Oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství činnost

 • zpracovává vyjádření z hlediska životního prostředí do souhrnného stanoviska k zadávání staveb
 • navrhuje vydání právního předpisu obecné povahy na případné omezení odběru pitné vody pro určitý účel, zařizuje funkčnost obecních studní, jejich repasi, vyčištění a desinfekci
 • pečuje, eviduje a navrhuje využití pramenných vývěrů
 • spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 114/1992 Sb., platném znění,  o ochraně přírody a krajiny
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 334/1992 Sb., platném znění,  o ochraně zemědělského půdního fondu
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění, o lesích
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 166/1999 Sb. ,  v platném znění, o veterinární péči
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, o odpadech
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 542/2020 Sb., v platném znění, o výrobcích s ukončenou životností
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 86/2002 Sb.,  v platném znění, o ochraně ovzduší
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. . 326/2004 Sb., v platném znění, o rostlinolékařské péči
 • ukládá pokuty organizacím a právnickým osobám za porušení zákonů chránících životní prostředí na úseku ochrany ovzduší, odpadů, čistoty, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody
 • projednává přestupky a správní delikty uvedené v zákoně č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny
 • projednává přestupky a správní delikty uvedené v zákoně č. 326/2004 Sb., v platném znění, o rostlinolékařské péči
 • projednává dle zákona č. 200/1990 Sb. , v pl. znění, přestupky:
  • na úseku vodního hospodářství - § 34 odst. 1, písm. b), c), e)
  • na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství - § 35 odst. 1, písm. a)- v případě neoprávněného či nesprávného použití chemického nebo biologického přípravku na ochranu rostlin, b), c) – není-li splněno  opatření uložené podle zvláštních právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, d), e)
  • na úseku ochrany životního prostředí § 45 
  • proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě - § 46
  • proti veřejnému pořádku - § 47 odst. 1, písm. d) - v  případě znečištění veřejného prostranství a zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství (pouze zeleň), g)- je-li poškozeno nebo neoprávněně zabráno veřejné prostranství (pouze zeleň), h)
 • vykonává státní správu ze zákona i v  přenesené působnosti na úseku rostlinolékařské péče, ochrany přírody, zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů, dbá  na dodržování vodního zákona a všech zákonů a předpisů, které ovlivňují kvalitu životního prostředí
 • spolupracuje s organizacemi energetického hospodářství
 • vede evidenci a sleduje všechny malé zdroje znečišťování ovzduší mající vliv na životní prostředí
 • může zakázat činnost původci odpadu, který nemá zajištěno převzetí odpadu, pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí
 • navrhuje optimální řešení ekologických problémů
 • informuje na požádání o existenci a sídle zařízeních vhodných k nakládání s odpadem vyprodukovaným právnickými či fyzickými osobami
 • spolupracuje při tvorbě dat pro GIS
 • ve všech aspektech své činnosti provádí ekologickou výchovu a informuje obyvatelstvo o aktuálních ekologických situacích
 • provádí koncepční a koordinační činnost při obnově výsadby a rekultivaci ploch, periodickou kontrolu úrovně údržby zeleně a spolupracuje se správci oblastí a dodavateli služeb v oblasti údržby zeleně
 • zahajuje správní řízení při porušování a nedodržování právních předpisů na úseku životního prostředí
 • zajišťuje běžnou a investorskou činnost týkající se parků, zeleně  a věcí souvisejících
 • připravuje agendu grantových řízení v oblasti životního prostředí
 • povoluje přehlídky a výstavy užitkových a domácích zvířat
 • zajišťuje účastenství MČ v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.,  v pl. znění
Aktualizováno: 05.11.2021 – Vít Drbal
Vytisknout