Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 Vložit otázku do tohoto tématu


*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Volné byty v Praze 4 k podnájmu (Iva Vystrčilová 08.08.2022 16:00) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, Praha 2 dvakrát do roka vyhlašuje aukci na pronájem volných městských bytů. Má Praha 4 také volné byty za smluvní nájemné? Na webových stránkách jsem nic nenašla. Děkuji za odpověď. Iva Vystrčilová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 12.08.2022 13:17)
   Dobrý den,
   k Vašemu dotazu sdělujeme, že městská část Praha 4 má v platnosti „Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“, který stanovuje možnosti pronájmu bytů. Dle tohoto postupu jsou také uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru (nabídkovým řízením) na úřední desce Úřadu městské části Praha 4.
   Úřad městské části Praha 4 v současné době tyto záměry nezveřejňuje, neboť se řídí rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 4, usnesením č. 19Z-02/2022 ze dne 2.3.2022, vyhradit pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny volné a obyvatelné byty, kterými MČ Praha 4 disponuje, a to nejméně do doby, kdy skončí válečný konflikt na Ukrajině nebo bude o ubytování všech válečných uprchlíků řádně postaráno jiným způsobem.
   Odbor obecního majetku v současné době eviduje žádosti o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou nebo o byt žadatelů v hmotné nouzi.
   S pozdravem
   Iva Michlerová
   oddělení hospodaření s byty odboru obecního majetku
 • Otázka: Staňková (Karolína 25.10.2020 20:43) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, kdy se plánuje další vlna privatizace pro byty na Praze 4? Konkrátě ulice Viktorinova. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.10.2020 10:30)
   Dobrý den,
   privatizace bytového fondu ve vlastnictví městské části Praha 4 je již ukončena a městská část Praha 4 neuvažuje o zařazení dalších domů a bytů do privatizace bytového fondu, tedy ani domů v ulici Viktorinova, Praha 4 – Nusle, které i nadále zůstávají zařazeny do seznamu domů, které budou ponechány v majetku městské části Praha 4.
   S pozdravem
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
 • Otázka: Městské byty (Lenka Zemanová 06.10.2020 15:27) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda je možné si zažádat o městský byt na Praze 4, i když nemám v Praze trvalé bydliště. Pokud ano, můžete mi prosím sdělit, jak postupovat?

  Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 11.10.2020 22:25)
   Dobrý den,
   městská část Praha 4 má v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu.
   Dle shora uvedeného „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4. Informace o způsobu pronájmu je možné získat na internetu, adresa: www.praha4.cz (tedy postupně: úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s automatickým prodloužením na stejnou dobu, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději 2 měsíce před ukončením doby nájmu nesdělí písemně druhé smluvní straně, že s automatickým prodloužením
   S pozdravem
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
 • Otázka: Výstavba závěsných balkónů (Eva Hladníková 07.07.2020 9:08) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,na základě situace s pandemií Covid-19, kdy jsme byli všichni 2,5 měsíce doma zavřeni a nemohli skoro vycházet ven. Byla v rámci našeho domu poptaná možnost výstavby závěsných balkónů, protože v tuto chvíli balkóny nemáme. Lidé v našem domě by balkón velmi ocenili a velmi o tuto možnost stojí.Zajímá mě tedy Váš názor, jak se v této době k výstavbě balkónu stavíte a jaké následné kroky máme pro výstavbu balkónů účinit (tj. za kým se máme na tuto možnost jít vyptat na podrobnosti).Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 12.07.2020 10:39)
   Dobrý den,
   provedení balkónů na bytovém domě je dle stavebního zákona změnou stavby, (§ 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona), kterou lze provést na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Posoudit změnu stavby lze i současně ve společném územním a stavebním řízení. Zda bude změna stavby posuzována v samostatném územním a stavebním řízení či ve společném řízení, volí stavebník. Podle volby typu řízení je pak třeba nechat oprávněnou osobou (projektantem s příslušnou autorizací) vypracovat projektovou dokumentaci (dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení nebo projektová dokumentace pro společné povolení) a obstarat k ní zvláštními právními předpisy požadovaná závazná stanoviska. Pokud nejste vlastníkem celého domu, je třeba k žádosti doložit i dle ust. § 184a stavebního zákona souhlas vlastníka vyjádřený na situačním výkresu.
   Konzultace k zamýšlenému záměru je možná v úřední dny u příslušného referenta odboru stavebního (dle místa stavby – katastrálního území a ulice, kde se záměr nachází).
   Přeji hezký den!
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Startovaci (Markéta 18.11.2019 16:59) – Privatizace a bytová politika
  DObrý den,
  chtěla jsem se zeptat, jesli existuji ještě startovací byty na Roztylském náměstí? Nějaký formulář žádosti? Možnost se tam dostat? Děkuji za odpověd a přeji hezký den

