Program 15. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 3. 6. 2015

P R O G R A M

15. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 3. 6. 2015

1. Návrh k pronájmu volného bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na nájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“,  a přijetí účelově určených peněžitých darů a k uzavření darovacích smluv a revokací části usnesení.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k žádosti poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. x v domě č.p. xx,  Nad Nuslemi xx, Praha 4, k.ú. Nusle, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. x v domě Boleslavova xx, Praha 4, k.ú. Nusle, z důvodu zhoršené kvality bydlení. 
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k žádosti pana M. H., o vypořádání nákladů na změnu předmětu nájmu bytu č. xx na adrese Krchlebská xx, Praha 4, k.ú. Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k žádosti P. S. o vypořádání nákladů na změnu předmětu nájmu bytu č. x na adrese Hadovitá xx, Praha 4 – Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

8. Návrh k žádosti spoluvlastníků bytové jednotky č. xx, Hadovitá xx, Praha 4, k.ú. Michle, o finanční vypořádání za ušlé nájemné v souvislosti se skrytou vadou (havárie etážového topení).
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k přijaté nabídce na prodej bytové jednotky č. 727/28 v domě č.p. 727, Adamovská 5, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.318/11 v domě č.p. 318 na adrese Nuselská 6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 702, ul. Na Veselí 48 a pozemků parc. č. 2201 a parc. č. 2202, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh ke zveřejnění záměru změny účelu užívání nebytového prostoru č. 402 v domě č. p. 773, ul. Dvorecká 3, katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh ke zveřejnění záměru změnit účel užívání nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 297, ul. Nuselská 5, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh ke zrušení části usnesení a k opravě přílohy č. 5 a 6 usnesení Rady MČ Praha 4 č. 9R-212/2015 ze dne 1. 4. 2015.
Předkládá: Mgr. Zicha 

15. Návrh k upuštění od vymáhání a k odpisu pohledávky společnosti Metropole restaurant s.r.o. (dříve Club BAANG! s.r.o.), IČ: 26505185 – bývalý nájemce nebytového prostoru (jednotky) č. 213/807 v domě č. p. 213, ul. Svatoslavova 28, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16.  Návrhk žádosti společnosti Magdaléna o.p.s., IČ 25617401, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb za nebytový prostor č. 202 v domě čp. 104, Pod Vyšehradem 1, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k žádosti společnosti IN-spirace s.r.o. o částečné prominutí dlužného nájemného a záloh na služby, o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení a o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné a zálohy na služby, vše za pronájem nebytového prostoru č. 140 v domě č. p. 140, ul. Čestmírova 12, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh na zrušení usnesení č. 13R-378/2015 ze dne 6. 5. 2015 a k uzavření dodatku č. 2 – rozšíření nájemní smlouvy o pronájem částí „a“ a „b“ pozemku parc.č. 61/17 v k.ú. Podolí k nebytové jednotce č. 46/301 v domě čp. 46, Podolské nábř. 20, Praha 4, katastrální území Podolí, se společností MAXXCATERING s.r.o., IČ 032 76 805.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu částí pozemků č. 0225/NAJE/OBFM/STAR ze dne 2.3.2006 se společností APS Projekt s.r.o.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2612/219 v k. ú. Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k nevybrání zájemce k záměru na prodej pozemku parc. č. 3267/3 v k. ú. Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2846 a části pozemku parc. č. 2848/3, označených dle GP 2859-218/2014 jako pozemek parc. č. 2846/2 v k. ú. Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh k uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. VYP/83/10/009182/2013 o výpůjčce části pozemků v k.ú. Záběhlice,  mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh k  ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2014/0644/OOM/STAR uzavřené dne 31.10.2014 s hlavním městem Prahou, IČ: 000 64 581 – užívání pozemků parc. č. 310/91, parc. č. 310/92 a parc. č. 310/93 se stavbou č.p. 1248, Znojemská a na užívání pozemku parc. č. 310/113, vše katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

25. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 3NR-22/2014 ze dne 10.12.2014 – k pronájmu části pozemku parc.č. 2896/1, zahrada, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

26. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 1788/09/VYPU/OBYP/ZST ze dne 16.12.2009, ve znění pozdějších dodatků, se Zdravotnickým zařízením městské části Praha 4, IČ: 448 46 291.
Předkládá: Mgr. Zicha

27. Návrh k uzavření dodatku č. 13 k mandátní smlouvě mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh k územnímu řízení na umístění stavby polyfunkčního bytového domu a zařízení staveniště stavby na pozemku parc. č. 2848/826 v k. ú. Záběhlice a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene k tíži pozemku  parc. č. 6040 v k. ú. Záběhlice ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh k umístění stavby pro reklamu na objekt č.p. 96, Michelská 36, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

30. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 2014/0796/OOM/STAR uzavřené dne 7.7.2014, ve znění pozdějších dodatků, se Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara, IČ: 006 38 625 – užívání pozemků parc. č. 1052/16, parc. č. 1052/17 a parc. č. 1052/18 se stavbou č.p. 1095, Horáčkova a na užívání pozemku parc. č. 1052/92, vše katastrální území Krč, Praha 4 a pozemku parc. č. 1770/73, katastrální území Podolí, Praha 4. 
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

31. Návrh k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 1789/09/VYPU/OBYP/ZST ze dne 16.12.2009, ve znění pozdějších dodatků, se Zdravotnickým zařízením městské části Praha 4, IČ: 448 46 291.
Předkládá: Mgr. Zicha

32. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 1770/62 v katastrálním území Podolí, pozemků parc.č. 1794/1, parc.č. 2910/96, parc.č. 2910/97,  parc.č. 2910/98, parc.č. 2910/107, parc.č. 2910/157, parc.č. 2910/187, parc.č. 2910/190
a parc.č. 2910/300, vše v katastrálním území Nusle, parc.č. 1052/98, parc. 1052/141, parc. 1052/142, parc. 1052/144, parc.č. 1052/146, parc.č. 1142/30, parc.č. 1142/34, parc.č. 1142/45, parc.č. 1164, parc.č. 1231, parc.č. 1239/4, parc.č. 1250/1, parc.č. 1250/11, parc.č. 1250/30, parc.č. 1250/31, parc.č. 1250/54 a parc.č. 1254/2,
vše v katastrálním území Krč, parc.č. 96/15, parc.č. 200/4, parc.č. 234/2, parc.č. 236, parc.č. 272/8 a parc.č. 290/4, vše v katastrálním území Michle se společností PODA a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha

33. Návrh k uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele MČ Praha 4 organizacemi zřízenými městskou částí Praha 4 k zadání veřejné zakázky „Výběr dodavatele elektrické energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

34. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Bonita Group Service s.r.o. se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ: 27738795 na realizaci akce „Dodávka a montáž herních prvků pro MŠ Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

35. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce na pozemcích parc. č. 287/2 v k. ú. Braník a parc. č. 310/115 v k. ú. Michle s názvem „Oprava povrchů víceúčelových sportovišť v areálech ZŠ Jeremenkova 1003, Praha 4 - Braník a ZŠ Bítovská 1246, Praha 4 - Michle“ se zhotovitelem Sport-Technik Bohemia s.r.o., IČ: 496 18 555, se sídlem Sokolovská 126/40, Praha 8, PSČ 186 00.
Předkládá: Ing. Kovářík

36. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Evyt, s.r.o. na realizaci akce „Výměna osobního výtahu v bytových objektech Maroldova 1429/11 a 1430/13, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

37. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností STAVEXPO, a.s. se sídlem V borovičkách 1058/12, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 25644301 na realizaci akce: „Výměna ZTI v objektu MŠ Matěchova, Halasova 1069/4, 140 00 Praha 4, k.ú. Krč.
Předkládá: Ing. Kovářík

38. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem STAVEXPO, a.s. na realizaci akce „ ZŠ a MŠ Sdružení 1080/2a – objekt Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4, k.ú. Nusle – výměna rozvodů ZTI“.
Předkládá: Ing. Kovářík

39. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem SPS engineering, s. r. o., Jana Masaryka 165/22, 120 00  Praha 2, IČ: 45798851 na realizaci akce “Sanace vlhkosti přízemních prostor v bytovém objektu Svatoslavova 260/14 a sanace vlhkosti a plísní přízemních prostor a suterénu v  bytovém objektu Svatoslavova 277/12,  Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

40. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s firmou Středočeská stavební společnost spol. s r.o., Praha 4, Vídeňská 619/142, Kunratice, PSČ 148 00, IČ: 453 10 77 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci “Výměna stoupaček – ZŠ Poláčkova 1067/3, parc. č. 1256/7, k. ú. Krč, Praha 4“..
Předkládá: Ing. Kovářík

41. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností  Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.,  Slavníkovců 455,  391 55 Chýnov, IČ 26071584 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Výměna  oken objektu  Mendíků 1000/2, Praha 4 – k.ú. Michle, 3. etapa“.
Předkládá: Ing. Kovářík

42. Návrh k uzavření smluv o připojení pro domy Táborská 372/36, 375/38, 377/42 a 378/44 se společností PREdistribuce, a.s. 150 00 Praha 5, Svornosti 3199/19a, IČ: 273 76 516, DIČ: CZ273 76 516 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci “Připojení a zajištění požadovaného příkonu elektrických zařízení domů v Táborské ulici č. p. 372/36, 375/38, 377/42 a 378/44, k. ú. Nusle, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

43. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1276/OKAT ze dne 4. 11. 2014 se zhotovitelem Subterra a.s., na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ městské části Praha 4 - dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení doby zhotovení díla, spočívající v provedení dodatečných stavební prací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce, na základě skutečného technického stavu rekonstruovaných nemovitostí.
Předkládá: Ing. Kovářík

44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o dlouhodobý pronájem pozemků parc.č. 225/2, parc.č. 228/1 a parc.č. 229 v katastrálním území Lhotka ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

45. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod, popř. pronájem pozemku parc.č. 1724/10 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

46. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 1317/1 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

47. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 310/193 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

48. Návrh k k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 1138/2 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

49. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na poskytování služeb informačních technologií na přechodné období pro městskou část Praha 4 s Solidea Net Partner s.r.o., sídlem Novodvorská 1010/14, 140 00 Praha 4, IČ: 26170051.
Předkládá: Pokorný

50. Návrh k uzavření dodatku č.2 k rámcové smlouvě č. 2015/0030/OHOS ze dne 19.1.2015 mezi  Vodafone Czech Republic a.s., sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 2578800 a  městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
Předkládá: Pokorný

51. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vedeném v užším řízení k zadání nadlimitní významné veřejné zakázky na služby spočívající v zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb („Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Pokorný
materiál byl stažen

52. Návrh ke změně usnesení č. 2R-29/2015 ze dne 14.1.2015 k pověření zástupců zřizovatele k účasti při výkonu inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí ve školách zřizovaných městskou částí Praha 4.
Předkládá. Ing. Míth

53. Návrh k uzavření smlouvy s provozovatelem Rekreačního střediska Centrum Česká Kanada, Struky 53, 378 62 Kunžak, okr. Jindřichův Hradec, paní Evou Grulichovou, IČ: 67144594, se sídlem Jižní II 2148/6, 141 00 Praha 4, na zajištění výchovně rekreačního tábora v termínu 13. 7. 2015 - 24. 7. 2015 za úhradu v hodnotě 117 920 Kč (pobyt zaměstnanců ÚMČ Praha 4 je hrazen z dotace MPSV) a ke stanovení částky na finanční spoluúčast zákonných zástupců na zajištění pobytu dítěte na výchovně rekreačním táboře.
Předkládá: Mgr. Kotvová

