Program 12. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 22. 4. 2015

P R O G R A M

12. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 22. 4. 2015

1. Návrh Směrnice Rady městské části Praha 4 k úpravám předmětu nájmu prováděným jeho nájemcem.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 598/2 v budově Zelinářská 598/16, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a včetně ideálního podílu na souvisejících pozemcích.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 21/4 v budově Michelská 21/61, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na  společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 219/6 v budově Údolní 219/47, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. xx v domě Nuselská xx, Praha 4, k.ú. Nusle, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. xx v domě Marie Cibulkové xx, Praha 4, k.ú. Nusle, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: Mgr. Zicha

8.  Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 300 – garáže v domě čp. xx, Krčská xx, Praha 4, katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 867/400 v domě č.p. 867, Pod Svahem 6, katastrální území Braník, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 1542/1 a  na  souvisejícím pozemku parc. č. 1543.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu č. 2014/1181/OOM/STAR uzavřené dne 21.10.2014 se společností OmniLab s.r.o., IČ: 645 74 245 – pozemek parc. č. 2612/25 se stavbou č.p. 1147, Údolní 73, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh na výpověď nájemní smlouvy č. 1382/09/P/NAJE/OBYP/ZST ze dne 24.9.2009 ve znění pozdějších dodatků, se  společností ART CAMPUS Prague, s.r.o., IČ: 261 84 346.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k návrhu nařízení č. 9/2011 Sb. hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: starosta

13. Návrh k protipovodňovému opatření na území městské části Praha 4 – v povodí Botiče - zhotovení hlásných profilů (vodočetných latí).
Předkládá: starosta

14. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2015.
Předkládá: tajemník

15. Návrh k rozhodnutí uzavřít smlouvu  o provozu a údržbě veřejného osvětlení č. 3/0214/2015/U mezi  městskou částí Praha 4 a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Předkládá: Ing. Kovářík

16. Návrh na udělení ocenění strážníků Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 4 za mimořádně záslužný čin.
Předkládá: Pokorný
materiál byl stažen

17. Návrh na udělení ocenění policistů Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha IV za příkladné plnění služebních úkolů a povinností.
Předkládá: Pokorný
materiál byl stažen

18. Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a Mgr. Petrem Marinčičem na zajištění akce „Čtyřka sportuje“.
Předkládá: Ing. Míth

19. Návrh k navýšení provozního příspěvku základním školám zřizovaným městskou částí Praha 4. Na zajištění sportovní činnosti žáků základních školkavčí hory.
Předkládá: Ing. Míth

20. Návrh k navýšení provozního příspěvku  Škole Kavčí hory – Mateřské škole, Základní škole a Střední odborné škole služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, v souvislosti s řešením stávající situace v mateřské škole.
Předkládá: Ing. Míth

21. Návrh k zajištění činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školních družin) v období červenec - srpen 2015.
Předkládá: Ing. Míth

22. Návrh ke změně zápisu Základní školy a Mateřské školy, Praha 4,  Mendíků 1  v  rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity  školského zařízení  pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  s účinností od 1.9.2015.
Předkládá: Ing. Míth

23. Návrh ke změně výše platu PhDr. Františka Prokopa, ředitele Základní školy školy Praha 4, Táborská 45.
Předkládá: Ing. Míth

24. Návrh ke stanovení výše platu Mgr. Evy Smažíkové, ředitelky Základní školy a  Mateřské školy Praha 4, Ohradní 49.
Předkládá: Ing. Míth

25. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 1934/1 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

26. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 3226/1 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

27. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemků v katastrálním území Krč, Michle a Kunratice mezi hl. m. Prahou a Thomayerovo nemocnicí.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

28. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 972/20 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál byl stažen

29. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 2845/42, 2845/60, 2845/61, 2845/105, 2845/106, 2845/107 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

30. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 310/132 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

31. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s J. O.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 6. zastupitelstvo

32. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s M. J.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 6. zastupitelstvo

33. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 6. zastupitelstvo
materiál byl stažen

34. Různé.
Návrh ke změně složení Komise grantové, zahraniční a pro sport Rady městské části Praha 4
Předkládá: starosta

35. Návrh ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4.
Předkládá: starosta
materiál na 6. zastupitelstvo

36. Návrh k uzavření Dodatku ke Smlouvě o investičním účtu mezi městskou částí Praha 4 a Českou spořitelnou a.s Praha 4, Olbrachtova 1929/92, IČ 45244782.
Předkládá: starosta

37. Návrh ke schválení Finančního plánu ekonomické činnosti MČ Praha 4 rok 2015.
Předkládá: starosta

38. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 35R-1483/2013 ze dne 27.11.2013 - snížení ceny nájemného za pronájem garážových stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

39. Návrh ke snížení ceny nájemného za pronájem garážového stání č. xx v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

40. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 2306 a parc. č. 2307, oba v k. ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

41. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 408/N101 v domě č.p. 408, Kapitulská 10, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1070.
Předkládá: Mgr. Zicha

42. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 1440/2000/OŠK/VYPU/STAR ze dne 29.8.2000, ve znění pozdějších dodatků se společností Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., IČ: 257 03 773.
Předkládá: Mgr. Zicha

43. Návrh k prodeji id. 58629827/59150963 pozemku parc. č. 1254/23 v k. ú. Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 6. zastupitelstvo


44. Návrh na vyhodnocení soutěže pro ZŠ ve sběru použitých mobilů konané v 1. čtvrtletí roku 2015.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

45. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.
Předkládá: Pokorný

46. Návrh k odvolání členů školských rad jmenovaných zřizovatelem a ke jmenování nových členů školských rad ke dni 1. 5. 2015.
Předkládá: Ing. Míth

Vytisknout