Program 13. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 6. 5. 2015

P R O G R A M

13. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 6. 5. 2015

1. Návrh k rozhodnutí o bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k pronájmu volného bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. x v domě Krčská xx, Praha 4, k.ú. Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k žádosti na poskytnutí dodatečné slevy 15% z nájemného za období od 07.07.2014 do 31.08.2014 pro nájemce bytu paní I. M. a P. M. v domě č.p. xx, ul. Jiskrova x, k.ú. Braník, z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k žádosti A. J. a M. J. o vypořádání nákladů na změnu předmětu nájmu bytu č. x na adrese Pod Svahem xx, Praha 4 – Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál nebyl schválen

8. Návrh k ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 13. 11. 2014 se společností FRIGG s.r.o., IČ: 28952154, na pronájem nebytového prostoru (jednotky) č. 1041/401 v domě č. p. 1041, ul. 5. května 36, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav přechodu pro chodce na části pozemku parc. č. 6040 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

11. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 513/1 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 10/7 v k. ú. Nusle, K. Š.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/0108/OOM/STAR uzavřené dne 24.2.2014 s J. H. – pronájem pozemku parc. č. 2019/25 a parc. č. 2019/26 se stavbami bez čp/če, garážemi, v ulici Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh ke zrušení usnesení č.12R-620/2014 ze dne 14.5.2014.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh ke zrušení usnesení č.28R-1339/2014 ze dne 15.10.2014.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků Michelská 1240 a 1241, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k navýšení provozního příspěvku Základní škole, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140, na úhradu mzdových nákladů
Předkládá: Ing. Míth

18. Návrh ke změně výše platu Mgr. Zuzany Cerhové, ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Trenčínská 2770.
Předkladatel: Ing. Míth
materiál byl stažen

19. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Mgr. Kotvová

20. Návrh k rozpočtovým opatřením, kterým se mění závazné ukazatele rozpočtu.
Předkládá: starosta

21. Návrh na vyhodnocení soutěže pro ZŠ ve sběru použitých mobilů konané v 1. čtvrtletí roku 2015.
Předkládá: starosta 

22. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací, na konání akce ve veřejném zájmu „Slavnostní odhalení pamětní desky bratrům Linhartovým“, která se uskuteční dne 18. 5. 2015 od 15 do 16 hodin v ulici Na bitevní pláni 1063.
Předkládá: starosta

23. Návrh na prohlášení akce „Slavnostní odhalení pamětní desky bratrům Linhartovým“, která se uskuteční dne 18. 5. 2015 od 15 do 16 hodin v ulici Na bitevní pláni 1063, Praha 4, za akci konanou ve veřejném zájmu.
Předkládá: starosta

24. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2015.
Předkládá: tajemník

25. Návrh k dodatku č. 29 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 11 R-336/2007 dne 23.5. 2007.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

26. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

27. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na dodávku  34 kusů notebooků a 11 kusů tabletů pro členy Zastupitelstva městské části Praha 4 s Proact Czech republic, s.r.o., sídlem Brtnická 1486/2, 101 38 Praha 10, IČ: 24799629.
Předkládá: Pokorný

28. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0207/OSIO ze dne 2. 4. 2014 se zhotovitelem sdružení „PKS stavby a.s. – BAU plus, a.s.“, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32, pozemku parc. č. 615/2 k.ú. Nusle, stavební úpravy v souvislosti se změnou užívání domů Táborská ulice č. 372/36, 375/38, 377/42 a 378/44 – dodatečné stavební práce II.“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení doby zhotovení díla, spočívající v provedení dodatečných stavební prací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce, na základě skutečného technického stavu rekonstruovaných nemovitostí.
Předkladatel: Ing. Kovařík

29. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Předkládá: p. Pokorný
materiál na 7. zastupitelstvo

30. Návrh k udělení grantů městské části Praha 4 pro oblasti: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže a sportovních aktivit seniorů; kultury a umění; sociální; podporu rodinné politiky městské části Praha 4; pro oblast prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů; pro oblast podpory integrace národnostních menšin; zdravotní; životního prostředí pro rok 2015.
Předkládá: p. Pokorný
materiál na 7. zastupitelstvo

31. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1407, V Horkách č.o. 19, katastrální území Nusle jejímu nájemci.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo

32. Návrh k úplatnému nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1921/13, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo

33. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1182 a 1183 v k. ú. Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo

34. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1180 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo

35. Návrh k prodeji id. 55/2162 pozemku parc. č. 1052/63 v katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo

36. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1007 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo

37. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 5723 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo

38. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1239/1 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo

39. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod, příp. pronájem pozemků parc.č. 2845/23 a parc.č. 2845/80 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku  parc. č. 140/88 a části pozemku parc.č. 140/89 oba v katastrálním území Lhotka ve vlastnictví hlavního města Prahy formou výběrového řízení.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

41. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 2527 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

42. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 1953/1 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

43. Návrh k petici „Ochrana zeleně v parku na Kavčích horách, k výkupu pozemků a ke změně územního plánu na pozemcích bývalého zahradnictví na Kavčích horách“.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál na 7. zastupitelstvo

44. Návrh k žádosti o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení společnosti Ekotechnik Czech, s.r.o.,  IČ: 242 12 547 - bývalému nájemci nebytových prostorů v nebytovém objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo

45. Návrh k společnému pronájmu částí „a“ a „b“ pozemku parc.č. 61/17 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

46. Návrh k ukončení smlouvy č. 2013/0764/OOM/STAR ze dne 15.7.2013 dohodou ke dni 31.5.2015
Předkládá: Mgr. Zicha

47. Návrh k žádosti o prominutí smluvní pokuty za pozdní vyklizení a smluvní pokuty za pozdní úhrady, panu M. N., narozenému dne xx- bývalému nájemci nebytového prostoru (garáže) v ulici U Ledáren, na pozemku parc. č. 1921/7, Praha 4, katastrální území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

48. Návrh k návrhu programu 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 13. 5. 2015.
Předkládá: starosta

49. Informace ke stanovení výše měsíčních odměn starostovi, zástupcům starosty uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
Předkládá: tajemník

50. Různé.

51. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností  R-Projekt 07 Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Ke Strašnické 1795/8, IČ  03520358 na zpracování projektové dokumentace a veškerých souvisejících prací včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce „Stavební úpravy objektu č.p. 1749, Němčická 4,  Praha 4 – k.ú. Braník pro účely mateřské školky“.
Předkládá: Ing. Kovářík

52. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností  4soft, s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ 28703324 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Oprava  mlhovišť  MŠ Tajovského, Praha 4 – k.ú. Krč“, objekt Tajovského 1309 na pozemku parc.č. 2869/144 a objekt Kukučínova 1150  na pozemku parc.č.  2869/121
Předkládá: Ing. Kovářík

53. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 7. zastupitelstvo
materiál byl stažen

54. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku a instalaci dvoučidlových radiových elektronických rozdělovačů topných nákladů Siemens WHE 552-D1.
Předkládá: Mgr. Zicha

55. Návrh k „petici proti výstavbě Administrativního centra Budějovická a za odkup pozemku Magistrátem hl. m. Prahy a městskou částí Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík
materiál na 7. zastupitelstvo

Vytisknout