Program 22. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 23. 9. 2015

P R O G R A M

22. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 23. 9. 2015

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na nájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“, k revokacím částí usnesení a přijetí účelově určeného peněžitého daru a k uzavření darovací smlouvy.

Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.

Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 845/5 v domě na adrese Na Pankráci 845/18, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.

Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.113/3 v domě na adrese Nuselská 113/17, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh ke zveřejnění záměru změny účelu užívání nebytové jednotky č. 46/303 v domě čp. 46, Podolské nábřeží 20, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k odpisu pohledávek.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky v celkové výši 944 508,15 Kč za společností Wave reality s.r.o., IČ 28518781.

Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2011/0760/OOM/RAD ze dne 10. 8. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2011 na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 2772, Roztylské náměstí 44, katastrální území Záběhlice, Praha 4 a k ukončení smlouvy o nájmu movitého majetku č. 2011/0868/OOM/R ze dne 22. 9. 2011.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh ke změně dohody o ukončení smlouvy o nájmu uzavřené dne 13.5.1996, ve znění pozdějších dodatků, s F. L., IČ: 716 78 204, na pronájem pozemku parc. č. 2869/166 se stavbou č.p. 1282 a pozemku parc. č. 2869/167 se stavbou č. p. 1281, Štúrova, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k pronájmu garážového stání č. 14 v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Nárvh ke zrušení usnesení Rady městské části  Praha 4 č. 21R-883/2015 ze dne 9.9.2015.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2019/33, se stavbou bez čp/če, garáže, v ulici Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k uzavření smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkůmparc. č. 1748/112, parc. č. 1748/113, parc. č. 1748/114, parc. č. 1749/2, parc. č. 1749/3,parc. č. 1749/4, parc. č. 1750/2, parc. č. 1750/3 a parc. č. 1750/4, všechny v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1285/79 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Nárvh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 332/6 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1092 v katastrálním území Michle.

Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1794/1 v katastrálním území Nusle.

Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje části pozemku parc. č. 1491 označené dleGP č. 1600-14/2015 jako pozemek parc. č. 1491/1 a pozemku parc. č. 1492/1 a dále ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1491 označené dle GP č. 1600-14/2015 jako pozemky parc. č. 1491/2 a parc. č. 1491/3, vše katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Informace ke kontrole Státní energetické inspekce k dodržování povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k  uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2013/0110/OOM/STAR ze dne 12.2.2013 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 773, Dvorecká 3, katastrální území Podolí, Praha 4, se společností Tři bratři s.r.o., IČ: 29052505, který rozšíří předmět podnikání v provozovně, rozšíří účel nájmu a nově určí stavebně technický účel.

Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh k navýšení provozního příspěvku základním školám zřizovaným městskou částí Praha 4 na zajištění provozu školní družiny před zahájením výuky pro žáky 1.stupně ZŠ z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a podpory sladění osobního a pracovního života rodičů.

Předkládá: Ing. Míth

23. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 7 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, § 2 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídách škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2015/2016 dle přílohy usnesení s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Předkládá: Ing. Míth

24. Návrh ke změně zápisu Školy Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840; Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3;  Základní školy, Praha 4, Na Chodovci 54; Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393 a Základní školy, Praha 4, Poláčkova 1067 v rejstříku škol a školských zařízení, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2016.

Předkládá: Ing. Míth

25. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti společnosti Miracle childhood, s.r.o., se sídlem K Trnkám 2135/6, Modřany, 143 00 Praha 4, IČ 04101383, ke zřízení Soukromé česko-anglické Montessori základní školy Miracle childhood, Praha 4 – Podolí, Jeremenkova 79 od školního roku 2016/2017.

Předkládá: Ing. Míth

26. Návrh k zaujetí stanoviska zřizovatele k určení termínu dodatečného podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Němčická 16 v průběhu školního roku 2015/2016 v souvislosti se zvýšením kapacity.

Předkládá: Ing. Míth

27. Návrh ke změně výše platu Ing. Bc. Daniely Schneider Valentové, ředitelky Základní školy, Praha 4, Poláčkova 1067.

Předkládá: Ing. Míth

28. Návrh k poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Praha 4, 5. května 51, IČ: 00638722 a k uzavření darovací smlouvy.

Předkládá: Mgr. Kotvová

29. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2015.

Předkládá: tajemník

30. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

31. Návrh ke zřízení Školské komise Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejích členů.

Předkládá: starosta
materiál byl stažen

32. Návrh veřejných zakázek v rámci předběžného oznámení dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v zadávacím řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Výběr dodavatele pro dodávky hardware pro městskou část Praha 4“.

Předkládá: Pokorný

33. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb se společností Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář, zastoupená advokátkou a jednatelkou Mgr. Lucií Vožehovou zapsanou v seznamu advokátů ČAK pod evid. č. 09177, k sestavení návrhu smlouvy, resp. vzorových smluv pro zadavatele v zadávacím řízení k zadání nadlimitní významné veřejné zakázky na služby „Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“, vedené ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 516945.
Předkládá: Pokorný

34. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností JETMAR A PARTNER s.r.o. se sídlem Horolezecká 918/11, 102 00, Praha 10 – Hostivař, IČ: 62584944 na realizaci akce: „Oprava střechy Nad Malým Mýtem 1402/2, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

35. Nárvh k uzavření smlouvy o dílo se společností FA:JANPE s.r.o. na realizaci akce „Oprava ZTI (voda, kanalizace) v bytovém objektu Na Strži 408/8, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Kovářík

36. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s Petrem Neumannem, DiS s.r.o. se sídlem Staré Křečany 20, PSČ 407 61, IČ: 72682400 na realizaci akce: „Oprava zahrady a dětského hřiště v areálu MŠ Trenčínská 7, čp. 2770, na pozemku parc. č. 5721/77, k.ú. Záběhlice, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Kovářík

37. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem GAMA HOLDING Praha a.s., Budějovická 220, 252 42  Jesenice, IČ 26467259 na provedení víceprací a odpočet méněprací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Dovybavení gastroprovozu MŠ Němčická 1111/16, Praha 4 – k.ú. Braník“.

