Program 21. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 9. 9. 2015

PROGRAM

21. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 9. 9. 2015 


1. Návrh k prodeji bytové jednotky 760/10 v domě č. p. 760, Podolská č.o. 110,  katastrální území Podolí – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

2. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 773/29 a 773/98, oba v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

3. Návrh ke svěření pozemku parc. č. 2398/2 v katastrálním území Michle a pozemků parc. č. 5697/1, parc. č. 5702/1, parc. č. 5703/1 a části pozemku parc. č. 5703/2, všechny v katastrálním území Záběhlice, do správy městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

4. Návrh k žádosti společnosti Pivovar Hubertus, a.s. IČ 27438104, o prominutí smluvní pokuty, poplatků a úroků z prodlení, za pozdní úhradu nájemného a služeb, za pronájem nebytového prostoru č. 401 v bytovém domě č. p. 702, ul. Na Veselí 48, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

5. Návrh ke Strategii bezpečnosti a prevence kriminality, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a protidrogové politiky na území městské části Praha 4 na období 2015 – 2018.
Předkládá: Pokorný
materiál na 9. zastupitelstvo
materiál byl stažen

6. Návrhk pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrho bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.

Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, společnosti Stomatologie Macko, s.r.o., IČ: 287 49 600.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh ke změně usnesení č. 15R-433/2015 ze dne 3. 6. 2015 k pronájmu nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 702, ul. Na Veselí 48 a pozemků parc. č. 2201 a parc. č. 2202, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s rekonstrukcí kanalizace v pozemku parc. č. 2962 v katastrálním území Braník ve stávající trase společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh ke zveřejnění záměrů prodeje částí pozemku parc. č. 1018, označené dle GP č. 1904-165/2014 jako pozemek parc. č. 1018/1 a jako pozemek parc.č. 1018/2, vše katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 24 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 1921/26 a id 1/39 parc.č. 1921/41 vše katastrální území Braník, D. I.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2079/1 v katastrálním území Michle, I. H.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 1921/21 a id 1/39 parc.č. 1921/41 vše katastrální území Braník, Ing. V. U..
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 1921/31 a id 1/39 parc.č. 1921/41 vše katastrální území Braník, Z. H.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh ke zveřejnění záměru změny výše nájemného a ke stanovení povinnosti nájemce -  pronájem pozemku parc. č. 140/46 se stavbou č.p. 435, Novodvorská 153, katastrální území Lhotka, Praha 4. 
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

18. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků L 1 Spořilov a  Společenstvím vlastníků domu 2925 Záběhlice, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků Přímětická 1192 až 1195, Společenstvím vlastníků jednotek pro dům čp.1188-1189, Praha 4 –Michle, Bytovým družstvem Přímětická 1190/16,  Bytovým družstvem Přímětická 1191/18,ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 2833/20 v katastrálním území Braník se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s akciovou společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1,PSČ 591 01, IČ: 469 80 059 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: “Dodání a instalace kuchyňských spotřebičů do nájemních bytů rekonstruovaných objektů Táborská č. p. 372, 375, 377, 378“.
Předkládá: Ing. Kovářík

22. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností SPS engineering, s.r.o. na realizaci akce „Oprava suterénu a spodní části objektu Na Zvoničce 363/5 a oprava suterénu Čestmírova 140/12, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

23. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 3 + S s. r. o., Livornská 428, 109 00  Praha 10, IČ: 25116410 na realizaci akce “Oprava elektroinstalace ve společných prostorách  bytového objektu Na Jezerce 1197/3,  Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

24. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0554/OSIO ze dne 26.6.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.17R-568/2015 ze dne 26.6.2015 pro akci „ Výměna oken ZŠ Nedvědovo náměstí 140, Praha 4.
Předkládá: Ing. Kovářík

25. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka a instalace herních prvků pro dětská hřiště na území MČ Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík
projednávání materiálu bylo přerušeno

26. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování příměstské rekreační zóny na pozemku p.č. 712, k.ú. Hodkovičky, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

27. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Úprava areálu a demolice objektů na pozemcích p.č. 287/1, 358, 373  a 2903, k.ú. Braník Praha 4“ - Jeremenkova, přátelská zahrada.
Předkládá: Ing. Kovářík

28. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

29. Návrh k vzájemnému plnění mezi městskou části Praha 4 a společností KORBEX s.r.o., ve věci revitalizace stanovišť kontejnerů v roce 2015.
Předkládá: Ing. Růžička

30. Návrh k rozpočtovým opatřením, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu.
Předkládá: starosta

31. Návrh k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zajištění výroby novin MČ Praha 4 – Tučňák ze dne 5.11. 2007 mezi městskou částí Praha 4 a Strategic Consulting s.r.o., IČ: 25792920, se sídlem Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 – Vinohrady.
Předkládá: starosta

32. Návrh k uzavření příkazní smlouvy na realizaci akce v rámci Evropského týdne mobility 22. září 2015 mezi městskou částí Praha 4 a Green Doors, z.ú.,  IČ: 60164221, se sídlem Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4.
Předkládá: starosta

33. Návrh ke zřízení Školské komise Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejích členů.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

