Program 2. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 14. 1. 2015

P R O G R A M

2. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 14. 1. 2015

1. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

2. Návrh k žádosti L. V. o uzavření splátkové dohody na vyúčtování služeb za rok 2013, za pronájem nebytového prostoru č. 803,1 v domě č. p. xxx, ul. Viktorínova xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

3. Návrh k žádosti A. Ch. o uzavření splátkové dohody na smluvní pokutu a úrok z prodlení za pozdní platby nájmu a záloh na služby za pronájem nebytového prostoru č. 301 (jednotka č. 1330/101) v domě č. p. xxx, ul. 5. května xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

4. Návrh k uzavření dodatku č. 5, v úplném znění, k nájemní smlouvě č. 2003/0027/OBF uzavřené dne 20. 1. 2003, ve znění dodatků č. 1 až 4, se společností TOP-DEALERS s.r.o., IČ: 64939197 na pronájem prostoru č. 802 (jednotky č. 318/802) v domě č. p. 318, ul. Nuselská 6, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

5. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2010/851/OBYP/ZST ze dne 14.6.2010 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1223, Vikova 4, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

6. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 61/1 a části pozemku parc. č. 61/18, k. ú. Podolí, za účelem realizace stavební akce „Odstranění povodňových škod – Pankrácká štola, Praha 4“.
Předkládá: starosta

7. Návrh ke zřízení komise pro obnovu koupaliště Lhotka Rady městské části Praha 4 a ke jmenování členů komisí Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

8. Návrh na vyhlášení grantů městské části Praha 4, a to jako jednoletých pro rok 2015 a jako víceletých pro léta 2015 – 2018 pro oblasti: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže a sportovních aktivit seniorů; kultury a umění; sociální; podporu rodinné politiky městské části Praha 4; pro oblast prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů; pro oblast podpory integrace národnostních menšin; zdravotní; životního prostředí a ke schválení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 4 včetně souvisejících příloh.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

9. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zveřejnění oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k záměru: „Building H a Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle“.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

10. Návrh k pověření zástupců zřizovatele k účasti při výkonu inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí ve školách zřizovaných městkou částí Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová

11. Návrh k dopisu Bc. Liboru Hadravovi, radnímu hl. m. Praha.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.

12. Návrh k výpovědi smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené dne 26.5. 2008 se společností NGI Service s.r.o., IČ 27950671, se sídlem Na Cihlářce 30/3177, Praha 5, PSČ 150 00.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.

13. Návrh k rozhodnutí uzavřít smlouvu o o připojení č. 6869709 mezi městskou částí Praha 4 a společností PREdistribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Petr
materiál byl stažen

14. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1134/OSIO ze dne 08.  10.  2014 se společností ARCHDYNAMIC, s.r.o. na změnu doby zhotovení díla u  veřejné zakázky „ ZŠ Filosofská1166/3, Praha 4, k. ú. Braník- rekonstrukce školní kuchyně “.
Předkládá: Mgr. Petr

15. Návrh k žádosti Bytového družstva Ohradní 903/30, Praha 4 – Michle o snížení vypořádací paušální částky za umožnění obsazení bytu č. 14 v domě Ohradní 903/30, Praha 4 – Michle, vlastníkem, tj. Bytovým družstvem Ohradní 903/30.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

16. Návrh ke společnému prodeji částí pozemku parc. č. 1191, označených dle geometrického plánu č. 2605-177/2014 jako pozemky parc. č. 1191/1 a 1191/4, vše v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

17. Návrh k Jednacímu řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

18. Návrh ke stanovení termínů zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

19. Návrh k vydání dodatku č. 4 ke zřizovací listině Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, kterým se mění její znění, doplňuje příloha č. 1 a který obsahuje úplné znění zřizovací listiny.
Předkládá: Ing. Horálek
materiál na zastupitelstvo

20. Návrh k revokaci usnesení Rady MČ Praha 4 č. 4NR-54/2014 ze dne 17.12.2014 a k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – 1. Část (CVZ V ÚP SÚ hl.m. Prahy - 1. část).
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál na zastupitelstvo

21. Návrh k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 21. 1. 2015.
Předkládá: starosta

22. Různé.

23. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2457 v k.ú. Nusle.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

24. Návrh k petici č. P8/2014 za zvýšení přehlednosti silničního provozu v těsné blízkosti ZŠ Filosofská, objekt Jitřní.
Předkládá: Ing. Bodenlos

25. Návrh k uzavření rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet mezi  Vodafone Czech Republic, a.s., sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
Předkládá: tajemník

26. Návrh ke změně usnesení č. 1R-4/2015.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

Vytisknout