Oddělení správců oblastí činnost

Každý správce oblasti odpovídá za čistotu a pořádek v jím spravované oblasti, čímž se rozumí zejména:

 • spolupracuje s majiteli a správci ploch při zajišťování čistoty, údržby a oprav komunikací v zeleni
 • zajišťuje likvidaci odpadu z veřejných ploch
 • zabezpečuje údržbu a čistotu veřejné zeleně, zejména kontrolu kvality a rozsahu prací, kontroluje zábory a zpětně přejímky ploch, účastní se přejímky nových ploch
 • vede deník své činnosti
 • spolupracuje se správci inženýrských sítí
 • předkládá vedoucím jednotlivých odborů úřadu návrhy k odstranění závad zjištěných v příslušných oblastech a zpětně kontroluje jejich odstranění
 • provádí vyhledávací činnost pro příslušné odbory úřadu a informuje příslušné vedoucí pracovníky o zjištěném stavu prostřednictvím zápisů z výkonu kontrolní činnosti v oblasti stavební, bytové, sociální, provozoven, prodejen atd., a to i opakovaně
 • ve složitých případech spolupracuje správce s ostatními odbornými pracovníky OŽPAD, s příslušnými komisemi rady, nadřízenými orgány MHMP, případně s dalšími subjekty
 • provádí výběr  míst pro výkon alternativních trestů v oblasti údržby území a připravená pracovní místa předává k dalšímu využití přestupkovému oddělení OKAT
 • zahajuje správní řízení při porušování a nedodržování právních předpisů na úseku životního prostředí
 • projednává dle zákona č. 200/1990 Sb. , v pl. znění, v blokovém řízení přestupky:
  • proti veřejnému pořádku - § 47 odst. 1, písm. d) - v  případě znečištění veřejného prostranství a zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství (pouze zeleň), g)- je-li poškozeno nebo neoprávněně zabráno veřejné prostranství (pouze zeleň), h)
 • ukládá sankce podle § 29 zákona. č. 131/2000 Sb., v platném znění
 • kontroluje údaje ohlašované poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství včetně provádění místního šetření a zajišťuje podklady pro vyměření tohoto poplatku a předává  je OFS
 • zabezpečuje údržbu a drobné opravy přístupových cest k válečným hrobům a pietním místům dle zákona č. 122/2004 Sb., v platném znění,  o válečných hrobech a pietních místech
 • zabezpečuje odchyt toulavých a opuštěných zvířat