137/2004 ze dne 24. 2. 2004 ve znění usnesení Rady městské části Praha 4 č. 19 R-474/2009 ze dne 29.4.2009 a k jejich úplnému znění.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k žádosti L. F., nar. xxxxxx, o prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru (garáž) na pozemku parc. č. xxx, v ulici Petra Rezka, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k prominutí nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 310/115 o výměře 30 m2, katastrální území Michle, Praha 4 k umístění stavby pro reklamu společnosti Bilbo City s.r.o., IČ: 271 70 683 na základě nájemní smlouvy č. 827/08/NAJE/OMO/STAR ze dne 25.8.2008.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 5513/21 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 5513/17 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 140 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemku parc. č. 2374/29 a id 1/9 pozemku parc.č. 2374/24, oba v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1993 v katastrálním území Braník ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 140/85 v katastrálním území Lhotka ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh k uzavření dodatku č. 1 v úplném znění ke smlouvě o nájmu části pozemku č. 1416/06/NAJE/OBFM/ZSKU ze dne 11.12.2006, s panem M. H.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh k žádosti o rozšíření kamerového systému.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh k rezignaci Mgr. Reného Čermáka na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003.
Předkládá: Ing. Míth

26. Návrh k pověření Mgr. Marie Králové řízením Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 do jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního řízení.
Předkládá: Ing. Míth

27. Návrh k vyhlášení konkursního řízení na ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 v souvislosti s rezignací Mgr. Reného Čermáka na vedoucí pracovní místo ředitele školy.
Předkládá: Ing. Míth

28. Návrh ke stanovení výše platu Evy Doležalové, ředitelky Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu  2.
Předkládá: Ing. Míth

29. Návrh k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 28. - 31. 12. 2015 z ekonomických a provozních důvodů.
Předkládá: Ing. Míth

30. Návrh ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Školní 700 v rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení  pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2016.
Předkládá: Ing. Míth

31. Návrh k rozhodnutí ve věci podání žádosti o grant z rozpočtu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části ve výši 70 000 Kč.
Předkládá: Z. Pokorný

32. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) (otevřené řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, spočívající v dodávkách hardware pro MČ Praha 4 („Výběr dodavatele pro dodávky hardware pro městskou část Praha 4“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Z. Pokorný

33. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) (užší řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav objektu č.p. 376 a přízemí domů č.p. 375 a 372, Praha 4 („Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Ing. Kovářík

34. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0656/OSIO ze dne 6. 8. 2015 se zhotovitelem Sport-Technik Bohemia s.r.o., IČ: 496 18 555, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „ZŠ Na Líše – rekonstrukce školního hřiště - dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla, spočívající v provedení dodatečných stavební prací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce, na základě skutečného technického stavu nemovitosti.
Předkládá: Ing. Kovářík

35. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0655/OSIO ze dne 7. 8. 2015 se zhotovitelem PP 53, a.s., IČ 290 11 299, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy objektu č.p. 1749, Němčická 4, pro účely mateřské školky, Praha 4 - k.ú. Braník - dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení doby zhotovení díla, spočívající v provedení dodatečných stavební prací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce, na základě skutečného technického stavu rekonstruované nemovitosti.
Předkládá: Ing. Kovářík

36. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka a instalace herních prvků pro dětská hřiště na území MČ Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

37. Návrh ke změně vzorové smlouvy o dílo (stavba), obchodních podmínek (stavba) městské části Praha 4
Předkládá: Ing. Kovářík

38. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s obchodní společností 4soft, s.r.o. Tanvald – Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41, IČ: 287 03 324 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci “ Oprava zpevněných ploch, MŠ 4 Pastelky, Plamínkové 1593/2, Praha 4 - Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

39. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem AQUA servis CZ s. r. o., Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10, IČ: 28210506 na realizaci akce “Oprava rozvodů plynu v bytovém objektu U Plynárny 427/63,  Praha 4, k. ú. Michle“
Předkládá: Ing. Kovářík

40. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností DRYMAT.CZ, s.r.o., Rabštejnská Lhota č.p. 147, PSČ 537 01, IČ 288 19 390 na provedení stavebních prací pro  veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Stavební úpravy – sanace vlhkého zdiva ZŠ Mendíků 1000/2, Praha 4 – k.ú. Michle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

41. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností VESNA INTERIORS, s.r.o., tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou,  IČ 255 36 699  pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Vybavení  interiérů Němčická č.p. 1749, Praha 4 - k.ú. Braník“.
Předkládá: Ing. Kovářík

42. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod, popř. pronájem části pozemků parc.č. 1263/3, 1255/34, 1255/44 v katastrálním území Krč a části pozemků parc.č. 213/1, 213/2, 214/1, 214/12, 3302 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 501/18 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 2845/80 a části pozemku parc.č. 2845/23 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

45. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 501/1 a v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál byl stažen

46. Návrh k Návrhu Ceníku parkovacích oprávnění a předplatného pro zóny placeného stání v souvislosti s připravovaným rozšířením zón o další území hl. m. Prahy.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

47. Návrh na vyhodnocení exkurzí dětí z MŠ ve sběrném dvoře Durychova konaných v září 2015.
Předkládá: Ing. Růžička

48. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

49. Návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2016 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
materiál na 10. zastupitelstvo

50. Návrh ke Strategii bezpečnosti a prevence kriminality, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a protidrogové politiky na území městské části Praha 4 na období 2015 – 2018.
Předkládá: Z. Pokorný
materiál na 10. zastupitelstvo

51. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 46/24 na adrese Podolská 46/20, Praha 4 – Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

52. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 607/4 na adrese Budějovická 607/110, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

53. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2910/274 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

54. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

55. Návrh ke společnému prodeji id 1/3 pozemku parc. č. 642 a id 1/3 pozemku parc. č. 643, oba v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

56. Informace k organizačnímu zajištění a průběhu konání třetího veřejného fóra konaného na Nuselské radnici dne 12. listopadu 2015 od 17:00 hodin.
Předkládá: starosta

57. Informace k udělování souhlasu/nesouhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o  pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Mgr. Kotvová

58. Různé.

59. Návrh k prodeji volné bytové jednotky 598/2 v domě č. p. 598, Zelinářská 16,  katastrální území Braník včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

60. Návrh k dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb na zařízení  Úřadu městské části Praha 4 uzavřené se společností GiTy, a.s., sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno, IČ: 25302400 dne 29.9.2015.
Předkládá: Z. Pokorný

61. Návrh k uzavření smlouvy o dílo, se společností JF-Bauinvest spol. s r.o., ve věci stavebních úprav stanovišť kontejnerů.
Předkládá: Ing. Růžička

62. Návrh k návrhu finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2016
Předkládá: starosta

Vytisknout