Program 18. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 1. 7. 2015

P R O G R A M

18. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 1. 7. 2015

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem startovacích bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle zápisu Komise pro sociální bydlení Rady městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 219/4 na adrese Údolní 219/47, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k žádosti P. S. o vypořádání nákladů na změnu předmětu nájmu bytu č. x na adrese Hadovitá xx, Praha 4 – Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh usnesení o sjednocení způsobu výpočtu smluvních pokut.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k žádosti P. R., IČ 671 26 812, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného, služeb a bezdůvodného obohacení za nebytovou jednotku č. xx v domě čp. x, Michelská x, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu části nebytového objektu – garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 357/2, ve dvoře domu č. p.x, ul. Mečislavova x, katastrální území Nusle, Praha 4, nájemci V. Ch.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh ke změně postupu při prodeji pozemků po privatizaci bytových domů.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

11. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2910/150 v k. ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2873/6 v k. ú. Michle, J. J.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2425 v k.ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 773/29 a 773/98, oba v k. ú. Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1307/41 v k. ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k nevybrání zájemce o společný prodej a ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 2306 a parc. č. 2307, oba v k. ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

17. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s obnovou kabelového vedení NN ve stávající trase na pozemcích parc. č. 2612/89, parc. č. 2612/136, parc. č. 2612/137 a parc. č. 2612/203, vše v k. ú. Braník společnosti PREdistribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků pozemků parc.č. 101/1, parc.č. 103/1, parc.č. 123/1a  parc.č. 123/4, vše v katastrálním území Nusle se společností PREdistribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Krč s Bytovým družstvem Vikova 9, Bytovým družstvem Vikova 11, SVJ Vikova 7, SVJ Vikova 1143/13 a SVJ Vikova 15, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 401/1 v k.ú. Hodkovičky s Bytovým družstvem Údolní 315, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.2014/0840/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM Klient-Aplikační server-SQL server (DC2) a jeho servisu  mezi DATACENTRUM systems & consulting, a. s., sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4-Kamýk,IČ: 25631721 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Pokorný

22. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č.2014/0841/OHOS o technické podpoře mezi VITA software, s.r.o., sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Pokorný

23. Návrh k uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.2014/0842/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytování provozní podpory systému Proxio  mezi MARBES CONSULTING s.r.o., sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,IČ: 25212079a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Pokorný

24. Návrh k uzavření dodatku č.3  ke smlouvě č.2014/0843/OHOS ze dne 30.7.2014 o technické a systémové podpoře  mezi T-MAPY spol.s.r.o., sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,IČ: 47451084 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Pokorný

25. Návrh k uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.2014/0852/OHOS ze dne 31.7.2014 o provozování software iDES (legislativní maintenance)  mezi TOM-computer, s.r.o., sídlem Sládkova 476/3, 170 00 Praha 7, IČ: 60465832  a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Pokorný

26. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě  o podpoře č.2014/0864/OHOS ze dne 31.7.2014  mezi ICZ a.s., sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 25145444 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Pokorný

27. Návrh k uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č.2014/0866/OHOS ze dne 31.7.2014 o převodu práv k užití a poskytování podpory programového vybavení počítačového systému GINIS MC04 s GORDIC spol. s r.o., sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Pokorný

28. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

29. Návrh o výpůjčce motorového vozidla pro Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003, sídlem Jeremenkova 1003, 147 00 Praha 4, zastoupené Mgr. René Čermákem, ředitelem, IČ:47611413 na dobu od 30.7. 2015 do 17.8.2015.
Předkládá: tajemník

30. Návrh k navýšení provozního příspěvku základním školám zřizovaným městskou částí Praha 4 na dofinancování projektů Zdravé město 2015.
Předkládá: Ing. Míth

31. Návrh ke změně výše platu Jany Zátkové, ředitelky Spořilovské mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4.
Předkládá: Ing. Míth

32. Návrh ke změně výše platu Mgr. Ivana Tučka, ředitele Základní školy, Praha 4, Plamínkové 2.
Předkládá: Ing. Míth

33. Návrh k  uzavření kupní smlouvy „Nákup jízdních kol“ na dětské dopravní hřiště mezi městskou částí Praha 4 a EMAP s.r.o. se sídlem K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 Písnice, IČ: 27178498.
Předkládá: Ing. Míth
materiál byl stažen

34. Návrh k podání žádosti hlavnímu městu Praze o účelovou neinvestiční dotaci na podporu projektů v procesech plánování sociálních služeb.
Předkládá: Mgr. Kotvová

35. Návrh ke jmenování komise na otevírání obálek a hodnotící komise na grantový projekt „Systém domovního a komunitního kompostování – městská část Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Kotvová

36. Návrh k poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč Mateřské škole a základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 5, se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Vlachova 1502, IČ: 71197613 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Mgr. Kotvová

37. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu novely nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze („Pražské stavební předpisy“).
Předkládá: Rejchrtová

