Praha 4 má novou Strategii prevence kriminality


Zastupitelstvo MČ Praha 4 schválilo novou Strategii prevence kriminality a závislostního chování do roku 2024. Je postavena na aktivní protidrogové politice a prevenci a za zásadní považuje omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, informovanost obyvatel o možnostech ochrany před trestnou činností s důrazem na edukaci dětí a mládeže. Opírá se o další prohlubování spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty, k nimž patří například městská i státní policie, pražský magistrát či přímo sami občané.

Pro zajištění prevence kriminality a kvalitních podmínek pro život obyvatel vedení městské části nastavilo na dalších pět let strategii i pro boj s nejnovějšími hrozbami, jako jsou například problematika kriminality v kyberprostoru, a nutnost zvýšit digitální gramotnost populace.

„Zvláště zranitelné jsou především děti, mládež a senioři. Řada problémů, které spoluobčany nejvíc tíží, pramení ze sociálního vyčlenění. Příkladem jsou osoby bez domova nebo závislé na návykových látkách, ale také sociálně slabí nebo lidé s duševní poruchou,“ uvedla předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4 Lucie Michková (ODS) a upřesnila:. „Proto chceme podporovat nejen primární prevenci ve školách a preventivní programy pro veřejnost, ale i práci přímo s ohroženými skupinami prostřednictvím terénních programů v ulicích. Samozřejmostí je také pokračování v politice nulové tolerance vůči hazardnímu hraní.“

V minulých letech se například díky nekompromisní likvidaci squatů podařilo zlepšit bezpečnostní situaci na území Prahy 4. Obdobné kroky bude činit vedení městské části i nadále, což se na začátku prosince letošního roku podařilo například při zahájení demolice zdevastovaného objektu bývalých jeslí ve Znojemské ulici. Zvýší se také intenzita kontrol ubytoven a výrazné modernizace se dočká městský kamerový systém.

Obvodní ředitelství Policie ČR Prahy IV je, vzhledem k rozloze a hustotě osídlení, jedním z nejvytíženějších útvarů policie v celé České republice. Přesto se v místě svého bydliště občané Prahy 4 cítí bezpečně. Uvedlo to celých 92 procent ze všech dotázaných obyvatel, což je více než průměr za celé hlavní město, který činí 90 procent.

Dokument ke stažení: Strategie prevence kriminality a závislostního chování do roku 2024 na MČ Praha 4
Zveřejněno: 19.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout