Program 17. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 17. 6. 2015

P R O G R A M

17. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 17. 6. 2015

1. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 607/4 v domě na adrese Budějovická 607/110, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 598/2 na adrese Zelinářská 598/16, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a včetně ideálního podílu na souvisejících pozemcích.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 219/6 v domě na adrese Údolní 219/47, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k návrhu na odložení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu č.x, o velikosti 1+1, v Praze 4, Vlastislavova čp. xx F. D.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k žádosti M. N. o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného, záloh na služby a vyúčtování služeb, za pronájem nebytového prostoru č. 200 v domě č. p. xx, ul. Čestmírova x, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1219, Pujmanové 8, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1330/101 v domě č.p. 1330, 5. května 8, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2072 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2073.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1330/N102 v domě č.p. 1330, 5. května 8, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2072 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2073.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2014/1330/OOM/STAR ze dne 30.1.2015 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1402, Hlavní, katastrální území Záběhlice, Praha 4. 
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh na výpověď nájemní smlouvy č. 0223/05/NEBYTY/OBFM/CIZI na pronájem nebytového prostoru č. 801 – nyní jednotky č. 727/101 v domě čp. 727, Adamovská x, Praha 4, katastrální území Michle, uzavřené dne 16. 3. 2005 s M. R.,  IČ 42734797.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k pronájmu nebytových prostor, ordinace č. N.04, v objektu Lékařského domu Jílovská, Jílovská č.p. 1825, č.e. 14a, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh ke zrušení usnesení č. 11R-278/2015 ze dne 15. 4. 2015 k pronájmu nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 150, ul. Nuselská 33, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k žádosti společnosti Chalupa-restaurace, s.r.o., IČ: 27217191, o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby za pronájem nebytového prostoru (jednotky) č. 798/301 v domě č. p. 798, ul. 5. května 62, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2889/81 označené dle GP č. 2571-29/2014 jako pozemek parc. č. 2889/115, katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 773/53 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Lhotka, mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 2082/1-ostatní plocha, jiná plocha, pozemku parc.č. 300/1 – ostatní plocha, zeleň a pozemku parc.č. 306/76 – ostatní plocha, jiná plocha, to vše v kat. území Braník, mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5 vše v k. ú. Braník, s Kaprařským spolkem Praha.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 358/3 se stavbou bez č.p./č.e. - garáže, katastrální území Nusle, Praha.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k uzavření smlouvy o pachtu části pozemků parc. č. 760, 761 a 762, vše v k. ú. Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1158, 1159, Jílovská a Společenstvím vlastníků jednotek domu Jílovská 1160 a 1161, Praha 4-Braník, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků pro domy č.p. 2556-2559, Měchenická ulice, 141 00 Praha 4, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh ke zrušení usnesení 6. zasedání ze dne 20.2.2015 číslo 6R-124/2015  se Společenstvím vlastníků jednotek Michle 1258, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon), vedeném v otevřeném řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky spočívající ve výběru dodavatele elektrické energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4 v rámci centralizovaného zadávání dle § 3 zákona („Výběr dodavatele elektrické energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Mgr. Zicha

25.  Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek.
Předkládá: Mgr. Zicha

26. Návrh k rozhodnutí ve věci přijetí dotace z MHMP ve výši 138 000 Kč a uzavření smlouvy o dílo „Analýza dětí a mládeže na území MČ Prahy 4“ mezi městskou částí Praha 4 a Proxima Sociale o.p.s. se sídlem Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 49625624.
Předkládá: Pokorný

27. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí maintenance McAfee č.2015/0060/OHOS uzavřenou dne 30.1.2015 mezi YOUR SYSTEM, spol. s r.o., sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4-Chodov, IČ: 00174939 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Pokorný

28. Návrh k uzavření kupní smlouvy „Nákup jízdních kol“ na dětské dopravní hřiště mezi městskou částí Praha 4 a Emap, spol. s.r.o. se sídlem K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 Písnice, IČ: 27178498.
Předkládá: Ing. Míth
materiál byl stažen

29. Návrh k podání žádosti hlavnímu městu Praze o účelovou neinvestiční dotaci na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví a projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti.
Předkládá: Mgr. Kotvová

