Program 2. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 24. listopadu 2010

1. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. - III.  čtvrtletí r. 2010
Předkládá: starosta    
materiál na zastupitelstvo

2. Návrh ke zprávě dozorčí rady společnosti 4-Volnočasová, o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti
Předkládá: starosta

3. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4 – Volnočasovou, o.p.s., k zajištění počítačových kurzů pro seniory s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 v rámci realizace projektu „KROK PO KROKU aneb jeden krok k pokroku“ v II. pololetí r. 2010
Předkládá: pí Staňková

4. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22, s účinností od 1. 12. 2010
Předkládá: pí Staňková

5. Návrh k rozhodnutí o uzavření: a) „Smlouvy č. 08006173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí“ na projekt zateplení základní školy „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Jílovská, Praha 4“ se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ: 00020729 a za b) „Smlouvy č. 08005903 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí“ na projekt zateplení základní školy „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Poláčkova, Praha 4“ se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ 00020729
Předkládá: starosta    
materiál na zastupitelstvo

6. Informace – dopis adresovaný Radě MČ Praha 4

7. Různé

8. Návrh k uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli REPO Invest s.r.o., se sídlem Praha 10, Donská 179/11, PSČ 101 00, IČ: 26514516 za prodlení s provedením díla při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Objekt Fillova 1084/11, Praha 4, k. ú. Krč – oprava elektroinstalace a dělících stěn, oprava hřiště a pískovišť v prostoru zahrady parc. č. 1256/6, 1256/21, k. ú. Krč “
Předkládá: starosta

9. Návrh ke změně usnesení 35. zasedání Rady městské části Praha 4 ze dne 15. 9. 2010 číslo 35R-1073/2010 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení výměny svítidel v objektu Křesomyslova 724/2, Praha 4 – Nusle, uzavřené dne 4. 8. 2010 se společností 3+S s.r.o., se sídlem Livornská 428, 109 00 Praha 10, IČ: 25116410, měnícímu rozsah předmětu díla a cenu díla
Předkládá: starosta

10. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/1328/OSO ze dne 30. 9. 2010 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 35R-1076/2010 ze dne 15. 9. 2010 pro akci „Příprava podkladů pro podání žádostí do programu Zelená úsporám, konsultace v souvislosti s podáním žádostí, poradenská a kompletační činnost včetně podání žádosti pro bytový objekt Severní 2914/2, Praha 4, k. ú. Záběhlice“
Předkládá: starosta

11. Návrh ke jmenování redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák pro volební období 2010 - 2014
Předkládá: starosta

12. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ 
Předkládá: starosta

13. Návrh k výběru nejvhodnějšího zájemce o pronájem volných nebytových prostor a k ostatním nebytovým případům
Předkládá: starosta

14. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje budovy (rekreačního zařízení) č. e. 31 nacházející se na pozemku parc. č. st. 96 a pozemků parc. č. st. 96, parc. č. 72/1 a parc. č. 72/3, se všemi součástmi a se vším příslušenstvím, v k. ú. Boží Dar
Předkádá: starosta

15. Návrh k ukončení nájemní smlouvy – garáž na pozemku parc. č. 162 u č. p. 678, Sinkulova 37, Praha 4, k. ú. Podolí
Předkládá: starosta

16. Návrh ke smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách č. 2010/282/OBYP/ZST se společností Elpida plus, o.p.s.  – Na Strži 40/1683, k. ú. Krč
Předkládá: starosta

17. Návrh ke schválení Jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2010 - 2014
Předkládá: starosta

18. Návrh k uzavření Prováděcí smlouvy č. 3 - Smlouva o poskytnutí aktualizace mapových podkladů GIS k Rámcové smlouvě „Outsorcing IT technologií“ s NESS Czech s.r.o., sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00, IČ: 45786259 a městskou částí Praha 4, Táborská 350, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

19. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 4 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v působnosti matričního obvodu městské části Praha 4 a ke stanovení příspěvku na ošacení členům Zastupitelstva městské části Praha 4 tajemníkovi Úřadu městské části Praha 4 při provádění svatebních obřadů a obřadů při významných občanských událostech
Předkládá: tajemník

20. Návrh k jednacímu řádu Rady městské části Praha 4 pro volební období 2010-2014
Předkládá: starosta

21. Návrh k jednacímu řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 4
Předkládá: starosta    
materiál na zastupitelstvo

22. Návrh ke zplnomocnění radního městské části Praha 4 Pavla Caldra k podepisování právních úkonů
Předkládá: p. Caldr 

Vytisknout