Program 19. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 22. 7. 2015

 R O G R A M

 19. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 22. 7. 2015

1. Návrh k bytovým případům ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k uzavření nájemních smluv na nájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“, k revokaci části usnesení a přijetí účelově určeného peněžitého daru a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytů č. 10 a 20 v domě Krchlebská 1888/2, Praha 4, katastrální území Krč, z důvodu zhoršené kvality bydlení. 
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 607/5 v domě na adrese Budějovická 607/110, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh na ukončení nájmů obytných místností v ubytovně Novodvorská 435, Praha 4 – Lhotka a podání žalob na vyklizení obytných místností.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 302 v domě č. p. 2, ul. Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha 

9. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 802,1 v domě č. p. 409, ul. Na Zámecké 6, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 302 v domě č. p. 219, ul. Otakarova 9, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k pronájmu bytu jako nebytového prostoru v nemovitosti čp. 967, Hodonínská č.or. 13, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

12.  Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 203 v domě čp. 104, Pod Vyšehradem 1, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k pronájmu nebytových jednotek č. 113/403 a 113/404 v domě č. p. 113, ul. Nuselská 17, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh ke zrušení části usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-514/2015 ze dne 17.6.2015 k pronájmu nebytových prostor v objektu Pujmanové 1219/8, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-519/2015 ze dne 17.6.2015 k pronájmu nebytových prostor, ordinace č. N.04 v objektu Lékařského domu Jílovská, Jílovská 1825/14a, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k uzavření dodatku č. 1 a 2 k nájemní smlouvě č. 2012/0367/OOM/RAD ze dne 25. 4. 2012 – změna účelu užívání nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 297, ul. Nuselská 5, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1632/98/NAJE/OSM/STAR, uzavřené dne 26. 10. 1998, ve znění dodatku č. 1, na pronájem nebytového prostoru v nebytovém objektu čp. 1219, Pujmanové 8, Praha 4, katastrální území Krč, s organizací Green Doors z.s., IČ 601 64 221.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k vyslovení souhlasu se změnou užívání a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/0110/OOM/STAR ze dne 12.2.2013 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 773, Dvorecká 3, katastrální území Podolí, Praha 4, se společností Tři bratři s.r.o., IČ: 290 52 505.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k ukončení nájemní smlouvy ze dne 16. 4. 2013 na pronájem nebytové jednotky č. 1143/808 v domě č. p. 1143, ul. 5. května 61, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh ke zveřejnění záměru zvýšení ceny nájemného za pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k pronájmu garážového stání č. 3 v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh kterým se předkládá ke schválení vzorové prohlášení dlužníka o uznání dluhu, vzorová splátková dohoda věřitele s dlužníkem a vzorová dohoda o prominutí dluhu
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh k žádosti společnosti TINFALL s r.o., IČ 24194417, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru č. 313 v objektu č. p. 1594, ul. Hvězdova 19, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh k opakované žádosti společnosti TIME TRAVEL spol. s r.o., IČ 49356861, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru č. 802.1 v objektu č. p. 409, ul. Na Zámecké 6, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh k žádosti pobočného spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů – Braník, IČ 65994108, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu úplaty za pronájem nebytového prostoru č. 201 v domě č. p. 43, ul. Branická 55, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

26.  Návrh k žádosti společnosti Dvort – Medical, s r.o., IČ 27591964, o prominutí smluvní pokuty a roků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru č. 401 v nemovitosti č. p. 214, ul. Nuselská 42, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

27. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků Svojšovická 2830 až 2835, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s Družstvem TsN 57, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s D – 30, s.r.o., DMP - 28, s.r.o., Družstvem vlastníků domu Pujmanové 26,  Bytovým družstvem Pujmanové 1550 a Družstvem Marie Pujmanové 1551 ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

30. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 852/1 – ostatní plocha, jiná plocha, pozemku parc. č. 903/1- ostatní plocha, zeleň, vše v kat. území Hodkovičky a pozemku parc. č. 310/117 – ostatní plocha,  zeleň,  kat. území Michle, mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

31. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s Bytovým družstvem DÚM 1196, družstvo, Bytovým družstvem Přímětická 32, Společenstvím Přímětická 1202,  Přímětická 40, s.r.o., ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

32. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1307/41 a parc. č. 1320/1, všechny v k. ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

33. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1835/9 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

34. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 773/25 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha

35. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2949, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 2955, zastavěná plocha a nádvoří, s dočasnou stavbou nebytového objektu bez čp/če (stavba občanského vybavení), katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

36. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 2612/16, 2612/17 a 2612/18, vše v k. Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

37. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3372/3 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

38. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2255/2 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

39. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1143/2 a 1143/7, oba v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

40. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1263/14 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

41. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 2848/800, parc. č. 2848/801, parc. č. 2848/802 a parc. č. 2848/803, všechny v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

42. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 238 se stavbou č.p. 590, Třeboňská 5a, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha 

43. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2896/1, zahrada, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

44. Návrh k žádosti o kompenzaci nákladů vynaložených na instalaci mříží v objektu č.p. 1594, Hvězdova, katastrální území Nusle, Praha 4, pan Ing. Pavel Aron, IČ: 685 90 253.
Předkládá: Mgr. Zicha

45. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Veleba, Milichovský a spol. , IČ 26309157, se sídlem Koliště 259/55, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00, ze dne 14.7.2014.
Předkládá: Mgr. Zicha

46. Návrh ke zrušení usnesení č. 23R-970/2013 ze dne 6.8.2013 a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 241/1 a parc.č. 265/2 oba v k.ú. Braník a pozemků parc.č. 1221/2, parc.č. 1232/1, parc.č. 1232/9 a parc.č. 1251/1, vše v k.ú. Podolí se společností UPC Česká republika, s.r.o.
Předkládá: Mgr. Zicha

47. Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž vodoměrů SV pro bytový dům Marie Cibulkové 837/32, Praha 4 – Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

48. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1833/09/P/NAJE/OBYP/ZST uzavřené dne 17.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2014 se Spořilovskou mateřskou školou, Praha 4, Jihozápadní 4, IČ: 613 84 241.
Předkládá: Mgr. Zicha

49. Návrh ke změně zhotovitele pro malování objektu Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393, zřízenou městskou částí Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

50. Návrh k vyslovení souhlasu s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek parc.č. 950/17 v katastrálním území Hodkovičky.
Předkládá: Mgr. Zicha

51. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí č.2012/0043/OHOS ze dne 20.1.2012 s městskou částí Praha-Kunratice, sídlem K Libuší 7/10, 148 23 Praha4-Kunratice, IČ: 00231134.
Předkládá: tajemník

52. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č.2006/1380/SÚ/VYPU/STAR ze dne 16.11.2006 s městskou částí Praha-Kunratice, sídlem K Libuší 7/10, 148 23 Praha4-Kunratice, IČ: 00231134.
Předkládá: tajemník

53. Návrh k právnímu zastoupení v soudních sporech s panem Lannym Dudrou „o určení neplatnosti odvolání z funkce tajemníka Městské části Praha 4“, sp. zn. 10 C 82/2015-11 a k uzavření smlouvy smlouvou o poskytování právních služeb se advokátní kanceláří LISSE LEGAL, IČ 71289143, se sídlem Jablonského 640/2, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00.
Předkládá: starosta

54. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o roznášce informačních materiálů uzavřené dne 16. 4. 2010 mezi městskou částí Praha 4 a Českou poštou, s. p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.
Předkládá: starosta

55. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy.
Předkládá: starosta

56. Návrh k návrhu novely obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/1998 Sb. HMP, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: starosta

57. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území hlavního města Prahy.
Předkládá: starosta

58. Návrh k rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení, vedeném v jednacím řízení s uveřejněním k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v realizaci 1. etapy zahrnující vybudování multifunkčního sportoviště, hřiště na basketbal a inženýrských sítí pro 2. etapu v areálu ZŠ Na Líše 936/16, 141 00 Praha 4 - Michle („ZŠ Na Líše – rekonstrukce školního hřiště – úprava nabídek v JŘSU“), zahájeného dne 7. 7. 2015 odesláním výzvy k jednání s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Předkládá: Ing. Kovářík

59. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1276/OKAT ze dne 4. 11. 2014 se zhotovitelem Subterra a.s., na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ městské části Praha 4 - dodatečné stavební práce II.“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla bez prodloužení doby zhotovení díla, spočívající v provedení dodatečných stavební prací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce, na základě skutečného technického stavu rekonstruovaných nemovitostí.
Předkládá: Ing. Kovářík

60. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na dodávku  upgrade řídícího SW konferenčního a hlasovacího systému pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha s AV MEDIA, a.s., sídlem Pražská 63 , 102 00 Praha 10, IČ: 48108375
Předkládá: Pokorný

61. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

62. Návrh k úpravě příspěvku na provoz základních a mateřských škol na rok 2015 v souvislosti s vyúčtováním energií za rok 2014.
Předkládá: Ing. Míth

63. Návrh ke změně zápisu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 v rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity  školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2015.
Předkládá: Ing. Míth

64. Návrh ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2.
Předkládá: Ing. Míth

65. Návrh ke změně výše platu Mgr. Evy Smažíkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy,  Praha 4, Ohradní 49.
Předkládá: Ing. Míth

66. Návrh k poskytnutí účelové dotace ve výši 90 000 Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál na 9. zastupitelstvo

67. Návrh k výběru zhotovitele u veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené v rámci dotační akce „Systém domovního a komunitního kompostování – Městská část Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Kotvová

68. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 972/20 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

69. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 3228/1 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

70. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 2125/39 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

71. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

72. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k doplněné žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 2019/10, 2019/11 a 2046 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

73. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 902/1, 902/2, 905/6, 905/7, 3192/42 a 3192/45, vše  v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

74. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 2121/10 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

75. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o dlouhodobý pronájem části pozemku parc.č. 903/1 v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

76. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 1357/36 v domě č.p. 1357, Mečislavova 16, katastrální území Nusle  – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo 

77. Návrh k prodeji bytové jednotky 1359/9 v domě č. p. 1359, Čestmírova č.o. 27,  katastrální území Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

78. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1066/2 na adrese Gončarenkova 1066/22, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

79. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 513/11 na adrese Nuselská 513/76, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

80. Návrh k prodeji bytové jednotky 1359/40 v domě č. p. 1359, Čestmírova č.o. 27,  katastrální území Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

81. Návrh k prodeji bytové jednotky 1045/5 v domě č. p. 1045, 5. května č.o. 28, katastrální území Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

82. Návrh na zrušení části usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-953/2014 ze dne 23.7.2014 a na zrušení části usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 21Z-9/2014 ze dne 27.8.2014.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

83. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2306 a parc. č. 2307, oba v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo 

84. Návrh k prodeji částí pozemků parc. č. 2819/1 a 2820/1, označených jako pozemek parc. č. 2820/3 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 9. zastupitelstvo

85. Informace k udělování souhlasu/nesouhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Mgr. Kotvová

86. Informace-určení nositelů odpovědí na interpelace, dotazy a náměty vznesených na 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 24. 6. 2015.

87. Různé.

88. N
ávrh k nájemnímu vztahu na základě nájemní smlouvy č. 0084/05/NEBYTY/OBFM/CIZI uzavřené dne 31.8.2004, ve znění pozdějších dodatků, s nájemcem Obchodní akademie Praha 4, Svatoslavova 333, IČ: 613 85 948
Předkládá: Mgr. Zicha

89. Návrh ke zveřejnění záměru změny výše nájemného a ke stanovení povinnosti nájemce-pronájem pozemku parc. č. 140/46 se stavbou č.p. 435, Novodvorská 153, katastrální území Lhotka, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

90. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2207 o výměře 4 361 m2 spolu se stavbami nezapsanými v katastru nemovitostí a části pozemku parc. č. 2208 o výměře 350 m2, vše katastrální území Krč, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha

91. Návrh ke zveřejnění záměru pachtu zařízení tepelného hospodářství.
Předkládá: starosta

92. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu zařízení tepelného hospodářství  č. 2015/0594/OOM/STAR uzavřené dne 2. 7. 2015 se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901.
Předkládá: starosta

93. Návrh k rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v realizaci vnitřních úprav pavilonu a provedení rekonstrukce venkovních teras a předsazených schodišť objektu č.p. 1749, Němčická 4, Praha 4 – k.ú. Braník, pro účely mateřské školky („Stavební úpravy objektu č.p. 1749, Němčická 4, pro účely mateřské školky, Praha 4 - k.ú. Braník“), zahájeného dne 7. 7. 2015 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.
Předkládá: Ing. Kovářík

94. Návrh k uzavření smlouvy o poskytnutí služby využití elektronického nástroje, jakož i zajištění technické realizace e-Aukce v rámci veřejné zakázky na výběr dodavatele elektrické energie s hodnocením předložených nabídek prostřednictvím e-Aukce pro MČ Praha 4 se společností B2B CENTRUM a.s., IČ 255 91 339, se sídlem Starochodovská 1359/76, 149 00 Praha 4 – Chodov.
Předkládá: Mgr. Zicha

Vytisknout