Program 23. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 19. září 2012

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh na poskytnutí finanční úhrady odpovídající  25 % nájemného v období od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012 pro nájemce bytu č. x v domě č. p. xx, Bělehradská x, Praha 4, k. ú. Nusle, pana Ing. K. B., z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh na  poskytnutí slevy 100 % z nájemného na období od 27. 7. 2012 do 27. 11. 2012 pro nájemce bytu č. x v domě č. p. xx, Pod Stárkou xx, Praha 4, k. ú. Michle, paní Mgr. K. Z., jako kompenzaci za havarijní stav bytu nezaviněný nájemcem
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 48/15 na adrese Podolská 48/156, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěném a souvisejícím  pozemku
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 241/4 na adrese Podolská 241/23, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních podílů na zastavěném a souvisejícím  pozemku
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1044/10 na adrese 5. května 1044/30, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1496, ul. Nuselská 66, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 415, ul. Boleslavova 42, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

9. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011/0870/OOM/R ze dne 22. 9. 2011 na pronájem nebytového prostoru č. 302 v domě č. p. 297, ul. Nuselská 5, k. ú. Nusle, Praha 4, se společností JUDr. ZÁHORSKÝ, spol. s r.o., IČ: 64575748
Předkládá: p. Caldr

10. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011/0760/OOM/RAD ze dne 10. 8. 2011 se společností Medicentrum 2K s.r.o., se sídlem Malešická 655/59c, Praha 10, IČ: 28258312
Předkládá: p. Caldr-
materiál byl stažen

11. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 302 v č. p. 343, Hoffmannova 1, Praha 4, k. ú. Podolí, s H. H.
Předkládá: p. Caldr

12. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 301 v č. p. 343, Hoffmannova 1, Praha 4, k. ú. Podolí, s H. H.
Předkládá: p. Caldr

13. Návrh uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o stavebních úpravách prováděných nájemcem č. 2011/0912/OOM/RAD ze dne 10. 10. 2011, na nemovitosti č. p. 1266, Na Úlehli 11, k. ú. Michle se společností E System Praha s.r.o., IČ: 27412032
Předkládá: p. Caldr

14. Návrh k nové úpravě stanovení úplaty za zřízení věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeným do správy MČ Praha 4
Předkládá: p. Caldr

15. Návrh na souhlas k zániku věcného břemene zřízeného k tíži budovy č. p. 946 na pozemku parc. č. 2452/1 a pozemku parc. č. 2452/1, k. ú. Nusle z důvodu zastavení provozu kotelny, demontování a likvidace technologie kotelny
Předkládá: p. Caldr

16. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži budovy č. p. 98, Závišova or. č. 6, k. ú. Nusle ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.
Předkládá: p. Caldr

17. Návrh k pronájmu stavby bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 2111/6 (u č. p. 432, Údolní), k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

18. Návrh ke zrušení části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 15R-660/2012 ze dne 13. 6. 2012, bod I. odst. 2 usnesení - uzavření kupní smlouvy na soubor pasportizace tepelných zdrojů v bytových domech, školách a školkách se společností 4-Energetická, a. s., IČ: 28550901
Předkládá: p. Caldr

19. Návrh k vyslovení souhlasu se stavebními úpravami kabelového vedení a rozvodů distribuční sítě VN a NN, na pozemcích parc. č. 1560 a 1567 v k. ú. Podolí
Předkládá: p. Caldr

20. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k tíži pozemku parc. č. 2910/67 v k. ú. Nusle ve prospěch společnosti Dial Telecom, a. s.
Předkládá: p. Caldr

21. Návrh k revokaci usnesení Rady MČ Praha 4 č. 18R-862/2012 ze dne 2. 8. 2012
Předkládá: p. Caldr

22. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k tíži pozemku parc. č. 2753/14 v k. ú. Nusle ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o.
Předkládá: p. Caldr

23. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2869/324 v k. ú. Krč ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.
Předkládá: p. Caldr

24. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., - cyklostezka U Labutě
Předkládá: p. Caldr

25. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2889/81 v k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