54. Návrh k udělení souhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Mgr. Kotvová

55. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

56. Návrh k jmenování Mgr. Daniely Kazdové vedoucí odboru kultury, sportu a grantové politiky Úřadu městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

57. Návrh k jmenování Ing. Evy Tylové vedoucí odboru kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

58. Návrh k malování objektů základních a mateřských škol zřízených městskou částí Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

59. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id ¼ pozemků parc.č. 189/1, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16, 189/17 a 189/18, vše k.ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

60. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 45/2, 45/3, 45/4 a 45/5, vše v k. ú. Braník, se spolkem Spojené hlavy.
Předkládá: Mgr. Zicha

61. Návrh k rozpočtovým opatřením, kterým se mění závazné ukazatele rozpočtu.|
Předkládá: starosta

62. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2014 a zřízených příspěvkových organizací
Předkládá: starosta
materiál na 8. zastupitelstvo

63. Návrh ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4, a Mateřské školy, Praha 4, Trenčínská 2770, s účinností od 1.7.2015.
Předkládá: Ing. Míth
materiál na 8. zastupitelstvo


64. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1330, 5.května č.o. 8,  k. ú. Nusle jejímu nájemci
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

65. Návrh ke změně části usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 21Z-20/2014 ze dne 27.8.2014 -prodej bytové jednotky 1066/6 v domě č. p. 1066, Gončarenkova č.o. 22,  katastrální území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

66. Návrh k nabídce Ing. J. P., bytem U Michelského mlýna xx, Praha 4 na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2893/14, katastrální území Michle, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo


67. Návrh k nabídce Ing. H. M., bytem Škroupova x, Střední Předměstí, Trutnov na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2893/11, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

68. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1031/2, zastavěného stavbou bez čp/če, garáží, v ulici Vápencová, katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

69. Návrh k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemku parc. č. 1263/7 zastavěného stavbou řadových garáží v ulici Antala Staška, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

70. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo
materiál byl stažen

71. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1418/6 v k. ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

72. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1982 v k. ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo 

73. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2267 v k.ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

74. Návrh ke zrušení evidence žádostí o pronájem bytů v objektech hl. m. Prahy nesvěřených městským částem.
Předkládá: Mgr. Zicha

75. Informace určení nositelů odpovědí na interpelace, dotazy a náměty vznesených na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 13. 5. 2015.

76. Různé.

77. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků jednotek Horáčkova 1215, Praha 4, Družstvem Horáčkova 1216 a Bytovým družstvem Krč 1217, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

78. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 2856/2 označené dle GP 2758-49/2013 pro k. ú. Braník jako pozemek parc.č. 2856/4 v k. ú. Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo
materiál byl stažen

79. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1307/41 a parc. č. 1320/1, všechny v k. ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

80. Návrh k uzavření smlouvy smlouvou o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Jakubem Urbánkem, IČ 63927900, se sídlem Hošťálkova 852/46, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00.
Předkládá: Mgr. Zicha

81. Návrh ke zrušení usnesení č. 9R-399/2014 ze dne 16. 4. 2014 k pronájmu prostoru v domě čp. 603, Nuselská č.or. 94, Praha 4, katastrální území Michle, společnosti BILLA spol. s r.o., IČ 00685976.
Předkládá: Mgr. Zicha

82. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech.
Předkládá: Gjuričová, Ph. D.

83. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění projektu Příběhy našich sousedů uzavřené dne 12. 2. 2015 mezi městskou částí Praha 4 a POST BELLUM, o.p.s., IČ: 26548526, se sídlem Sněmovní 7, 118 00 Praha 1.
Předkládá: Gjuričová, Ph. D.

84. Návrh ke jmenování komise na otevírání obálek a hodnotící komise na grantový projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Fillova, Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Kotvová

Vytisknout