Pracovní skupiny a kontakty


V rámci MAP III byly ustanoveny čtyři pracovní skupiny tak, aby co nejlépe reflektovaly na potřeby školství a jeho rozvoje v podmínkách MČ Praha 4.

Více o jednotlivých skupinách na odkazech níže (PDF s kontakty ke stažení) a v jejich aktualitách.


PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ
Obsahem práce pracovní skupiny je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území, na aktualizaci dokumentace MAP a bude připravovat podklady pro rozhodování Řídícího výboru MAP III.

Aktuality:


Rovné příležitosti ve školství lze chápat v nejširším slova smyslu. Hlavním cílem je, aby všechny děti v naší zemi měly stejnou šanci na vzdělání. Protože ne všechny stojí automaticky na stejné pomyslné startovní čáře, je potřeba vyrovnat handicapy všech těch, kteří jsou za startovní čárou poněkud vzadu. V souvislosti s rovnými příležitostmi ve školství je třeba zmínit problematiku dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (to jsou často děti z rodin s méně stimulujícím jazykovým prostředím, nižší podporou rodiny, nižší mírou pracovně-profesních vzorů či nižším materiálním vybavením rodiny); vzdělávání dětí cizinců, příslušníků národnostních menšin; genderové otázky ve školství a vzdělávání, otázky občanského vzdělávání a výchovu k lidským právům (zejména v souvislosti s bojem proti rasismu a xenofobii) a multikulturní výchovu.

Aktuality:


Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti.

Aktuality:


Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

Aktuality:

Aktualizováno: 25.11.2022 – Vít Drbal
Vytisknout