Program 2. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 27. 1. 2016

P R O G R A M

2. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 27. 1. 2016

1. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní M. K.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

2. Návrh ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-23/2014 ze dne 13.2.2014  k uzavření splátkové dohody s V. S.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

3. Návrh ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 20Z-41/2014 ze dne 18.6.2014 k uzavření splátkové dohody s K. P.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

4. Návrh k žádosti o odložení splatnosti plateb z uzavřené splátkové dohody s paní H. Š.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

5. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s panem I. S.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

6. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s D. K.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

7. Návrh k opakované žádosti společnosti Virgo s r.o., IČ 61857947, o prominutí smluvní pokutya úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru č. 301 v nemovitosti č. p. 785, ul. Na Klaudiánce 30, Praha 4, katastrální území Podolí.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

8. Návrh k prodeji volné bytové jednotky 1045/4 v domě č. p. 1045, 5. května č. o. 28,  katastrální území Nusle včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

9. Návrh ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2869/201 a části pozemku parc. č. 2869/197 označené dle GP č. 2729-204/2015 jako pozemek parc. č. 2869/452, oba v katastrálním území Krč.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

10. Návrh k prodeji id ¼ pozemku parc.č. 189/1,  katastrální území Nusle

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

11. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1491 označené dle geometrického plánu č. 1600-14/2015 jako pozemek parc. č. 1491/1 a pozemku parc. č. 1492/1 oba v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

12. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1491 označené dle geometrického plánu č. 1600-14/2015 jako pozemek parc. č. 1491/2 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

13. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1491 označené dle geometrického plánu č. 1600-14/2015 jako pozemek parc. č. 1491/3 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

14. Návrh k prodeji id ¼ pozemků parc.č. 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16, 189/17 a 189/18, vše katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

15. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 2304/2, 2305/1, 2305/2 vše v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo 

16. Návrh ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4.
Předkládá: starosta
materiál na 13. zastupitelstvo

17. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 17. 6. 2015 do 16. 12. 2015.
Předkládá: starosta
materiál na 13. zastupitelstvo

18. Návrh k návrhu programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 3. 2. 2016.
Předkládá: starosta

19. Návrh k valorizaci nájemného.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž vodoměrů pro bytové domy Svatoslavova 771/7, Praha 4 – Nusle a Na kolejním statku 373/5, Praha 4 – Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

21. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2016.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 213/9 v domě na adrese Svatoslavova 213/28,  Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního  podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 213/11 v domě na adrese Svatoslavova 213/28, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního  podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1407/14 v domě na adrese V Horkách 1407/19, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

26. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1407/38 v domě na adrese V Horkách 1407/19, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

27. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 727/33 v domě na adrese Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 727/34 v domě na adrese Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh odkup movitého vybavení umístěného v Kulturním centru Novodvorská, Novodvorská 1013/151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

30. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem movitých věcí (v rekreačním zařízení Vápenka) se společností Horské chaty s.r.o., IČ: 040 84 799.
Předkládá: Mgr. Zicha

31. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti ALL4CARS PRAGUE s.r.o., IČ: 039 89 992 na adresu Vzdušná 564/8, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

32. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla spolku LANNA GYM, z.s., IČ: 26636824 na adresu Svatoslavova 771/7, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

33. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

34. Návrh k pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 1223, Vikova 4, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

35. Návrh k pronájmu nebytového prostoru v nemovitosti čp. 247, Hadovitá 12, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

36. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na období od 4. 2. 2016 do 3. 3. 2016 se společností AZIPA group s.r.o., IČ: 01930648, na pronájem nebytového prostoru č. 804 v domě č. p. 414, ul. Mečislavova 11, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

37. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0965/OOM/ZST uzavřené dne 7. 12. 2015 s Městskou knihovnou v Praze, IČ: 000 64 467 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1282, Štúrova 12, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

38. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26. 9. 2012 na pronájem nebytové jednotky č. 1040/301 v domě č. p. 1040, ul. 5. května 38, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

39. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2012/0123/OOM/RAD uzavřené dne 1.3.2012 se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 500, Táborská, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

40. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2011/0801/OOM/STAR uzavřené dne 5.9.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.5.2015, s MUDr. Karlou Martinkovou, IČ: 604 33 027 na pronájem nebytového prostoru, ordinace č. N.01, v objektu č.p. 1825, Jílovská 14a, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

41. Návrh ke zrušení části usnesení č. 27R-1171/2015 ze dne 2. 12. 2015 k pronájmu nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

42. Návrh k žádosti společnosti Escape6, IČ 26751488, o slevu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 301 v domě čp. 725, Jeremenkova 90, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

43. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu nebytových prostor v objektu č.p. 145, Branická 41, katastrální území Braník, Praha 4 – Konzervatoři Duncan centre, IČ: 496 26 655.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

44. Návrh ke zveřejnění změny podstatných náležitostí nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - jednotky č. 373/802 v domě čp. 373, Na Kolejním statku 5, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

45. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č.2015/1021/OOM/ZST k pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 1282, Štúrova 12, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

46. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 788/3 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

47. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2850/2 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

48. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2079/1 označené dle  GP č. 2864-29/2015 jako pozemek parc. č. 2079/22 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

49. Návrh ke zrušení zveřejněného záměru pronájmu částí pozemku parc. č. 1588/1 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

50. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016 se společností FORTUNA GAME a.s., IČ: 430 03 575 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

51. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016 se společností Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s., IČ: 270 19 489 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

52. Návrh ke změně funkčního schématu Ústavu sociálních služeb v Praze 4.
Předkládá: starosta

53. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s JUDr. Martinem Páskem, Ph.D., advokátem se sídlem Opletalova 1284/37, Praha 1 – Nové Město, IČ: 66224462.
Předkládá: starosta

54. Návrh ke změně části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 21R-838/2015 ze dne 9.9.2015 – splatnost pohledávky městské části Praha 4 za společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 ve výši 5 304 342 Kč.
Předkládá: starosta
materiál nebyl schválen

55. Návrh na vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 pro podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2016 a ke schválení Zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2016 včetně souvisejících příloh.
Předkládá: Z. Pokorný
materiál byl stažen

56. Návrh k přijetí daru formou dárkových šeků od společnosti DBK PRAHA a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ: 60193352.
Předkládá: Z. Pokorný

57. Návrh na udělení ocenění formou dárkových poukázek vybraným strážníkům Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 4 za příkladné plnění svých pracovních povinností v celkové hodnotě 24 000 Kč.
Předkládá: Z. Pokorný 

58. Návrh na udělení ocenění formou dárkových poukázek vybraným policistům Policie ČR za příkladné plnění služebních úkolů a povinností v celkové hodnotě 24 000 Kč.
Předkládá: Z. Pokorný

59. Návrh na udělení ocenění formou dárkových poukázek hasičům Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy – IČ: 70886288, organizační složka - Hasičská stanice č. 6, Na Krčské stráni 1366, 140 00 Praha 4, směna B, za největší počet zásahů ve druhém pololetí roku 2015 v celkové hodnotě 8 000 Kč.
Předkládá: Z. Pokorný

60. Návrh k rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení, vedeném v otevřeném řízení, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky spočívající ve výběru dodavatele hardware pro MČ Praha 4 („Výběr dodavatele pro dodávky hardware pro městskou část Praha 4“), zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 523270.
Předkládá: Z. Pokorný

61. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Decorum spol. s r.o. na realizaci akce „Oprava bytu č.15 Marie Cibulkové 837/32, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

62. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s obchodní firmou VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí, Vrchovecká 216, PSČ 594 29, IČ: 463 42 354 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci “ Výměna nákladní zdviže vč. úprav šachty a vydláždění chodníku, Táborská 500/30, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

63. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností STIGMA, spol. s r.o., Pobřežní 249/46, 186 00  Praha 8, IČ: 26176645 na realizaci akce : „ Oprava bytu č. 12 v bytovém objektu 5. Května 1208/55, Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

64. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0937/OSIO ze dne 27.11.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.26R-1131/2015 ze dne 18.11.2015 pro akci „ Oprava bytu č.7 V Mokřinách 43/6, Praha 4.
Předkládá: Ing. Kovářík

65. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0983/OSIO ze dne 11.12.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.27R-1201/2015 ze dne 2.12.2015 pro akci „ Oprava bytu č.29 Viktorinova 1122/1 a bytu č.6 Pikrtova 1313/5, Praha 4.
Předkládá: Ing. Kovářík

66. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc.č. 996/6  v katastrálním území Hodkovičky.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

67. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem částí pozemků parc.č. 3143/3 a parc.č. 3147 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

68. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu pozemku parc. č. 3454/3 a části pozemku parc.č. 2200/1 oba v katastrálním území Michle ve vlastnictví žadatelů za části pozemků parc.č. 2200/3 a parc.č. 2198 oba v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

69. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod spoluvlastnického podílu u pozemků parc.č. 1602/25, 1610/1, 1610/2, 1611 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

70. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k nabídce bezúplatného převodu pozemků parc.č. 174/1 a parc.č. 3187/1 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

71. Návrh na zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 25R-1082/2015 ze dne 4. listopadu 2015.
Předkládá: A. Gjuričová, Ph.D.