Předkládá: Ing. Kovářík

38. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem SPS engineering, s.r.o., Jana Masaryka 22,  120  00  Praha 2, IČ 45798851 na provedení víceprací  a odpočet méněprací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Stavební opravy a nátěry 2. etapy fasád v komplexním rozsahu objektu Křesomyslova 724/2, Praha 4 – k.ú. Nusle“.

Předkládá: Ing. Kovářík

39. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0578/OSIO ze dne 8.7.2015 se zhotovitelem ZLX s.r.o. na změnu předmětu díla, změnu ceny díla a změnu doby zhotovení díla při realizaci akce „ Objekt Sdružení 1080/2a, Praha 4, k.ú. Nusle – výměna vytápěcích těles a regulačních armatur.

Předkládá: Ing. Kovářík

40. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0577/OSIO ze dne 8.7.2015  se zhotovitelem A-JAKAVE s.r.o. na změnu předmětu díla, změnu ceny díla a změnu doby zhotovení díla při realizaci akce „ Objekt Ohradní 1366/49, Praha 4,  k.ú. Michle – výměna oken pavilonů A,B,F,G,H“.

Předkládá: Ing. Kovářík

41. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0497/OSIO ze dne 17.6.2015  se zhotovitelem STAVEXPO, a.s. na změnu předmětu díla, změnu ceny díla a změnu doby zhotovení díla při realizaci akce „ ZŠ a MŠ Sdružení 1080/2a – objekt Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4, k.ú. Nusle – výměna rozvodů ZTI – 1. etapa.“

Předkládá: Ing. Kovářík

42. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0576/OSIO ze dne 8.7.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.18R-639/2014 ze dne 1.7.2015 pro akci „ Oprava bytu č.15 Na kolejním statku 386/3, Praha 4.
Předkládá: Ing. Kovářík

43. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0691/OSIO ze dne 9.9.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.20R-772/2014 ze dne 26.8.2015 pro akci „ Výměna oken v nebytovém objektu Choceradská 2600 a Jeremenkova 725, Praha 4.

Předkládá: Ing. Kovářík

44. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce mlatové cesty na pozemku p.č. 143/1, k.ú. Braník, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Kovářík

45. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Nové parkovací plochy a revitalizace vnitrobloku U družstva Repo“.
Předkládá: Ing. Kovářík

46. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč paní E. J., bytem Mikuláše z Husi xx, 140 00 Praha 4, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Ing. Kovářík

47. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 219/4 na adrese Údolní 219/47, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

48. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 607/5 na adrese Budějovická 607/110, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

49. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Fillova, Praha 4“.

Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál na 10. zastupitelstv
o

50. Informace k udělování souhlasu/nesouhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládá: Mgr. Kotvová

51. Informace k interpelací, připomínkám a podnětům zastupitelů MČ Praha 4 a občanů vznesené na 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 16. 9. 2015.


52. Různé.


53. Návrh ke zrušení usnesení č. 20R-744/2015 ze dne 26. 8. 2015 k pronájmu nebytové jednotky č. 1044/302 v domě č. p. 1044, ul. 5. května 30, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

54. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 242/18 na adrese Nuselská 242/44,  Praha 4 – Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

5
5. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 242/22 na adrese Nuselská 242/44,  Praha 4 – Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

56. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 48/12 na adrese Podolská 48/156,  Praha 4 – Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

57. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 48/19 na adrese Podolská 48/156,  Praha 4 – Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

58. Návrh ke změně vzorové smlouvy o dílo (stavba), obchodních podmínek (stavba) městské části Praha 4 a Směrnice Rady městské části Praha 4 o zadávání veřejných zakázek.

Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

59. Návrh k výpovědi smlouvy o zajištění výroby novin MČ Praha 4 Tučňák uzavřené dne 5.11. 2007 mezi MČ Praha 4 a Strategic Consulting s.r.o., IČ: 25792920, se sídlem Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 – Vinohrady.

Předkládá: Mgr. Zicha

60. Návrh k dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování právní pomoci uzavřené s JUDr. Ivanou Sittkovou, advokátem uzavřené dne 5.1.1995 ve znění jejích dodatků č. 1-6.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

61. Návrh k prodeji bytové jednotky 1359/37 v domě č. p. 1359, Čestmírova č.o. 27,  katastrální území  Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu
.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 10. zastupitelstvo

62. Návrh zajištění služební cesty člena Zastupitelstva městské části Praha 4 do Rakouska s cílem získání poznatků o nových technologiích zpracování odpadů.
Předkládá: tajemník

63. Návrh k odsouhlasení změn v nájemní smlouvě, jejíž znění bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha 4 - č. 18R-632/2015, ze dne 1.7.2015, na pronájem nebytových prostor (restaurace, skladů), v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, Praha 4, katastrální území Krč, společnosti GRAND GUSTO s.r.o., IČ: 016 37 690.

Předkládá: Mgr. Zicha

64. Návrh k určení části pozemku parc.č. 2910/70, katastrální území Nusle, pro umístění dopravního hřiště.

Předkládá: Mgr. Zicha

65. Doplnění k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

Předkládá: Pokorný


66. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Strojní úklid chodníků prostřednictvím zametacích strojů ve vlastnictví MČ Praha 4“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 17.8.2015 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Předkládá: Ing. Růžička
Vytisknout