  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.11.2019 14:57)
   Dobrý den,
   dle platného Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 jsou startovací byty určeny pro manžele, příp. nesezdané partnery s dítětem a rodiče samoživitele k zajištění bytové situace na začátku společného soužití a zároveň alespoň jeden z manželů, partnerů nebo rodič samoživitel je ve věku 18 - 35 let. Alespoň jeden z partnerů musí být v době podání žádosti přihlášen k trvalému pobytu na území MČ Praha 4 minimálně 2 roky. Doba nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou, a to vždy na 1 rok s opakovaným automatickým prodloužením, maximálně na 4 roky. Rada městské části Praha 4 zatím nerozhodla o zveřejnění záměru pronájmu startovacích bytů. V případě, že Rada MČ Praha 4 rozhodne o záměru pronájmu startovacích bytů, bude tento zveřejněn na webových stránkách Úřadu městské části Praha 4, a to po dobu nejméně 20 dnů. Po zveřejnění záměru pronájmu startovacích bytů, budou všechny doručené žádosti předloženy věcně příslušné komisi, která osvědčí jejich zařazení v seznamu uchazečů o nájem startovacího bytu. Výběr budoucích nájemců konkrétního bytu a náhradníků se provádí losováním za dozoru členů komise. O nájmu startovacího bytu rozhoduje vždy Rada MČ Praha 4 na doporučení věcně příslušné komise Rady MČ Praha 4. Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 v úplném znění je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 4: www.praha4.cz-formuláře v sekci Občan-Formuláře a žádosti- Bydlení -Závazný postup při pronajímání startovacích bytů.
   Pro informaci uvádím další možnost pronájmu, a to dle Závazného postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu. Dle tohoto „Závazného postupu“ jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru. Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Zmíněné informace je možné získat též na webové adrese www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky….) nebo též na odkazu Realitní inzerce MČ Praha 4 http://reality.praha4.cz . Všechny záměry jsou určené pro občany ČR - především s trvalým pobytem na území MČ Praha 4. O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc, občanům ČR, kteří nemají nevypořádané závazky či vztahy k městské části Praha 4. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s automatickým prodloužením.
   S pozdravem
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
 • Otázka: Byty (Patrik 09.11.2019 20:13) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, stavi se nekde take byty, které nejdou do 10 milionů? Normální klasické byty jako panelák, činžovní dum, tak aby na nej dosahli i obyčejni lidé? Sice se stavi, e jen residence, resi tuto nerovnovahu někdo? Tak abychom i my, kteří vydělávají podprůměrný plat dosahovali na sve bydlení? Nebo městská část PRAHA 4 UVAŽUJE O vybudování nějakých budov, kde by pronajimal byty? Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 12.11.2019 8:29)
   Dobrý den,
   městská část Praha 4 s ohledem na svou geografickou polohu na území Prahy nemá možnost realizovat novou výstavbu bytových domů a disponuje tedy pouze původní zástavbou a byty v těchto domech pronajímá po zajištění jejich funkčnosti.
   Uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4. Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, nám. Hrdinů 1634, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4. Zmíněné informace je možné získat též na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s automatickým prodloužením na stejnou dobu, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději 2 měsíce před ukončením doby nájmu nesdělí písemně druhé smluvní straně, že s automatickým prodloužením doby nájmu nesouhlasí.
   Tímto si Vám dovolujeme doporučit sledovat úřední desku ÚMČ Praha 4 a popřípadě reagovat na zveřejněné záměry.
   S pozdravem
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

