Program 14. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 20. 5. 2015

P R O G R A M

14. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 20. 5. 2015

1. Návrh rozhodnutí o bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 1066/2 v domě na adrese Gončarenkova 1066/22, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejících  pozemcích.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 513/11 v domě na adrese Nuselská 513/76, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 607/5 v domě na adrese Budějovická 607/110, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k žádosti Bytového družstva Ohradní 903/30, Praha 4 – Michle o snížení vypořádací paušální částky za umožnění obsazení bytu č. 14 v domě Ohradní 903/30, Praha 4 – Michle, vlastníkem, tj. Bytovým družstvem Ohradní 903/30.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1432/801 v domě č.p. 1432,
V Horkách 22, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 437/1.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1432/802 v domě č.p. 1432, V Horkách 22, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 437/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 437/3 a parc. č. 437/4.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 200 v domě č. p. 365, ul. Čestmírova 3, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k pronájmu nebytových prostor (restaurace, skladů) v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, Praha 4, katastrální území Krč, společnosti GRAND GUSTO s.r.o., IČ: 016 37 690.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh ke zveřejnění záměru prodloužit dobu nájmu nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 2, ul. Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh ke zrušení usnesení č.25R-1207/2014 ze dne 17.9.2014.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh ke zrušení usnesení č. 35R-1496/2013 ze dne 27.11.2013.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1193/5 v katastrálním území Krč
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2316/1 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 729/08/NAJE/OMO/STAR uzavřené dne 16.7.2008 se společností Czech Outdoor s.r.o., IČ: 241 99 427 – pronájem části pozemku parc. č. 2407/25, katastrální území Michle, Praha 4 k umístění stavby pro reklamu.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2011/0158/OOM/RAD uzavřené dne 7.3.2011 se společností MEDIA INVESTMENTS a.s., IČ: 287 75 852 – pronájem části pozemku parc. č. 3490/1, katastrální území Michle, Praha 4 k umístění stavby pro reklamu.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2014/1324/OOM/STAR ze dne 18.12.2014 na pronájem rekreačního zařízení Vápenka a k ukončení smlouvy o nájmu movitých věcí č. 2015/0007/OOM/STAR ze dne 28.1.2015.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh ke schválení účetní závěrky městské části Praha 4 za rok 2014 a účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4.
Předkládá: starosta

20. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava pěší komunikace v ulici Zelený pruh“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 28.4.2015 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: Ing. Růžička
materiál byl stažen

21. Návrh k výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb č. SML/2014/0946/OPR se společností ROWAN LEGAL, advokátní kanceláří s.r.o., IČ 284 68 414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, uzavřené dne 9. 9. 2014, jejímž předmětem je zajištění výkonu zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v průběhu zadání veřejné zakázky na služby „Výsadba izolační zeleně – projekt SFŽP - 12109232“..
Předkládá: Mgr. Kotvová

22. Návrh k  výběru poskytovatele lázeňských služeb seniorům starším 63 let a držitelům ZTP průkazů, občanům s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a k uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a Českou unií sportu se sídlem Praha 6, Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17, IČ: 00469548.
Předkládá: Mgr. Kotvová

23. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

24. Návrh k pověření paní Mgr. Daniely Kazdové vedením odboru kultury, sportu a grantové politiky Úřadu městské části Praha 4, do jmenování nového vedoucího odboru.
Předkládá: tajemník

25. Návrh k pověření paní Ing. Evy Tylové vedením odboru kanceláře starosty, do jmenování nového vedoucího odboru a stanovení platu paní Ing. Evy Tylové.
Předkládá: tajemník

26. Návrh k uzavření dodatku č.1 k rámcové smlouvě č. 2015/0030/OHOS ze dne 19.1.2015 mezi  Vodafone Czech Republic a.s., sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 2578800 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
Předkládá: Z. Pokorný

27. Návrh k rozhodnutí ve věci uzavření kupní smlouvy „Nákup reklamních předmětů – dětských reflexních bezpečnostních vest“ mezi městskou částí Praha 4 a SILIC MÉDIA, s.r.o., se sídlem Hradešín 39, 282 01 Český Brod, Česká republika, IČ: 24256714 DIČ: CZ24256714.
Předkládá: Ing. Míth

28. Návrh ke vzdání se funkce Mgr. Zuzany Cerhové, ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Trenčínská 2770  ke dni 30.6.2015.
Předkládá: Ing. Míth

29. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností JETMAR a PARTNER s.r.o. na realizaci akce „ Oprava střechy po vichřici-pojistná událost ZŠ Horáčkova 1100, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

30. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností FA:JANPE s.r.o. na realizaci akce „ Oprava rozvodů plynu bytových objektů V Horkách 1431/26, Matěchova 1037/14 a Matěchova 1038/16, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

31. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vedeného v otevřeném řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v realizaci 1. etapy zahrnující vybudování multifunkčního sportoviště, hřiště na basketbal a inženýrských sítí pro 2. etapu v areálu ZŠ Na Líše 936/16, 141 00 Praha 4 - Michle („ZŠ Na Líše – rekonstrukce školního hřiště“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Ing. Kovářík

32. Návrh ke stanovení výše odměny Bc. Janu Schneiderovi, řediteli Zdravotnického zařízení městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová

33. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 773/29 a 773/98, oba v katasrtrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

34. Návrh k nevybrání zájemce o prodej části pozemku parc. č. 2856/2 označené dle GP 2758-49/2013 pro k. ú. Braník jako pozemek parc.č. 2856/4 v katastrální území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

35. Návrh ke zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2007, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 361 m2 z celkové výměry 11 175 m2, se stavbami nezapsanými v katastru nemovitostí a k pronájmu části pozemku parc. č. 2208, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 350 m2 z celkové výměry 4 628 m2, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

36. Návrh k odnětí pozemků parc. č. 1727, 2008/7, 2019/7 a 2056, vše v katastrálním území Braník ze správy městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

37. Návrh ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 21Z-20/2014 ze dne 27.8. 2014.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 8. zastupitelstvo

38. Různé.

39. Návrh k uzavření soudního smíru s Andelapartments s.r.o. se sídlem 150 00 Prha 5 – Smíchov, U Santošky 933/20, IČ: 28 54 49 19.
Předkládá: starosta

Vytisknout