38. Návrh k rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence mezi městskou částí Praha 4 a PRAHA TV s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Thámova 166/18a, PSČ 186 00, IČ: 25830937.
Předkládá: starosta

39. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Zhotovení analýzy mapující cizince MČ Praha 4“ a k uzavření smlouvy o dílo.
Předkládá: starosta

40. Návrh k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace parc. č. 2029/2 k.ú. Podolí mezi MČ Praha 4 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, p.o. za účelem konání sportovní akce „O pohár starosty“ konané dne 21.9.2015 u příležitosti Evropského týdne mobility (ETM) a přihlášení MČ Praha 4 na MŽP k realizaci akcí konaných dne 21.9.2015 a 22.9.2015 u příležitosti ETM.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

41. Návrh na navýšení finančních prostředků získaných od společnosti ASEKOL s.r.o. pro ZŠ Křesomyslova za účelem zhotovení a výroby panelů pro školní naučné stezky.
Předkládá: Ing. Růžička

42. Návrh na vyhodnocení soutěže pro MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4 „O nejkrásnější záhonek v areálu MŠ a ZŠ“.
Předkládá: Ing. Růžička

43. Návrh na vyhodnocení soutěže ve sběru tvrdého pečiva pro koně Městské policie hlavního města Prahy konané v 1. čtvrtletí roku 2015.
Předkládá: Ing. Růžička

44. Návrh k rozpočtovým opatřením, kterým se mění závazné ukazatele rozpočtu.
Předkladatel. starosta

45. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 3190/3 o výměře 0,25 m2, v kat. území Krč, obec Praha, za účelem realizace akce „instalace a umístění pamětní tabulky včetně podstavce za Lidice“.
Předkládá: starosta

46. Návrh k zastupování městské části Praha 4 Mgr. Lukášem Zichou, zástupcem starosty městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

47. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce na pozemcích parc. č. 278/5 a 278/3 v k. ú. Braník, s názvem „Provedení výměny osvětlovacích těles ve vybraných prostorách v objektu ZŠ Jeremenkova 1003, Praha 4 - Braník“ se zhotovitelem 3+S s.r.o., IČ: 251 16 410, se sídlem Livornská 428, Praha 10.
Předkládá: Ing. Kovářík

48. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem A-JAKAVE s.r.o. na realizaci akce „ Objekt Ohradní 1366/49, Praha 4, č.parc. 700/18, k.ú. Michle – výměna oken pavilonů A,B,F,G,H“.
Předkládá: Ing. Kovářík

49. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností IPOK spol. s r.o. se sídlem Fantova 1782, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 48110647 na realizaci akce: „Oprava střechy MŠ Přímětická, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

50. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Private Construction s.r.o. na realizaci akce „Oprava bytu č.10 Otakarova 219/9 a bytu č.8 Nuselská 2/1, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

51. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Evyt, s.r.o. na realizaci akce „Výměna osobních výtahů v bytových objektech Hurbanova 1182/32 a V Horkách 1434/20, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

52. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2014/1292/OSIO ze dne 25.11.2014 se společností SUNCAD s.r.o., IČ 26689707, se sídlem Špotzova 6, 161 00 Praha 6, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“, uzavřené na základě usnesení RMČ P4 č.31R-1466/ 2014 ze dne 13.11. 2014.
Předkládá: Ing. Kovářík

53. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1217/OSIO ze dne 21. 11. 2014 se zhotovitelem IM – stav Praha s.r.o., IČ: 264 65 728, se sídlem Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ 180 00, na provádění méně prací, víceprací a navýšení ceny za dílo při realizaci akce s názvem „Výměna oken v objektu č. p. Hlavní 2930/114, Praha 4 - Záběhlice“
Předkládá: Ing. Kovářík

54. Návrh k rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení, vedeném v otevřeném řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v realizaci 1. etapy zahrnující vybudování multifunkčního sportoviště, hřiště na basketbal a inženýrských sítí pro 2. etapu v areálu ZŠ Na Líše 936/16, 141 00 Praha 4 - Michle („ZŠ Na Líše – rekonstrukce školního hřiště“), zahájeného dne 22. 5. 2015 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a návrh k následnému zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vedeného v jednacím řízení s uveřejněním k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v realizaci 1. etapy zahrnující vybudování multifunkčního sportoviště, hřiště na basketbal a inženýrských sítí pro 2. etapu v areálu ZŠ Na Líše 936/16, 141 00 Praha 4 - Michle („ZŠ Na Líše – rekonstrukce školního hřiště“), odesláním výzvy k jednání všem uchazečům, kteří podali nabídky v předchozím zadávacím řízení.
Předkládá: Ing. Kovářík

55. Informace k možnostem čerpání fondů EU.
Předkládá: Mgr. Kotvová

56. Různé.

57. Návrh k uzavření dodatku číslo 2 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů mezi městskou částí Praha 4 a Českou spořitelnou a.s., Praha 4 Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782.
Předkládá: starosta

58. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností SPS engineering, s.r.o., Jana Masaryka 22,  120  00  Praha 2, IČ 45798851 na provedení stavebních prací pro  veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Stavební opravy a nátěry 2. etapy fasád v komplexním rozsahu objektu Křesomyslova 724/2, Praha 4 – k.ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

59. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 141/5, ve prospěch pozemku parc. č. 141/2, oba v katastrálním území Braník s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Praze 4 – Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

60. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 420, Na Pankráci, katastrální území Nusle, Praha 4, se společností Továrna na dokonalé programy, s.r.o., IČ: 452 72 638.
Předkládá: Mgr. Zicha

61. Návrh ke zrušení usnesení č. 11R-283/2015 ze dne 15. 4. 2015 k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, spolku A DOMA, o.s. IČ: 270 53 679.
Předkládá: Mgr. Zicha

62. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, spolku A DOMA, o.s. IČ: 270 53 679.
Předkládá: Mgr. Zicha

63. Návrh ke změně právního zastoupení v soudních sporech o zaplacení vedených u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 12 C 79/2010 a sp.zn. 12 C 91/2010 a k uzavření smlouvy smlouvou o poskytování právních služeb se advokátní kanceláří Veleba, Milichovský a spol., IČ 26309157, se sídlem Koliště 259/55, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00.
Předkládá: Mgr. Zicha

64. Návrh ke schválení znění nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (restaurace, skladů) v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, Praha 4, katastrální území Krč, společnosti GRAND GUSTO s.r.o., IČ: 016 37 690.
Předkládá: Mgr. Zicha

65. Návrh o zřízení služebnosti cest.
Předkládá: Mgr. Zicha

66. Návrh k opravě součtové chyby v částce zvýšení celkové ceny díla a v důsledku toho ke změně usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-463/2015 ze dne 3. 6. 2015 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1276/OKAT ze dne 4. 11. 2014 se zhotovitelem Subterra a.s., na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ městské části Praha 4 - dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení doby zhotovení díla, spočívající v provedení dodatečných stavební prací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce, na základě skutečného technického stavu rekonstruovaných nemovitostí.
Předkládá: Ing. Kovářík

67. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v realizaci vnitřních úprav pavilonu a provedení rekonstrukce venkovních teras a předsazených schodišť objektu č.p. 1749, Němčická 4, Praha 4 - k.ú. Braník, pro účely mateřské školky („Stavební úpravy objektu č.p. 1749, Němčická 4, pro účely mateřské školky, Praha 4 - k.ú. Braník“), odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.
Předkládá: Ing. Kovářík

68. Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž vodoměrů SV a TUV pro bytový dům Na Pankráci 604/113, Praha 4 – Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

69. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem ZLX s.r.o. na realizaci akce „Objekt Sdružení 1080/2a, Praha 4, k.ú. Nusle – výměna vytápěcích a regulačních armatur".
Předkládá: Ing. Kovářík

70. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Havlín TZB spol. s r.o. na realizaci akce „Objekt Školní 700/5, Praha 4, k.ú. Braník – oprava sociálního zařízení ve 3. patře.
Předkládá: Ing. Kovářík

71. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností VHP-instalatéři s.r.o. na realizaci akce „Oprava bytu č.15 Na kolejním statku 386/3, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

72. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Úprava areálu, oprava oplocení a demolice nadzemní části objektů v areálu koupaliště Lhotka, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

73. Návrh k uzavření smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, IČ 04084063, o realizaci překládky sítě elektronických z vnější stěny domů č.p. 372 na pozemku parc. č. 614, č.p. 375 na pozemku parc. č. 615, č.p. 376 na pozemku parc. č. 616, č.p. 377 na pozemku parc. č. 617, č.p. 378 na pozemku parc. č. 618, vše v katastrálním území Nusle, Praha, do pozemku parc. č. 615/2 v katastrálním území Nusle, Praha.4.
Předkládá: Ing. Kovářík

74. Návrh k výběru zhotovitele u veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené v rámci dotační akce „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Fillova, Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Kotvová

75. Návrh k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Jílovská 1148/14, IČ 28477456, Praha 4 o schválení řádné účetní závěrky této společnosti za rok 2014 a o rozdělení zisku společnosti za rok 2014.
Předkládá: Bc. Čáslavka

76. Návrh k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 o schválení řádné účetní závěrky této společnosti za rok 2014 a o opatření ke krytí ztrát společnosti.
Předkládá: p. Neusser 

77. Návrh ke zveřejnění záměru pachtu zařízení tepelného hospodářství. 
Předkládá: starosta

78. Návrh k uzavření smlouvy o pachtu zařízení tepelného hospodářství se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901.
Předkládá: starosta

79. Návrh k převzetí vlastnických práv k tepelným zdrojům, zápočtu pohledávek a závazků a k rozpočtové úpravě.
Předkládá: starosta

Vytisknout