26. Návrh k nevybrání zájemce o pronájem pozemku parc. č. 2307 a 2312, oba v k. ú. Michle
Předkládá: p. Caldr

27. Návrh k výpovědi nájmu části pozemku parc. č. 1221/2 v k. ú. Podolí pronajatého J. S.
Předkládá: p. Caldr

28. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 798/4 na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

29. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1360/22 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

30. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 791/30 na adrese Lounských 791/10, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
Předkládá: p. Caldr

31. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a § 2 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, z nejvyššího počtu žáků ve třídách škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2012/2013 dle přílohy usnesení za předpokladu, že bude dodržena cílová kapacita škol, zachována kvalita vzdělávací činnosti škol a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
Předkládá: pí Staňková

32. Návrh k záměru změny zřizovatele příspěvkové organizace Speciální mateřská škola, Praha 4, Horáčkova 1 zřizované městskou částí Praha 4
Předkládá: pí Staňková

33. Návrh k uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a Českým svazem tělesné výchovy o poskytování lázeňských služeb s poskytnutím dotace k ceně vstupného do areálu Plaveckého stadionu Podolí, seniorům, občanům s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 10Z-59/2012 ze 6. 9. 2012
Předkládá: pí Staňková

34. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 50 000,- Kč Unii Roska v ČR, regionální organizaci Roska Praha, se sídlem Ohnivcova 16/1334, Praha 4, IČ: 64934829 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

35. Návrh k uzavření dohody o splátkách s E. V., nar. xx, trvale bytem Praha 5 – Smíchov, Na Březince xx na pohledávku ve výši 7 400 Kč za úhradu sociálního pohřbu paní E. K., nar. xx, posledně trvale bytem Praha 4 – Krč, U Krčského nádraží xx, zemřelé dne 11. 1. 2011 a to tak, že po úhradě 1 200 Kč bude na zbylou část ve výši 7 400 uzavřena splátková dohoda se splatností 18 měsíců
Předkládá: pí Staňková

36. Návrh ke jmenování ředitele Mateřské školy, Praha 4, Matěchova 1069
Předkládá: pí Staňková

37. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Úprava parkoviště v ulici Pujmanové, Praha 4“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 27. 8. 2012 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

38. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Stavba protihlukového valu ul. Spořilovská – Hlavní, Praha 4 - Spořilov“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 9. 5. 2012 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

39. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha 4 a hlavnim městem Prahou č. VYP/83/10/006157/2012
Předkládá: Ing. Bodenlos

40. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

41. Návrh k uzavření příkazních smluv rámci projektu Švýcarsko česká spolupráce „Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství“ na provedení II. expertní cesty do Švýcarska v termínu 1. 10. - 5. 10. 2012
Předkládá: tajemník

42. Návrh k uzavření smlouvy o pomoci při materiálně technickém zabezpečení voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. 10. 2012, příp. 2. kolo ve dnech 19. a 20. 10. 2012 se subjekty uvedenými v příloze usnesení
Předkládá: tajemník

43. Návrh k uzavření smlouvy o zabezpečení konání voleb do Senátu Parlamentu ČR se Základní školou a Mateřskou školou se sídlem Mendíků 1/100, Praha 4
Předkládá: tajemník

44. Návrh k výroční zprávě společnosti 4-Energetická, a. s. se sídlem Praha 4 – Nusle, Táborská 350/32 za rok 2011 a k jejímu podnikatelskému plánu pro rok 2012
Předkládá: starosta

45. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů rozpočtu 2012
Předkládá: starosta

46. Návrh k návrhu společnosti PROXIMA a. s. se sídlem Praha 6, Charlese de Gaulla 3/800, IČ: 60916478 na uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání
Předkládá: starosta

47. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 16R-803/2012 ze dne 27. 6. 2012 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu – uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava oplocení č. 3 a č. 10 objektu ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4“ se společností TCP CENTRUM s.r.o. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Ke Strašnické 51/14, PSČ 100 00, IČ: 24702048 a k uzavření smlouvy o dílo se společností REKONSTA s.r.o. se sídlem Praha 4 – Chodov, V Průčelí 1655/4, PSČ 149 00, IČ: 28862066 na realizaci akce „Oprava oplocení č. 3 a č. 10 objektu ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4“
Předkládá: starosta

48. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Cordevile, s.r.o. na realizaci akcí: Oprava terasy objektu Vápenka, Horní Albeřice 13 a Sanace části vnějšího zdiva bytového domu Na Pankráci 604/113, Praha 4
Předkládá: starosta

49. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s Ing. Zdeňkem Stojanem, fyzickou osobou nezapsanou v OR, s místem podnikání 5. května 798/62, 140 00 Praha – Nusle, IČ: 13150278 na vypracování  projektové dokumentace a výkon veškerých souvisejících činností na akci „Stavební  úpravy objektu MŠ Horáčkova 1095/1, Praha 4, k. ú. Krč“
Předkládá: starosta

50. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0418/OSIO s paní Petrou Vašinovou, Kvasinská 189, 190 16 Praha 9, IČ: 49255941, fyzickou osobou nezapsanou v OR, na provedení plnění představujících veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce pod názvem Roztylské náměstí, přeložka kNN
Předkládá: starosta

51. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0671/OSIO na realizaci akce: „Objekt Jánošíkova 1320, Praha 4, k. ú. Krč - oprava sportovního hřiště u
pavilonu B“
Předkládá: starosta

52. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0557/OSIO ze dne 27. 6. 2012 s Václavem Koškou – fyzickou osobou na realizaci akce “Malování v pavilonu B objektu Plamínkové  1593/2,Praha 4“
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

53. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0674/OSIO na realizaci akce: „Objekt Ohradní 1366/49, Praha 4, k. ú. Michle - oprava části podlah v pavilonu C“
Předkládá: starosta

54. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava teras v bytových objektech Viktorinova 1122/1, 1151/3 a 1210/8, Praha 4“
Předkládá: starosta

55. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu pozemků parc. č. 3118/95, parc. č. 3118/96 v katastrálním území Strašnice a parc. č. 1349/2, parc. č. 1365/7, parc. č. 225/2 v katastrálním území Prosek ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny Míru Praha – Lhotka za pozemky parc. č. 1886/1, parc. č. 1886/2 a část pozemku parc. č. 1887/1 v katastrálním území Lhotka ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta

56. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2375/19 v k. ú. Krč
Předkládá: starosta

57. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3120 o výměře cca 250m2 v k. ú. Nusle
Předkládá: starosta

58. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1256/22 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

59. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemků parc. č. 1134, 1135/2, 1135/3 a 1135/4 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

60. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 1588/34 k. ú. Krč, o výměře cca 300 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

61. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k podpoře požadavku občanů ve věci ověření správnosti údajů ve zveřejněném Posudku dokumentace vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, týkající se záměru: „Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí“ Odboru životního prostředí MHMP, Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a Odboru stavebnímu MHMP
Předkládá: starosta

62. Návrh k uzavření  dodatku č. 4 o zajištění výroby novin MČ Praha 4 - Tučňák ze dne 5. 11. 2007 a ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění výroby novin MČ Praha 4 – Tučňák ze dne 6. 10. 2008 a dodatku č. 3 v úplném znění ze dne 22. 2. 2012, mezi městskou částí Praha 4 a Strategic Consulting s.r.o., se sídlem Pod Rapidem 10, Praha 10 – Vinohrady, PSČ: 100 00, IČ: 25792920
Předkládá: starosta

63. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč občanskému sdružení Sportuj.org, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Jahodová 2703/125, IČ: 22902902, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: starosta

64. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč J. Š., se sídlem Praha 8, Bohnice, Dolákova 532/22, IČ: 13158929, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: starosta

65. Návrh k přijetí daru od společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4,  IČ: 64948242
Předkládá: starosta

66. Návrh k přijetí daru od společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: 45244782
Předkládá: starosta

67. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 21/3 na adrese Michelská 21/61, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr           
materiál na 11. zastupitelstvo

68. Návrh k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2910/263 v katastrálním území Nusle
Předkládá: starosta
materiál na 11. zastupitelstvo
materiál byl stažen

