Program 23. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 7. 10. 2015

P R O G R A M

23. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 7. 10. 2015

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k novelizaci Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v  domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k novelizaci Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, schváleného usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 23R-1017-2001 ze dne 27. 11. 2001 ve znění pozdějších změn a dodatků a ke změnám vzorových nájemních smluv.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 853/10 v domě na adrese 5. května 853/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.1040/4 v domě na adrese 5. května 1040/38, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k žádosti doc. MUDr. Z. P., Ph.D, IČ 69043094, o prominutí smluvní pokuty, poplatků a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru v bytovém domě č. p. 373, ul. Na Kolejním statku 5, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k žádosti společnosti PetCenter CZ s.r.o., IČ 44797273, o prominutí smluvní pokuty, poplatků a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru č. 804 v bytovém domě č. p. 1496, ul. Nuselská 66, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k žádosti společnosti ADINA – SVATEBNÍ CENTRUM s.r.o., IČ 26702355, o prominutí smluvní pokuty, poplatků a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru č. 802 v bytovém domě č. p. 853, ul. 5. Května 29, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k žádosti L. K., IČ 13822489 a M. K., IČ 13822497, o prominutí smluvní pokuty, poplatků a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru v bytovém domě č. p. 1496, ul. Nuselská 66, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k žádosti společnosti Česká pošta, s.p., IČ 47114983, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 1081, ul. Rabasova 1, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k žádosti příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, IČ 00638927, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 1402, ul. Nad Malým mýtem, katastrální území Braník, Praha 4 a souvisejícího pozemku parc.č. 1794/8.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s uložením koordinačního kabelu do pozemků parc. č. 963/8 v katastrálním území Lhotka a parc. č. 2869/257 v katastrálním území Krč společnosti TSK hl. m. Praha.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s uložením kabelů elektro NN do stávající trasy v pozemcích parc. č. 1418/5, parc. č. 1418/6, parc. č. 1514 a parc. č. 1522 a s obnovou rozvodných skříní na pozemcích parc. č. 1514 a parc. č. 1522, vše v katastrálním území Michle společnosti PREdistribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Spolek rodičů při ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4 na adresu Jánošíkova 1320, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 5513/23, parc. č. 5513/24, parc. č. 5513/25 a parc. č. 5513/26 všechny v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 5513/18, parc. č. 5513/19, parc. č. 5513/20 a parc. č. 5513/22 všechny v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2723 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2848/822 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k nájemním vztahům  s Komunistickou stranou Čech a Moravy, IČ: 004 96 936 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 585, V Pláni 8, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

22. Návrh k dodatku č.4 ke smlouvě č.101006-000210 ze dne 14.2.2006 mezi  Českou poštou, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ:47114983 a městskou částí Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, PSČ 146 00 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

23. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem chodby ve 2.NP  v budově městské části Praha 4 v Táborské ul. č.p 500, Praha 4 pro natáčení České televize mezi NEW WAWE location s.r.o., sídlem Praha 3-Žižkov, Chvalova 1091/7, 130 00 Praha 3, IČ:28914058 a městskou částí Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, PSČ 146 00 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

24. Návrh k rozpočtovým opatřením, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu.
Předkládá: starosta

25. Návrh k dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování právní pomoci uzavřené s JUDr. Ivanou Sittkovou, advokátem uzavřené dne 5.1.1995 ve znění jejích dodatků č. 1-6.
Předkládá: starosta

26. Návrh na prohlášení akce „Pietní akt k 97. výročí Dne vzniku Československého státu“, která se uskuteční dne 26. 10. 2015 od 13 do 15 hodin u Památníku Tří odbojů na nám. Gen. Kutlvašra, za akci konanou ve veřejném zájmu.
Předkládá: starosta

27. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací, na konání akce ve veřejném zájmu „Pietní akt k 97. výročí Dne vzniku Československého státu“, která se uskuteční dne 26. 10. 2015 od 13 do 15 hodin u Památníku Tří odbojů na nám. Gen. Kutlvašra.
Předkládá: starosta

