Program 20. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 26. 8. 2015

P R O G R A M

20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 26. 8. 2015

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh o bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“pro zaměstnance Základní školy Nedvědovo náměstí 140/13, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k ukončení nájmů bytů výpovědí a k podání žalob na vyklizení bytu.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k udělení souhlasu se změnou prohlášení vlastníka budovy Budějovická 607/110, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

7. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 598/2 na adrese Zelinářská 598/16, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a včetně ideálního podílu na souvisejících pozemcích.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 607/4 v domě na adrese Budějovická 607/110, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh na zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 853/16 v domě č.p. 853, 5. května 29, Praha 4, katastrální území Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. INO/21/01/002507/2004 o zajištění plnění podmínek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k žádosti společnosti ROVE s r.o., IČ 28942451, o uzavření splátkové dohody na vyúčtování služeb za rok 2013 na nebytovém prostoru č. 6 v objektu č. p. 1013, ul. Novodvorská, Praha 4, katastrální území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k  odpisu pohledávky ve výši 5 106 Kč za I. H., IČ 43504779, jako část neuhrazeného vyúčtování služeb za rok 2006, za pronájem nebytových prostor sestávající ze 2 místností, nacházející se v 1. patře objektu č. p. 1219, ul. Pujmanové 8, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k odpisu pohledávky ve výši 207 Kč vůči spolku Kulturní a sportovní středisko Husita, IČ 26622505.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2013/0906/OOM/STAR uzavřené dne 21. 8. 2013 se společností LETITIA – SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI A OBNOVU BRANICKÉHO DIVADLA, IČ: 457 01 831 – výpůjčka nebytového prostoru, kanceláře č. 304, v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 1044/302 v domě č. p. 1044, ul. 5. května 30, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 603, Nuselská č.or. 94, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 564, Vzdušná 8 a k pronájmu pozemků parc. č. 754/1 a 757/1, vše katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1219, Pujmanové 8, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 420, Na Pankráci, katastrální území Nusle, Praha 4, se společností Továrna na dokonalé programy, s.r.o., IČ: 452 72 638.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh ke zveřejnění záměru zvýšení ceny nájemného za pronájem nebytových prostor v domě č.p. 585, V Pláni 8, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 5. 11. 2014 se spolkem Sdružení nezávislých vlastníků, IČ: 266 34 627, na pronájem nebytového prostoru č. 316 v nebytovém objektu č. p. 1594, Hvězdova, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

22.  Návrh k odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor – dílny se zázemím – v  objektu č.p. 2772, Roztylské náměstí 44, katastrální území Záběhlice, Praha 4, uzavřené dne 10. 11. 2014 se společností Medicentrum 2K s.r.o., IČ: 282 58 312.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 0084/05/NEBYTY/OBFM/CIZI uzavřené dne 31.8.2004, ve znění pozdějších dodatků, s nájemcem Obchodní akademie Praha 4, Svatoslavova 333 IČ: 613 85 948.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 573/08/NAJE/OMO/STAR uzavřené dne 11.6.2008 s Českou stranou sociálně demokratickou, IČ: 004 09 171 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/0531/OOM/ODB ze dne 5.8.2015 – malování základní školy v objektu Základní škola a Mateřská škola Praha 4, Sdružení 1080, na adrese Sdružení 1080/2a, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

26. Návrh k uzavření dodatků k nájemním smlouvám uzavřených s Českou republikou – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ: 751 51 472.
Předkládá: Mgr. Zicha

27. Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž vodoměrů SV a TUV pro bytový dům Na Pankráci 1252/67, Praha 4 – Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1048/2 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1142/12 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

30. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2910/274, v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

31. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2156, v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

32. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2723 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál nebyl schválen

33. Návrh ke zrušení usnesení č.11R-285/2015 ze dne 15.4.2015 a ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2109/3 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

34. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 2848/807, parc. č. 2848/808 a parc. č. 2848/809, všechny v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

35. Návrh k zveřejnění společného prodeje id 1/3 pozemku parc. č. 642 a id 1/3 parc. č. 643, oba v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

36. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1625/6 a 1625/7 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

37. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id. 3930/194920 části pozemku parc. č. 1231 označené dle GP č. 2619-206/2014 jako pozemek parc. č. 1231/2, v k. ú. Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

38. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2896/1, zahrada, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

39. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 950/17 v katastrálním území Hodkovičky.
Předkládá: Mgr. Zicha

40. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 310/112 v katastrálním území Michle se společností Pražská teplárenská a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

41. Návrh k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu uzavřené dne 13.5.1996, ve znění pozdějších dodatků, s F. L., IČ: 716 78 204, na pronájem pozemku parc. č. 2869/166 se stavbou č.p. 1282 a pozemku parc. č. 2869/167 se stavbou č. p. 1281, Štúrova, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

42. Návrh ke změně  postupu při prodeji pozemků po privatizaci bytových domů.
Předkládá: Mgr. Zicha

43. Návrh k vyslovení souhlasu s plnou mocí k zastupování ve věci „Paliativní centrum“ pro účely vydání stanoviska Odboru památkové péče MHMP.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

44. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností FA:JANPE s.r.o. na realizaci akce „Instalace termoregulačních ventilů u vytápěcích těles a vyregulování vytápěcích systémů v MŠ Boleslavova 1675/1a, Táborská 122/9, Na Bučance 1189/5, Družstevní ochoz 1308/5, Jihozápadní IV 1760/4, K Podjezdu 1077/2, Kaplická K Sídlišti 840, Na Zvoničce 1030/13, Ohradní 1367, Přímětická 1247 a Alšovy sady Na Větrově 1022/22, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

45. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Parea s.r.o. na realizaci akce „Výměna oken nebytového objektu Choceradská 2600 a Jeremenkova 725, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

46. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0582/OSIO ze dne 8. 7. 2015 se zhotovitelem 3+S s.r.o., IČ: 264 65 728, se sídlem Praha 10 – Horní Měcholupy, Livornská 428, PSČ 109 00, na rozšíření provádění prací v rámci akce s názvem „Provedení výměny osvětlovacích těles ve vybraných prostorách v objektu ZŠ Jeremenkova 1003, Praha 4 - Braník“.
Předkládá: Ing. Kovářík

47. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0574/OSIO ze dne 3.7.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.18R-615/2014 ze dne 1.7.2015 pro akci „ Oprava bytu č.10 Otakarova 219/9 a č.8 Nuselská 2/1, Praha 4.
Předkládá: Ing. Kovářík

48. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0553/OSIO ze dne 26. 6.  2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  a na základě  usnesení Rady MČ Praha 4 č. 17R-551/2015 ze dne  17. 6. 2015 na změnu předmětu díla a cenu díla „Oprava bytů č. 10 a 24 v bytovém objektu Dolní 1490/5, Praha 4,  k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

49. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Středočeská stavební společnost spol. s r.o., Praha 4, Vídeňská 619/142, Kunratice, PSČ 148 00, IČ: 453 10 777 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: “ Výměna stoupaček- ZŠ Poláčkova 1067/3, parc. č. 1256/7, k. ú. Krč, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

50. Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností FULLSERVICE, s.r.o., IČ: 274 09 554, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, týkající se realizace akce „Pes Fest 2015“.
Předkládá: Ing. Kovářík

51. Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností Stars Events, s.r.o., IČ: 271 38 488, se sídlem Pod Vilami 785/22, 140 00 Praha 1, týkající se realizace akce „Dětský den s tenisovým turnajem 2015“.
Předkládá: Ing. Kovářík

52. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb se společností ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., zastoupenou advokátem a jednatelem Mgr. Tomášem Rydvanem zapsaném v seznamu advokátů ČAK pod evid. č. 09848, na zastupování zadavatele v zadávacím řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce souboru budov a pozemku Táborská 376, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

53. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava části stávajícího povrchu pěší komunikace v ulici Zelený pruh“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 28.4.2015 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: Ing. Růžička

54. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti Mateřské školy a Základní školy sv. Augustina, Praha 4, Hornokrčská 3, se sídlem Hornokrčská 709/3, Praha 4 – Krč, IČ 71341340, o vyjádření souhlasu se zvýšením kapacity základní školy, školní družiny a školní výdejny od školního roku 2015/2016.
Předkládá: Ing. Míth

55. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti společnosti Piruetka, s.r.o., se sídlem Hrusická 2522/26, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČ 04062582, ke zřízení Soukromé základní umělecké školy TALENT od školního roku 2015/2016.
Předkládá: Ing. Míth

56. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 4 odst. 7 a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky, a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vše ve znění pozdějších předpisů, z nejvyššího počtu žáků ve třídách škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2015/2016 dle přílohy usnesení s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Předkládá: Ing. Míth

57. Návrh k  uzavření kupní smlouvy „Nákup jízdních kol“ na dětské dopravní hřiště mezi městskou částí Praha 4 a EMAP s.r.o., se sídlem K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4, IČ: 27178498.
Předkládá: Ing. Míth

58. Návrh zajištění služební cesty členů Zastupitelstva městské části Praha 4 na Slovensko s cílem navázání spolupráce a využití zkušeností při realizaci biotopového koupaliště v oblasti Sninské rybníky.
Předkládá: tajemník

59. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

60. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze („Pražské stavební předpisy“) – verze srpen 2015.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

61. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemků parc.č. 190 a 191 v katastrálním území Hodkovičky formou výběrového řízení.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

62. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu částí pozemků parc.č. 2841 o výměře 3 m2 a parc.č. 2842 o výměře 1 m2, 10 m2, 15 m2 a 6 m2, vše v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

63. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu částí pozemku parc.č. 2869/235 o výměře cca 112 m2 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

64. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 782/3 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

65. Návrh na udělení ocenění formou dárkových poukázek vybraným policistům Policie ČR za příkladné plnění služebních úkolů a povinností v celkové hodnotě 24 000 Kč.
Předkládá: p. Pokorný

66. Návrh na udělení ocenění formou dárkových poukázek vybraným strážníkům Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 4 za příkladné plnění svých pracovních povinností v celkové hodnotě 24 000 Kč.
Předkládá: p. Pokorný

67. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro podporu sportovních a volnočasových aktivit; kulturních aktivit; a sociálních aktivit a služeb a ke schválení Zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4 včetně souvisejících příloh.
Předkládá: p. Pokorný

68. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na projekt Softwarový audit pro Úřad městské části Praha 4 a uzavření smlouvy o dílo s Software ONE Czech Republic, s.r.o., sídlem Želetavská 7, 140 00 Praha 4, IČ: 24207519.
Předkládá: p. Pokorný

69. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na dodávku na dohledový a HelpDesk provozní systém pro Úřad městské části Praha 4 a uzavření smlouvy s OMNILINK Services a.s., sídlem V Korytech 3155/23, 106 00 Praha 10, IČ: 24298557.
Předkládá: p. Pokorný

70. Návrh k výslovnému upozornění podle § 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jedinému akcionáři společnosti 4-Majetková, a.s., se sídlem Jílovská 1148/14, Praha 4, IČ: 284 77 456.
Předkládá: starosta

71. Návrh k Zásadám a Harmonogramu pro sestavení rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2016 a rozpočtového výhledu do r. 2021.
Předkládá: starosta

72. Návrh k připomínkovému řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.
Předkládá: starosta

73. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zóna s omezením provozu motorových silničních vozidel na území hlavního města Prahy.
Předkládá: starosta

74. Návrh na uzavření tří smluv se sponzory veřejných fór konaných v rámci místní Agendy 21.
Předkládá: starosta

75. Návrh k návrhu na registraci MČ Praha 4 na MŽP k Evropskému týdnu mobility.
Předkládá: starosta

76. Návrh k právnímu zastoupení v soudních sporech s panem Lannym Dudrou „o určení neplatnosti odvolání z funkce tajemníka městské části Praha 4“, sp. zn. 10 C 82/2015-11  a k uzavření smlouvy smlouvou o poskytování právních služeb s JUDr. Luděk Lisse, PhD. LL.M. – LISSE LEGAL Lisse & partners, IČ 71289143, se sídlem Jablonského 640/2, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00.
Předkládá: starosta

77. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2015.
Předkládá: starosta
materiál na 9. zastupitelstvo