69. Informace k výkupu pozemků v areálech základních a mateřských škol a v parcích
Předkládá: p. Caldr

70. Různé

71. Návrh ke stanovení výše mimořádných odměn Milošovi Hájkovi, řediteli Ústavu sociálních služeb v Praze 4 a Janovi Schneiderovi, řediteli Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 a Mgr. Milanu Mikundovi, likvidátorovi Obvodního podniku služeb v Praze 4, státního podniku v likvidaci a Obvodního bytového podniku v Praze 4, státního podniku v likvidaci
Předkládá: starosta

72. Návrh k žádosti o souhlas s umístěním sídla pro společnost MAKE-UP SERVIS s.r.o. na adresu Rabasova 1081/1, Praha 4, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

73. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 373/08/NAJE/OMO/STAR, ze dne 19. 5. 2008, ve znění dodatku č. 1, č. 1567/09/P/NAJE/OBYP/ZST, ze dne 4. 11. 2009 se společností NUT IMPORT, spol. s r.o. na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč
Předkládá: p Caldr

74. Návrh k pronájmu nebytových prostor č. 801 v objektu č. p. 853, ul. 5. května 29, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

75. Návrh k opravě usnesení č. 13R-507/2012 ze dne 16. 5. 2012 k žádosti společnosti LG Centrum, s.r.o. o snížení nájemného a neuplatnění valorizace
Předkládá: p. Caldr

76. Návrh k doplnění části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 21R-1005/2012 ze dne 29. 8. 2012 - zveřejnění záměru prodeje stavby bez č.p./č.e., garáže, na pozemku parc. č. 2074/4 a pozemku parc. č. 2074/4, vše k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

77. Návrh k rozhodnutí o bytovém případu v objektu základní školy
Předkládá: p. Caldr

78. Návrh k uzavření dohody o bezplatném užívání motorového vozidla pro služební a soukromé účely s Bc. Lucií Michkovou, uvolněnou členkou Zastupitelstva městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr

79. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie na  proměření wifi sítě za účelem zjištění možnosti instalovat IP kamery mezi společností Daphnis, s.r.o., Na Hrázi 261, Krupka, IČ: 22793861  a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: p. Caldr

80. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 178/2010/NAJE/OBYP/ZST ze dne 22. 2. 2010, na pronájem nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

81. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

82. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0889/06/NEBYTY/OBFM/CIZI ze dne 11. 7. 2006 s ÚSTAVEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 4, přísp. org., IČ: 70886199 - Jílovská 432/11, k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr

83. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor č. 2012/0325/OOM/RAD ze dne 11. 4. 2012 - budoucí pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1219, Pujmanové 8, k. ú. Krč s Nadací na ochranu zvířat, IČ: 61387878 a ke změně bodu II. odst. 3 a přílohy č. 2 usnesení Rady MČ Praha 4 č. 1R-46/2012 ze dne 11. 1. 2012
Předkládá: p. Caldr

84. Návrh k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p. Caldr

85. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce: „Oprava střechy nebytového objektu Na Úlehli 1266/1, Praha 4, k. ú. Michle“
Předkládá: starosta

86. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku vnitřních rolet do oken kanceláří Úřadu MČ Praha 4 (pouze jižní strana) mezi společností SPACE PLAN, spol. s r. o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2, IČ: 61505463 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: starosta

87. Návrh ke změně usnesení č. 16R-795/2012 ze dne 27. 6. 2012 a k notářské úschově peněz ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku parc. č. 758 a nabytí pozemku parc. č. 757, vše v k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

88. Návrh k žalobě proti Sportovnímu klubu OAZA Praha, občanské sdružení se sídlem Jeremenkova 106/1835, Praha 4 na zaplacení částky 4 829 369 Kč s příslušenstvím z titulu užívání pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4 bez právního důvodu
Předkládá: p. Caldr

89. Návrh k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m.Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Předkládá: Ing. Bodenlos

90. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: Ing. Bodenlos

91. Návrh na schválení konání akce – „Shromáždění v rámci předvolební kampaně České strany sociálně demokratické pro volby do Senátu parlamentu České republiky“, pořádané Českou stranou sociálně demokratickou, obvodním výkonným výborem Praha 4, se sídlem Hvězdova 19, 140 00 Praha 4, IČ: 00409171 v Centrálním parku Prahy 4 (Park Družba)
Předkládá: Ing. Bodenlos