Program 10. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 8. 4. 2015

P R O G R A M

10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 8. 4. 2015

1. Návrh k přijaté nabídce na prodej bytové jednotky č. 788/9 v domě č.p. 788, Marie Cibulkové 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k upuštění od vymáhání pohledávky vůči J. S. a K. T., nájemcům nebytových objektů ve dvoře domu č. p. xx, ul. Mečislavova xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh na upuštění od vymáhání a odpis pohledávky – nájemné, zálohy na služby a nájemné za movitý majetek, které jsou evidovány u společnosti RESTAURACE RADNICE s r.o., IČ 26423995, dle účetního stavu za období 01/05-06/07 za nebytový prostor v domě čp. 500, ul. Táborská, Praha 4,  k. ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh na výpověď nájemní smlouvy č. 0223/05/NEBYTY/OBFM/CIZI na pronájem nebytového prostoru č. 801 – nyní jednotky č. 727/N 101 v domě čp. 727, Adamovská č.or. 5, Praha 4, katastrální území Michle, uzavřené dne 16. 3. 2005 s M. R.,  IČ 42734797.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k vyslovení souhlasu s uložením kabelů elektro NN na pozemku parc. č. 1418/5 a parc. č. 1418/6, oba v k. ú. Michle ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

6. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 98/17 v k. ú. Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1418/6 v k. ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu částí pozemku parc.č. 1507/10 za část pozemku 1521/4 vše v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

9. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 2869/1 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

10. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemků mezi hl. m. Prahou a Dopravním podnikem hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

11. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 při říležitosti Dne učitelů.
Předkládá: Ing. Míth

12. Návrh ke jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49 na základě výsledku konkursního řízení.
Předkládá: Ing. Míth

13. Návrh k zajištění provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v období červenec - srpen 2015.
Předkládá: Ing. Míth

14. Návrh na prohlášení akce „Pietní akt k 70. výročí Dne vítězství“, která se uskuteční dne 11. 5. 2015 od 12 do 14 hodin u Památníku Tří odbojů na nám. Gen. Kutlvašra, za akci konanou ve veřejném zájmu.
Předkládá: starosta

15. Návrh k Zásadám hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2015 a Zásadám hospodaření pro hlavní a doplňkovou činnost příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2015.
Předkládá: starosta

16. Návrh ke schválení Finančního plánu ekonomické činnosti městské části Praha 4 na rok 2015.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

17. Návrh ke zřízení komisí Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejich předsedů a členů.
Předkládá: starosta

18. Různé

19. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

21. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, Společnosti pro queer paměť, z.s., IČ: 023 75 486.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh k odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901, ke schválení smlouvy o výkonu funkce a  ke stanovení měsíční odměny zvoleným členům dozorčí rady této společnosti
Předkládá: starosta