72. Návrh k  realizaci plánu ekologických akcí  a dopravně bezpečnostní akce v roce 2016 na MČ Praha 4.
Předkládá: Ing. Růžička

73. Návrh k uzavření Dodatku č.1 Dohody o spolupráci při řešení projektu „Práce s odpady a recyklace nás baví“ č. SML/2015/0092/OKAS ze dne 3.3.2015 mezi MČ Praha 4 a EKO-KOM, a.s.
Předkládá: Ing. Růžička

74. Návrh ke jmenování ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 na základě výsledku konkursního řízení.
Předkládá: Ing. Míth

75. Návrh ke stanovení platu Mgr. Ivety Jandové, ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003.
Předkládá: Ing. Míth

76. Návrh ke změně výše platu některých ředitelek základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4.\
Předkládá: Ing. Míth

77. Návrh k poskytnutí odměny Mgr. Marii Králové, pověřené řízením Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003.
Předkládá: Ing. Míth

78. Informace k žádosti městské části Praha – Kunratice týkající se možnosti přijetí dětí s trvalým pobytem na území městské části Praha – Kunratice do 1. ročníku základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 v rámci správního obvodu Praha 4.
Předkládá: Ing. Míth

79. Různé.

80. Návrh ke krátkodobým pronájmům velkého sálu v Kulturním centru Novodvorská, Novodvorská 1013/151, katastrální území Lhotka, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha

81. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2381/5 v katastrálním území Braník
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

82. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na Poskytování služeb informačních technologií pro  Úřad městské části Praha a uzavření smlouvy s IKA DATA,spol. s r.o., sídlem Vinohradská 112, 130 00 Praha 3, IČ: 26155664
Předkládá: Pokorný
materiál nebyl schválen

83. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

84. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016 se společností Lucky service, s.r.o., IČ: 247 50 417 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha

85. Návrhk uzavření nájemní smlouvy na den 18. 2 2016 se společností Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., IČ: 250 97 547 na pronájem pozemku parc. č. 1504, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 411, Branická 63, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

86. Informace ke stanovení výše měsíčních odměn starostovi, zástupcům starosty uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva.
Předkládá: tajemnice

87. Návrh k uzavření dodatku č. 14 k mandátní smlouvě mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

88. Návrh ke změně Směrnice o zadávání veřejných zakázek schválené usnesením Rady MČ P4 č. 15 R-566/2006 dne 27. 6. 2006 ve znění dle Organizačního řádu ÚMČ P4 ze dne 23.5.2007, usnesení Rady MČ P4 č. 35R-924/2008 ze dne 13.8.2008, usnesení Rady MČ P4 č. 31 R-880/2009 ze dne 15.7.2009, usnesení Rady MČ P4 č. 10 R-238/2010 ze dne 17.3.2010, usnesení Rady MČ P4 č. 22 R-671/2010 ze dne 9.6.2010,  usnesení Rady MČ P4 č. 35 R-1068/2010 ze dne 15.9.2010, usnesení Rady MČ P4 č. 35 R-957/2011 ze dne 26.10.2011,  usnesení Rady MČ P4 č. 17 R-749/2013 ze dne 10.6. 2013 a usnesení Rady MČ P4 č. 32 R-1504/2014 ze dne 19.11. 2014.
Předkládá: tajemnice
materiál byl stažen

89. Návrh ke zrušení části usnesení Rady městské části Praha 4 č. 1R-1/2016 ze dne 13.1.2016  k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

90. Návrh k udělení plné moci k zastupování městské části Praha 4 na členské schůzi družstva Parkovací dům Jílovská, družstvo, IČ: 248 04 10, se sídlem: Jílovská 1148/14, Braník, 142 00 Praha 4.
Předkládá: starosta 

Vytisknout