Program 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 12. 3. 2009

1. Volba návrhové a volební komise   

2Zpráva o výsledcích hospodaření MČ Praha 4 za období 1-12/2008   

3. Znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4   
volba probíhala tajným hlasováním

4. Změny v Radě městské části Praha 4   

5. Privatizace bytového fondu   
a) prodej nemovitostí ve 4b)1. vlně privatizace bytového fondu – obytných domů č. p. 1726 a č. p. 1727, ul. Točitá or. č. 5 a or.č. 7, bez pozemků, oba v k. ú. Krč

b) prodej pozemku parc. č. 2910/21, k. ú. Nusle, Praha 4, kupujícímu – D 1554 spol. s r. o.

c) prodej pozemku parc. č. 2848/243, k. ú. Záběhlice, Praha 4, kupujícímu – Svojšovická 2874 spol. s r. o.

d) prodej pozemku parc. č. 1316, k. ú. Krč, Praha 4, kupujícímu – Osmnáctka, spol. s r. o.

e) prodej bytových jednotek č. p. 785/9 a 785/11 v domě č. p. 784, Na Klaudiánce or. č. 28, a č. p. 785, Na Klaudiánce or. č. 30, vše k. ú. Podolí zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

f) prodej bytových jednotek č. 46/2, 46/23 a 48/2 v domě č. p. 46, Podolské nábř. or. č. 20 a v domě č. p. 48, Podolská or. č. 156 vše k. ú. Podolí - zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

g) prodej bytových jednotek č. 242/10 v domě č. p. 241, Podolské nábř. or. č. 23 a v domě č. p. 242, Podolská or. č. 25 vše k. ú. Podolí - zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci 

h) prodej bytové jednotky č. 761/12 v domě č. p. 760, Podolská or. č. 110 a v domě č. p. 761, Podolská or. č. 112 vše k. ú. Podolí- zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci 

i) prodej bytové jednotky č. 1045/11 v domě č. p. 1045, 5. května or. č. 28 na pozemku p. č. 2001, k. ú. Nusle - zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci 

j) prodej bytové jednotky č. 1044/14 v domě č. p. 1044, 5. května or. č. 30 na pozemku p. č. 2002 v k. ú. Nusle - zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni 
oprava hlasování: Tomáš Jelínek (ODS) hlasoval PRO

k) prodej bytové jednotky č. 1042/2 v domě č. p. 1042, 5. května or. č. 34 na pozemku p. č. 2004 a v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32, na pozemku prac. č. 2003, vše v k. ú. Nusle (domy spolu tvoří jeden funkční celek) - zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

l) prodej bytové jednotky č. 1040/6 v domě č. p. 1040, 5. května or. č. 38 na pozemku p. č. 2006 v k. ú. Nusle - zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni

m) k prodeji bytové jednotky č. 1241/17 v domě č. p. 1241, 5. května or. č. 42 na pozemku p. č. 943, k.ú. Nusle - zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněné nájemkyni

n) prodej bytové jednotky č. 1278/22 v domě č. p. 1278, Na Dolinách or. č. 47 na pozemku p. č. 1717 k. ú. Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni

o) přeřazení obytného domu č. p. 727, ul. Náměstí Hrdinů or. č. 9 a pozemků parc. č. 780/8  a parc. č. 780/6, vše v k. ú. Nusle ze 4b)2. vlny do 4c) vlny privatizace bytového fondu

p) přeřazení obytného domu č. p. 1143, ul. 5. května or. č. 61 a pozemku parc. č. 1110 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nusle ze 4b) vlny do 4c) vlny privatizace bytového fondu

q) přeřazení obytného domu č. p. 230, ul. Závišova or. č. 12 a pozemku parc. č. 10/11, vše v k. ú. Nusle ze 4b) vlny do 4c) vlny privatizace bytového fondu

r) změna usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 11Z-12/2008 ze dne 12. 6. 2008 - týkající se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 784, Na Klaudiánce or. č. 28, a č. p. 785, Na Klaudiánce or. č. 30, vše k. ú. Podolí zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

s) změna usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 12Z-12/2008 ze dne 11. 9. 2008 - týkající se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 46, Podolské nábř. or. č. 20, a domě č. p. 48, Podolská or. č. 156, vše k. ú. Podolí zařazených ve 4c vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

t) změna usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 12Z-16/2008 ze dne 11. 9. 2008 - týkající se prodeje pozemků parc. č. 5721/13, parc. č. 5721/14 a parc. č. 5721/15, vše k. ú. Záběhlice, Praha 4, kupujícímu – BLOK 5, spol. s r. o.

u) změna usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 14Z-28/2008 ze dne 18. 12. 2008 - týkající se prodeje pozemku parc. č. 1175 zastavěného domem č. p. 528, ul. U Nových domů II or. č. 3, kupujícím – vlastníkům jednotek v budově č. p. 528, ul. U Nových domů II or. č. 3, vše k. ú. Krč