30. Návrh k navýšení provozního příspěvku PJZŠ Horáčkova 1100/14, Praha 4, na úhradu nákladů pilotního projektu „Růstová skupina – skupina osobnostního rozvoje pro děti“.
Předkládá: Ing. Míth

31. Návrh k poskytnutí odměny za hlavní a doplňkovou činnost ve školním roce 2014/2015 Mgr. Zuzaně Cerhové, ředitelce Mateřské školy, Praha 4, Trenčínská 2770 a Evě Walterové, ředitelce Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2.
Předkládá: Ing. Míth

32. Návrh na prohlášení akce „Zažít město jinak“, která se uskuteční dne 12. 9. a 19. 9. 2015 od 8 do 22 hodin na území městské části Praha 4, za akci konanou ve veřejném zájmu.
Předkládá: Gjuričová

33. Návrh k projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2014 provedené kontrolní skupinou magistrátu hlavního města Prahy a k opatřením k odstranění zjištěných nedostatků.
Předkládá: starosta

34. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

35. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2015.
Předkládá: tajemník

36. Návrh k dodatku č. 29 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 11 R-336/2007 dne 23.5. 2007.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

37. Návrh k dodatku č. 22 k Podpisovému řádu Úřadu městské části Praha 4schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 13 R-366/2007 ze dne 6.6.2007.
Předkládá: tajemník

38. Návrh ke změně Směrnice o zadávání veřejných zakázek schválené usnesením Rady MČ P4 č. 15 R-566/2006 dne 27. 6. 2006 ve znění dle Organizačního řádu ÚMČ P4 ze dne 23.5.2007, usnesení Rady MČ P4 č. 35R-924/2008 ze dne 13.8.2008, usnesení Rady MČ P4 č. 31 R-880/2009 ze dne 15.7.2009, usnesení Rady MČ P4 č. 10 R-238/2010 ze dne 17.3.2010, usnesení Rady MČ P4 č. 22 R-671/2010 ze dne 9.6.2010,  usnesení Rady MČ P4 č. 35 R-1068/2010 ze dne 15.9.2010, usnesení Rady MČ P4 č. 35 R-957/2011 ze dne 26.10.2011 a usnesení Rady MČ P4 č. 17 R-749/2013 ze dne 10.6. 2013 a usnesení Rady MČ P4 č. 32 R-1504/2014 ze dne 19.11. 2014.
Předkládá: tajemník-STAŽENO

39. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 3033/2 a částí pozemku parc. č. 2612/277 oba v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Rejchrtová

40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodloužení dlouhodobého pronájmu části pozemku parc. č. 3143/15 v k.ú. Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Rejchrtová

41. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č.  2869/441 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Rejchrtová

42. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 3320/16 v k.ú. Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Rejchrtová

43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č.  12/2 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Rejchrtová

44. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem HANSA 2, s.r.o. na realizaci akce „ Objekt Školní 700/5, Praha 4, k.ú. Braník – oprava sociálního zařízení ve 3. patře “.
Předkládá: Ing. Kovářík
materiál byl stažen

45. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností KROS-stav, a.s. na realizaci akce „ Oprava ZTI (voda, kanalizace) v bytových objektech Krchlebská 1888/2 a 1890/6, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

46. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem SPS engineering, s. r. o., Jana Masaryka SPS 165/22, 120 00  Praha 2, IČ: 45798851 na realizaci akce “Sanace vlhkosti suterénních prostor a oprava příjezdové komunikace v bytovém objektu Hoffmannova 343/1,  Praha 4, k. ú. Podolí“.
Předkládá: Ing. Kovářík

47. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností  GAMA HOLDING Praha a.s., Budějovická 220, 252 42  Jesenice, IČ 26467259 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Dovybavení gastroprovozu MŠ Němčická 1111/16, Praha 4 – k.ú. Braník“.
Předkládá: Ing. Kovářík

48. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Rekonsta s. r. o., V Průčelí 1655/4, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 28862066 na realizaci akce „Oprava bytů č. 10 a č. 24  v bytovém objektu Dolní 1490/5,  Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

49. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností NOBILES s.r.o. se sídlem Mátová 194, PSČ 104 00 Praha 10 - Křeslice, IČ: 25671375 na realizaci akce: „Výměna potrubí v topném kanálu a stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu U6 ZŠ Na Planině, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

50. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1280/OKAT ze dne 11. 11. 2014 se zhotovitelem BEVI STAV, a.s., IČ 243 09 184, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Trojlístek-dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla, spočívající v provedení dodatečných stavební prací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce, na základě skutečného technického stavu rekonstruovaných nemovitostí.
Předkládá: Ing. Kovářík

51. Návrh k uzavření smlouvy o dílo  se společností Havlín TZB spol. s r.o.,  Oldřichova 306/32, 128 00 Praha 2, IČ 649 42 856  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Výměna  radiátorů ÚT v objektu  Křesomyslova 724/2, Praha 4 – k.ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

52. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem FA: JANPE s.r.o. na realizaci akce „ Objekt Sdružení 1080/2a, Praha 4, k.ú. Nusle – výměna vytápěcích těles a regulačních armatur“.
Předkládá: Ing. Kovářík

53. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s firmou JETMAR a PARTNER s.r.o., Horolezecká 11, 102 00 Praha 10, IČ 62584944na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci „Oprava 3. části šikmé střechy budovy a zajištění hromosvodné ochrany objektu Táborská 421/45,  Praha 4 – k.ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

54. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 408/101 v domě Kapitulská 408/10, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 9840/38260 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1070, vše katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

55. Návrh k prodeji id. 34432/6392595 pozemku parc. č. 1255/13 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

56. Návrh k prodeji id. 810/14011 pozemku parc. č. 2910/13 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo 

57. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 7. 1. 2015 do 8. 6. 2015.
Předkládá: starosta
materiál na 8. zastupitelstvo

58. Návrhu programu 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 24. 6. 2015.
Předkládá: starosta

59. Návrh ke změně složení Komise grantové, zahraniční a pro sport, Komise pro sociální bydlení, Komise pro domy s pečovatelskou službou a Komise územního rozvoje a výstavby Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

60. Různé

61. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

62. Návrh o bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: Mgr. Zicha

63. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

64. Návrh k žádosti A. J. a M. J. o vypořádání nákladů na změnu předmětu nájmu bytu č. x na adrese Pod Svahem xx, Praha 4 – Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

65. Návrh k uzavření Smlouvy o dílo dodávku a montáž vodoměrů SV a TUV pro bytový dům Sinkulova 840/71, Praha 4 – Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

66. Návrh k žádosti P. P. o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby za pronájem nebytového prostoru (jednotky) č. 481/303 v domě č. p. xx, ul. Sezimova xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

67. Návrh k žádosti o prominutí smluvních pokut společnosti Medicentrum 2K s.r.o., IČ: 282 58 312 - nájemci nebytových prostorů a movitých věcí v nebytovém objektu č.p. 2772, Roztylské náměstí 44, katastrální území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha 

68. Návrh k žádosti společnosti Centrum RehaMed s.r.o., IČ: 256 95 576 o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení – nebytové prostory v objektu č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

69. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 21/4 na adrese Michelská 21/61, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

70. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha 

71. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 976 a 977/4 v k. ú. Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha

72. Návrh k prodeji id. 163718/172289 pozemku parc. č. 1988 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

73. Návrh ve věci žalobců 1) L. M. Neltnor, xx Old York Road, Burlington, New Jersey, USA,  2) L. Ó B., xxRearcrest Way, Greenwood, IN 46143, USA proti žalovanému Hlavnímu městu Praha za vedlejšího účastenství městské části Praha 4, o určení vlastnictví.
Předkládá: Mgr. Zicha

74. Návrh k vyhlášení konkursního řízení na ředitele Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2 v souvislosti s rezignací Evy Walterové na vedoucí pracovní místo ředitele školy.
Předkládá: Ing. Míth

75. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností UNO, v.o.s. na realizaci akce „Výměna oken ZŠ Nedvědovo náměstí 140, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

76. Návrh k vyslovení souhlasu s realizací stavby přeložky přípojky horkovodu na pozemku parc.č. 585/1 v k.ú. Krč návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 826/3 v k. ú. Krč se společností ELCONEX s. r. o.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

77. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vedeném v užším řízení k zadání nadlimitní významné veřejné zakázky na služby spočívající v zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb („Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Pokorný

Vytisknout