34. Návrh k bezplatnému zapůjčení jízdních kol Homeport Zdravotnickému zařízení městské části Praha 4, Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4, IČ: 44846291 a Domovu Sue Ryder z.ú.,  Michelská 1/7, 140 00 Praha 4, IČ: 26204673 a k uzavření smluv o výpůjčce. 
Předkládá: Mgr. Kotvová

35. Návrh k poskytnutí finanční odměny vybraným ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za mimořádné pracovní nasazení v souvislosti s opravami a rekonstrukcemi škol a v souvislosti s provozem škol v období letních prázdnin.
Předkládá. Ing. Míth

36. Návrh k zajištění provozu Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2 v souvislosti s probíhajícím konkursním řízením na vedoucí pracovní místo ředitele.
Předkládá. Ing. Míth

37. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, z nejvyššího počtu žáků v 5. ročníku Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080, pro školní rok 2015/2016 s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Předkládá. Ing. Míth

38. Návrh knávrhu programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 16. 9. 2015.
Předkládá: starosta 

39. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o dlouhodobý pronájem a následný úplatný převod části pozemku parc.č. 2743/1 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1965/4 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

41. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 853/802 v domě č. p. 853, ul. 5. května 29, katastrální území Nusle, Praha 4, se společností ADINA – SVATEBNÍ CENTRUM s.r.o., IČ: 26702355.
Předkládá: Mgr. Zicha

42. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2255/2 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

43. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 3372/3 v katastrálním území Michle
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

44. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 231.2 v domě čp. 953, Za Zelenou liškou č.or. 1a, Praha 4, katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

45. Návrh ke zrušení usnesení č. 19R-650/2015 ze dne 22. 7. 2015 k pronájmu nebytového prostoru č. 302 v domě č. p. 2, ul. Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4 a k novému pronájmu nebytového prostoru č. 302 v domě č. p. 2, ul. Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

46. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 1042/402 v domě č. p. 1042, ul. 5. května 34, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

47. Návrh k pronájmu bytu č. 12 v domě čp. 112, U Kublova č.or. 5, Praha 4, katastrální území Podolí, jako nebytového prostoru.
Předkládá: Mgr. Zicha

48. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 238 se stavbou č.p. 590, Třeboňská 5a, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

49. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

50. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody, o prominutí poplatku z prodlení, o odložení plateb, o prominutí smluvní pokuty. 
Předkládá: Mgr. Zicha

51. Informace o zpracování podkladů pro potřebu odboru školství a mládeže MHMP při koncipování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy na období 2016 – 2020.
Předkládá: Ing. Míth

52. Různé.

53. Návrh ke zplnomocnění člena Rady MČ Praha 4 Mgr. Lukáše Zichy k zastupování městské části Praha 4 při výkonu jejích práv a povinností jako člena družstva ve všech členských schůzích družstva Parkovací dům Jílovská, družstvo, IČ: 248 04 100 a k souhlasu se zrušením s likvidací Parkovacího domu Jílovská, družstvo, IČ: 248 04 100 a k odpisu investice ve výši 2 248 820 Kč a k odpisu nákladů zařazených do majetku v celkové výši 4 134 561 Kč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo
projednávání materiálu bylo přerušeno

54. Návrh k nevybrání zájemce o prodej pozemků parc. č. 879/58 a 879/77 v katastrálním území Krč a ke zveřejnění záměru společného prodeje.  
Předkládá: Mgr. Zicha

55. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5, vše v katastrální území Braník, za účelem pořádání Hudebního festivalu Czech Rock Fest.
Předkládá: Mgr. Zicha

56. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku a instalaci dvoučidlových radiových elektronických rozdělovačů topných nákladů Siemens WHE 552-D1.
Předkládá: Mgr. Zicha

57. Návrh k žádosti o odložení splatnosti plateb ze splátkové dohody uzavřené s paní Š. T.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

58. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo
materiál byl stažen

59. Informacek určení části pozemku parc.č. 2910/70, katastrální území Nusle, pro umístění dopravního hřiště.
Předkládá: Mgr. Zicha

60. Návrh ke změně usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20 R-824/2015 ze dne 26.8. 2015 ke schválení výběru dodavatele na poskytování servisních služeb na zařízení  Úřadu městské části Praha 4 a uzavření smlouvy s GiTy, a.s., se sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00, Brno IČ: 25302400.
Předkládá: P. Pokorný

61. Návrh k dodatku č. 1 k Jednacímu řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 a k jeho úplnému znění a k dodatku č. 1 k Jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál na 9. zastupitelstvo

62. Návrh k realizaci usnesení 18R-628/2015 ze dne 1. 7. 2015 se společností 4-Energetická, a.s., se sídlem Táborská 350/32, Praha 4, IČ: 285 50 901.
Předkládá: starosta

63. Návrh k záměru prodeje akcií společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 a zařízení tepelného hospodářství.
Předkládá: starosta
materiál na 9. zastupitelstvo

64. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 19R-706/2015 ze dne 22. 7. 2015  
Předkládá: Mgr. Kotvová

65. Návrh k poskytnutí daru ve výši 160 000,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál na 9. zastupitelstvo

66. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání stožárů veřejného osvětlení pro účel umístění informačních tabulí.
Předkládá: Ing. Růžička

Vytisknout