6.    Majetkové dispozice   
a) směna pozemku parc.č. 5718/1, parc.č. 5718/2 a parc.č. 5721/202 za část pozemku parc.č. 5686, jako pozemek parc.č. 5686/1, část pozemku parc. č. 5688, parc. č. 5690 a parc. č. 5721/201, a pozemek parc. č. 5689 vše v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví CASUS DIRECT MAIL, a. s.

b) prodej pozemků parc. č. 2456/2 a 2459/1 v k. ú. Nusle společnostem IDEÁL 1133, s. r. o. a IDEÁL 21, s. r. o.

c) záměr prodeje pozemků parc. č. 2459/2, 2459/3 a 2459/4, včetně staveb bez č. p./č. e. - garáží na nich stojících vše v k. ú. Nusle manželům Nxxxxx

d) smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2910/300 v k. ú. Nusle ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.

e) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1045/1, 1046 a 1047 v k. ú. Michle ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, a. s.

f) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2910/67 a 2910/146 v k. ú. Nusle ve prospěch T-Systems Czech Republic, a. s.

g) stanovisko ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to k pozemkům parc. č. 2375/7 a 3277, vše v k. ú. Krč

h) žádost spoluvlastníků Ing. Jxxxx Sxxxx a Ing. Mxxxx Sxxxx ve sporu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to budově č. p. 1210 v ulici Viktorinova, a pozemku parc. č. 1041 vše v k. ú. Nusle 

i) poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů v roce 2009
oprava hlasování: Ing. Petr Staník (ODS) hlasoval PRO

j) prodej pozemků parc. č. 211/1 a 2009/6 v k. ú. Podolí Ing. Jxxxx Kxxxx

k) prodej spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku parc. č. 599 a pozemku parc. č. 600/2, vše v k. ú. Hodkovičky, manželům Šxxxx

l) prodej nemovitostí, a to ideální ½ spoluvlastnického podílu vzhledem k celku, a to budovy č. p. 500 na pozemku parc.č. 487, pozemku parc. č. 487, 488/2, 488/3, vše v k. ú. Krč, a zřízení zástavního práva k nemovitostem, a to budově č. p. 500 na pozemku parc. č. 487, pozemku parc. č. 487, 488/2, 488/3, vše v k. ú. Krč

m) o postoupení pohledávky ve výši 437 284,- Kč Axxxx Jxxxx a Ing. Mxxxx Jxxxx, bytem xxxx, Praha 4 a xxxx, Praha 4

n) podání žaloby na určení a nahrazení chybějícího projevu vůle Hxxxx Vxxxx, bytem xxxx, Praha 4, s uvedením veškerých právních vztahů k jednotkám, ke společným částem domu č. p. 120 na pozemku dle GP parc. č. 859/1 a k pozemku parc. č. 859/1, vše v k. ú. Lhotka

7. Zajištění finanční spoluúčasti MČ Praha 4 při čerpání státní účelové dotace na oplocení Dětského dopravního hřiště, Praha 4, Jánošíkova 1300 z důvodu zajištění ochrany majetku MČ Praha 4 proti vandalismu

8. Udělení grantů v roce 2009   
a) sport, tělovýchova a využívání volného času dětí a mládeže

b) sport, tělovýchova a využívání volného času dětí a mládeže (program III, IV, V)

c) zdravotnictví

d) sociální oblast

e) na podporu kultury a umění

f) životní prostředí

9. Odejmutí svěřeného majetku ze správy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 a jeho svěření do správy příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 4 k jejich vlastnímu hospodářskému využití  s účinností od 1. 4. 2009

10. Čestné občanství městské části Praha 4 Akad. arch. Karlu Černému   

11. Záměr založit obecně prospěšnou společnost 4 – domov pro seniory o.p.s. se sídlem Jílovská 432/11, Praha 4
oprava hlasování: Mgr. Iva Kotvová (SZ) se ZDRŽELA

12. Návrh poskytnutí dotace na kulturní akce seniorů v roce 2009    

13. Smlouva o poskytnutí finančního daru ve výši 300.000,- Kč Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, sídlem Bohuslava ze Švamberka 1686/4 Praha 4, IČ: 27917169

14. Poskytnutí účelové dotace pro Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou Praha 4 - Krč

15. Návrh k realizaci projektu „Bezpapírový úřad Praha 4“

16. Návrh k realizaci projektu „Revitalizace vnitrobloku na území Praha 4“

17. Návrh ke Koncepci dopravy v klidu pro Prahu 4

18. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 4 v období od 15. 12. 2008 do 25. 2. 2009 

19. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor

20. Různé
a) informace postupu výběru nové radnice MČ Praha 4
b) dopis adresovaný Zastupitelstvu MČ Praha 4

21. Dotazy a náměty

Vytisknout