Program 1. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 13. 1. 2016

P R O G R A M 

1. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 13. 1. 2016

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k uzavření nájemních smluv na nájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“, k revokaci části usnesení, k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.

Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č.1359/8 v domě na adrese Čestmírova 1359/27, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.

Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 1486/22 v domě na adrese Horní 1486/7, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 761/15 v domě na adrese Žateckých 761/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.

Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k nesouhlasu paní L. W. s rozhodnutím Rady MČ Praha 4 ze dne 2.12.2015, usnesení č. 27R-1168/2015.

Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k pronájmu garážového stání č. 75 v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy – pronájem garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 1041/2, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k žádosti pana F. L., o prominutí smluvních úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového objektu – Modrý pavilon, č. p. 1281, 1282, ul. Štúrova, včetně pozemků parc. č. 2869/166 a parc. č. 2869/167, Praha 4, katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k žádosti J. K., IČ 69026271, o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní úhrady nájemného a služeb za pronájem nebytových prostorů v objektu č. p. 1219, ul. Pujmanové 8, katastrální území Krč, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k odpisu částky ve výši 303 998 Kč, evidovanou u bývalého nájemce R. H., IČ 42575753, jako neuhrazené nájemné a služby, náklady řízení a smluvní pokuta, na nebytovém prostoru č. 314, nacházející se na adrese č. p. 230, ul. Závišova 12, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za bývalým nájemcem M. K., bytem a sídlem podnikání Polní xx, Veleň – Mírovice, IČ 67787908, jako neuhrazenou smluvní pokutu a úroky z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb a smluvní pokutu za pozdní vyklizení a předání nebytového prostoru č. 302 v domě Na Jezerce 1197/3, Prah 4, katastrální území Nusle.

Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 305 v domě č. p. 227, ul. Svatoslavova 27, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, sdružení Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, IČ 708 37 791.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh ke zveřejnění změn podstatných náležitostí nájemní smlouvy – pronájem nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 297, Nuselská 5, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, společnosti GYM Prag, s.r.o., IČ: 289 24 428.

Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 804 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id 15708/172289 pozemku parc. č. 1988 v k.ú. Nusle
.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id 27203/33948 části pozemku parc. č. 302 označené dle GP č. 1229-28/2015 jako pozemek parc. č. 302/2, katastrální území Hodkovičky.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 147/3v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh k zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1837/7 a části pozemku parc. č. 1837/2, oba katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1285/74 označené dle GP č. 2705-132/2015 jako pozemek parc. č. 1285/175 v katastrálním území Krč.

Předkládá: Mgr. Zicha

26. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 141/5 v katastrálním území Braník
.
Předkládá: Mgr. Zicha

27. Návrh k nevybrání zájemce a ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2848/822 v katastrálním území Záběhlice.

Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh k nevybrání zájemce a ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2723 v katastrálním území Záběhlice.

Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na období od 17.1.2016 do 29.1.2016 se společností Zentarena s.r.o., IČ: 031 11 300 na pronájem pozemku parc. č. 1504, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 411, Branická 63, katastrální území Braník, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

30. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1178/1 a parc. č. 1178/3, oba v katastrálním území Michle, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., členem koncernu Pražská plynárenská, a. s., a Ing. Pavlem Heřmánkem.

Předkládá: Mgr. Zicha

31. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládá: starosta

32. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.

Předkládá: tajemnice

33. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Němčická 16, s účinností od 20. 1. 2016.

Předkládá: Ing. Míth

34. Návrh k petici proti plánované výstavbě rodinných řadových domů v ulici Pod Klaudiánkou.

Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál byl stažen

35. Nárh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k záměru: „Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle“.

Předkládá: Mgr. Rejchrtová

36. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemku parc.č. 659 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Předkládá: Mgr. Rejchrtová

37. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 96/50 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Předkládá: Mgr. Rejchrtová

38. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na Specifikaci měření sítě WAN Úřadu městské části Praha 4 a uzavření smlouvy s  Altais, s.r.o., sídlem Ke Hřbitovu 219, PSČ 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 27579433.
Předkládá: Z. Pokorný
projednávaní materiálu bylo přerušeno

39. Návrh ke schválení výběru dodavatele na Analýzu archivace a klasifikace dat poštovního systému MS Exchange Úřadu městské části Praha 4 a uzavření smlouvy s COMPAREX CZ s.r.o, sídlem Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 63077124.

Předkládá: Z. Pokorný

40. Návrh na prodej bytové jednotky č. 1255/6 v domě č. p. 1255,  Nad Jezerkou č. o. 1 na pozemku parc. č. 2035, k.ú. Nusle – zařazené  ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

41. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1285/79 v katastrálním území Krč.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

42. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1092 v katastrálním území Michle.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

43. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 24 v katastrálním území Nusle.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

44. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1794/1 v katastrálním území Nusle.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

45. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 1018 označené dle GP jako pozemek parc. č. 1018/1 v katastrálním území Nusle
.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 14. zastupitelstvo

46. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 1018 označené dle GP jako pozemek parc. č. 1018/2 v katastrálním území Nusle.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

47. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1625/6 a 1625/7 v katastrálním území Krč.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

48. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 5685, parc. č. 5686/1, parc. č. 5687, parc. č. 5688, parc. č. 5689, parc. č. 5690 a parc. č. 5721/201, všechny v katastrálním území Záběhlice.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

49. Návrh ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4.

Předkládá: starosta
materiál na 13. zastupitelstvo
materiál byl stažen

50. Informace o rozhodnutích vedoucího odboru o smluvních pokutách za 4. čtvrtletí 2015.

Předkládá: Mgr. Zicha

51. Informace o výsledku kontroly opatření přijatých Zdravotnickým zařízením MČ Praha 4 na odstranění nedostatků zjištěných kontrolou Magistrátu hl. m. Prahy.
Předkládá: tajemnice

52. Informace k udělování souhlasu/nesouhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Mgr. Kotvová

53. Informace-určení nositelů odpovědí na interpelace, dotazy a náměty vznesených na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 21. 12. 2015.

54. Různé.

55. Návrh k návrhu podmínek pro pronájem Branického divadla.

Předkládá: Gjuričová Ph.D.

56. Návrh k vyloučení uchazečů a schválení zadávacích podmínek v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav objektu č.p. 376 a přízemí domů č.p. 375 a 372, Praha 4 ("Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4"), zahájeném dne 27. 10. 2015 uveřejněním oznámení ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 523199.

Předkládá: Ing. Kovářík

57. Návrh ke zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na komunikaci 5. Května v úseku Vyskočilova – Jižní spojka.

Předkládá: Mgr. Rejchrtová
Vytisknout