   P.S. - vzkaz od administrátora - používejte laskavě platnou e-mailovou adresu
 • Otázka: Privatizace bytu (Mia 02.10.2019 20:57) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den ráda bych se zeptala kdy bude možná privatizace bytů na ulici Krčská 971/54 Praha 4?
  Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 03.10.2019 11:49)
   Dobrý den,
   privatizace bytového fondu ve vlastnictví městské části Praha 4 je již ukončena a městská část Praha 4 zatím neuvažuje o zařazení dalších domů a bytů do privatizace bytového fondu, tedy ani domu na adrese Krčská 971/54, Praha 4 – Krč, který i nadále zůstává zařazen do seznamu domů, které budou ponechány v majetku městské části Praha 4.
   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví.
   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.
   S pozdravem
   Bc. Veronika Kunz
   vedoucí oddělení obchodních aktivit
   OOM ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Prodej bytu (Eva Vlčková 20.08.2019 15:08) – Privatizace a bytová politika
  Dobry den,
  chtela bych se toto formou zeptat, zda je mozne odkoupit byt na Praze 4,ulice Laskova, ve kterem bydli ma teta Iveta Höschlova a je v nem nahlasena trvalym pobytem. Jedna se o byt 3+1.
  Dekuji za odpoved,
  Vlcova Eva
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner 27.08.2019 9:31)
   Dobrý den,

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že domy v ulici Láskova, k.ú. Chodov nejsou v majetku MČ Praha 4. Tímto Vám doporučujeme obrátit se na věcně příslušnou městskou část, tj. MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Seznam pronajimatelu bytu (Martin 21.07.2019 11:56) – Privatizace a bytová politika
  Dobry den,
  chci se zeptat zda je nekde dostupny seznam pronajimatelu mestskych bytu v m.c. Praha 4.
  Dekuju.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 25.07.2019 18:32)
   Dobrý den,
    
   k Vašemu dotazu sděluji, žádný seznam pronajímatelů bytů ve vlastnictví MČ Praha 4 není k dispozici, neboť pronajímatelem těchto bytů je městská část Praha 4.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
    
 • Otázka: byty s pečovatelskou službou (Pavel Kinier 22.08.2018 13:08) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  Chtěl bych se zeptat na ceny bytů s pečovatelskou službou a jestli je nutné využívat pečovatelskou službu, když sem opatrovníkem své nemocné přítelkyně, mam invalidní důchod adokážu se o svou partnerku postarat sám ve všech směrech. Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 22.08.2018 18:19)
   Dobrý den,
    
   k Vašemu dotazu ve věci výše nájemného v bytech v domech s pečovatelskou službou a využívání pečovatelských služeb sdělujeme, že byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany, kteří dovršili věku 60 let anebo mladší (např. invalidní důchodci) na základě posouzení zdravotního stavu obvodním lékařem za podmínky uzavření „Smlouvy o odběru pečovatelských služeb“ s  Ústavem sociálních služeb Praha 4. Tyto byty jsou v domech v ul. Branická 65/46, nebo Branická 43/55, Praha 4 - Braník, dále pak v ul. Marie Cibulkové 626/4, Praha 4 - Nusle a v ul. Podolská 208/31, Praha 4 - Podolí. Nájemné je stanoveno ve výši  60 Kč/m2/měsíc. Podmínkou pro pronájem bytu v DPS je trvalý pobyt na městské části Praha 4 minimálně 2 roky před podáním žádosti.
    
   K bytům v domě s pečovatelskou službou Branická 65/46, Praha 4 lze uzavřít nájemní smlouvu i s jinou osobou, tj. s takovou, která není příjemcem pečovatelské služby, ale je poživatelem starobního důchodu ve věku min. 65 let s minimálním měsíčním příjmem 6.000,- Kč, za podmínky, že žadatel, popř. člen budoucí domácnosti nemá vlastnické, spoluvlastnické nebo věcné právo k užívání jiného bytu nebo domu, ani není společníkem nebo členem právnické osoby, kde vlastnictví obchodního či družstevního podílu je spojeno s právem užívat byt. Nájemné je v případě, že nejsou odebírány pečovatelské služby, stanoveno ve výši  135 Kč/m2/měsíc.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4