78. Návrh ke schválení soudního smíru se společností GASSEL, s.r.o., se sídlem Praha 5, nám.14 října 1307/2, IČ: 247 76 629.
Předkládá: starosta
materiál na 9. zastupitelstvo

79. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke svěření pozemků parc.č. 190 a parc.č. 191 v katastrálním území Hodkovičky do správy městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál na 9. zastupitelstvo

80. Návrh k rozpočtovým opatřením, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu.
Předkládá: starosta

81. Návrh k prodeji bytové jednotky 241/12 v domě č. p. 241, Podolská č.o. 23,  k. ú. Podolí – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

82. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 219/6 na adrese Údolní 219/47, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

83. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 318/11 na adrese Nuselská 318/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

84. Návrh k prodeji bytové jednotky 1360/31 v domě č. p. 1360, Čestmírova č.o. 29,  katastrální území Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

85. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 1330/101 v domě 5. května 1330/8, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3050/146070 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2072 a na souvisejícím pozemku parc.č . 2073, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

86. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 867/400 v domě Pod Svahem 867/6, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 531/3015 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 1542/1 a na souvisejícím pozemku parc. č. 1543, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

87. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 1330/102 v domě 5. května 1330/8, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 7320/146070 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2072 a na souvisejícím pozemku parc.č . 2073, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

88. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 513/1 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

8
9. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1193/5 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

90. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 2846 a části pozemku parc. č. 2848/3, označených dle GP 2859-218/2014 jako pozemek parc. č. 2846/2 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

91. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 976 a 977/4 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

92. Návrh k žádosti společnosti PRVNÍ VLTAVSKÁ, s.r.o., se sídlem Bubenečská 368/21, Praha 6, IČ: 27657205 o prominutí dlužných částek za užívání nebytové jednotky č. 1486/805 v domě č. p. 1486, ul. Horní 7, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

93. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s I. D.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

94. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní G. M.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

95. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní S. M.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

96. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s panem L. H.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

97. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“.
Předkládá: starosty

98. Informace k realizaci zadržovacího práva a převzetí předmětu nájmu svépomocí tj. pozemku parc.č. 1722 o výměře 1 059 m², zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 420, Na Pankráci, pozemku parc. č. 1721/2 o výměře 439 m², ostatní plocha, a pozemku parc. č. 1723 o výměře 217 m², zahrada, vše v katastrální území Nusle, Praha 4, od společnosti International ART CAMPUS Prague, s.r.o., IČ: 261 84 346.
Předkládá: Mgr. Zicha

99. Informace k udělování souhlasu/nesouhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Mgr. Kotvová

100. Různé.

101. Návrh ke zveřejnění záměru zvýšení ceny nájemného za pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

102. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na poskytování servisních služeb na zařízení Úřadu městské části Praha 4 a uzavření smlouvy s GiTy, a.s., sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno, IČ: 25302400
Předkládá: Pokorný

103. Návrh k udělení souhlasu s natáčením v objektu Branického divadla, Branická 411, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

104. Návrh na udělení ocenění formou dárkových poukázek hasičům Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy – IČ: 70886288, organizační složka - Hasičská stanice č. 6, Na Krčské stráni 1366, 140 00 Praha 4, směna A, za největší počet zásahů v prvním pololetí roku 2015 v celkové hodnotě 10 000 Kč.
Předkládá: p. Pokorný

105. Návrh k ukončení smlouvy o nájmu uzavřené dne 15.1.1996, ve znění pozdějších dodatků, se sdružením LETITIA - SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI A OBNOVU BRANICKÉHO DIVADLA, IČ: 457 01 831 na pronájem pozemku parc. č. 1504 se stavbou č.p. 411, Branická 63, katastrální území Braník, Praha 4 a k vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
Předkládá: Mgr. Zicha

106. Návrh k uzavření smlouvy o pachtu zařízení tepelného hospodářství se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901.
Předkládá: starosta

107. Návrh k realizaci usnesení 18R-628/2015 ze dne 1.7.2015 se společností 4-Energetická, a.s., se sídlem Táborská 350/32, Praha 4, IČ: 285 50 901.
Předkládá. starosta

Vytisknout