Praha 4 nesouhlasí s některými změnami u stanice metra Roztyly


Vedení městské části Praha 4 nesouhlasí s některými změnami v okolí stanice metra C Roztyly, jak je navrhuje pražský magistrát. Důvodem je zachování kvality života pro obyvatele dotčených lokalit.

Územní studie zahrnuje území o výměře cca 316 tisíc m2 a týká se především městské části Praha 11 v katastrálním území Chodov. Některé navrhované zásahy by však znatelně ovlivnily i Prahu 4, proto Rada městské části Praha 4 jednoznačně vyjádřila nesouhlas s napojením řešeného území do ulice U Michelského lesa a požaduje ale i další změny. Své připomínky zaslala Praha 4 Magistrátu hlavního města Prahy a ještě projedná s vedením Prahy 11.

„Pro napojení uvedeného území do ulice U Michelského lesa, které zpracovatelé studie navrhují, je tato lokalita zcela nevyhovující. V žádném případě se o ní nemůže uvažovat jako o vhodné pro intenzivnější dopravní obsluhu, která se má podle plánovaných projektů na tomto území ještě navýšit,“ reagoval na studii radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Dalším požadavkem Prahy 4 je koncipovat zástavbu podél ulice 5. května tak, aby nebyla zdrojem odraženého hluku. Ten by totiž negativně zasáhl především obyvatele Starého Spořilova. Radní také požadují, aby v návrhu územní studie bylo výslovně uvedeno, že severní fasády objektů v těchto blocích budou opatřeny materiály, které pohlcují hluk.

Právě realizace developerského projektu je pro mnohé obyvatele v okolí metra Roztyly velkým problémem. Nový komplex sedmipatrových budov totiž vytvoří jen málo členěnou bariéru, která by při nevhodném řešení odrážela hluk z rychlostní komunikace přímo na Starý Spořilov. Přitom ve studii není dopracováno hlukové řešení fasád obrácených směrem k obytné zástavbě Prahy 4. Kladem oproti předchozím navrhovaným studiím zástavby tohoto území je rozumnější poměr bydlení a administrativních prostor a větší snaha o zapojení parteru území do každodenního života lidí, kteří míří na stanici metra Roztyly.

„U předložené studie naopak souhlasíme s návrhem cyklistických a pěších tras a s dopravním napojením řešeného území na mimoúrovňovou křižovatku Jižní spojka – ulice 5. května. Samozřejmě i zde musíme pohlídat, aby konečné řešení neohrozilo funkčnost této křižovatky,“ upozornil Patrik Opa.
Zveřejněno: 23.10.2019 – Vít Drbal
Vytisknout