28. Návrh ke jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2 na základě výsledku konkursního řízení.
Předkládá: Ing. Míth

29. Návrh ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Jižní IV., 10 v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu zvýšení kapacity základní školy a školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2016.
Předkládá: Ing. Míth

30. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce a bezplatnému zapůjčení jízdních kol Author 20“ Energy Hlavnímu městu Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČ: 00064581.
Předkládá: Ing. Míth

31. Návrh k poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Pokorný

32. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností ARCHDYNAMIC, s.r.o. se sídlem U Ladronky 1117/38, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 24154679 na  vypracování projektové dokumentace stavby včetně veškeré související inženýrské činnosti a souvisejících prací pro akci „Rekonstrukce školní kuchyně – ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4“.
Předkládá:Ing. Kovářík

33. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0249/OSIO ze dne 29.5.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.14R-416/2014 ze dne 20.5.2015 pro akci „Oprava rozvodů plynu bytových objektů V Horkách 1431/26, Matěchova 103714 a Matěchova 1038/16, Praha 4“.
Předkládá:Ing. Kovářík

34. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod, příp. dlouhodobý pronájem části pozemku parc.č. 2845/1 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 2631/4 a 3386/7 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

36. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 3115/2 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

37. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 3192/34 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

38. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k bezúplatnému převodu pozemků parc.č. 2910/203, 2910/264, 2910/320 a 2910/321, vše v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

39. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu pozemku parc.č. 1946/6 a části pozemku parc.č, 1946/1 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

40. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 380/1 v katastrálním území Braník se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

41. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 2304/2, 2305/1, 2305/2 vše v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

42. Návrh k uzavření dohody mezi městskou částí Praha 4 a manželi Ing. B. a B. D.
Předkládá: Mgr. Zicha

43. Návrh k prodeji bytové jednotky 853/16 v domě č. p. 853, 5. května  č.o. 29,  katastrální území Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

44. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2848/800, parc. č. 2848/801, parc. č. 2848/802 a parc. č. 2848/803, všechny v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

45. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 1143/2 a 1143/7 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

46. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2425 v katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

47. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1263/14 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

48. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1254/11 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

49. Návrh ke svěření části pozemku parc. č. 2833/2, v katastrálním území Braník, do správy městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

50. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1281 a č.p. 1282, Štúrova a k pronájmu části pozemku parc. č. 2869/167, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

51. Návrh k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, vedeného v otevřeném řízení, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky spočívající ve výběru dodavatele elektrické energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4 v rámci centralizovaného zadávání dle § 3 zákona („Výběr dodavatele elektrické energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4“), zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 513225, podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon), vedeném v otevřeném řízení, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky spočívající ve výběru dodavatele elektrické energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4 v rámci centralizovaného zadávání dle § 3 zákona („Výběr dodavatele elektrické energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Mgr. Zicha

52. Různé.

53. Návrh ke Smlouvě o výstavbě - bytový dům č.p. 359 na pozemku parc.č. 2903 (zastavěná plocha a nádvoří), katastrální území  Michle, Týmlova 16, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

54. Návrh k organizačnímu zabezpečení vydávání kompostérů v rámci grantu podporovaného SFŽP v rámci programu Operační program Životní prostředí.
Předkládá: Ing. Růžička

55. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. st. 36 se stavbou č.p. 13 a p. č. 88 st. se stavbou bez čp/če a pozemků p. č. 355/1, 355/2, 355/3, 357, 360/6 a p.č. 602, vše katastrální území Horní Albeřice obec Horní Maršov.
Předkládá: Mgr. Zicha

56. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v č.p. 2772, Roztylské nám. 44, k.ú. Záběhlice a na uzavření smlouvy o nájmu movitého majetku, se společností Dům seniorů Michle s.r.o., Čapkova 13/400, 140 00  Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

Vytisknout