Oddělení pozemků, územního rozvoje a památkové péče

v oblasti územního rozvoje a plánování:

 • sděluje územně technické podmínky k  pozemkům
 • vydává stanoviska z hlediska územního rozvoje MČ pro ostatní odbory MČ (nakládání s pozemky svěřenými do správy MČ, záměry na úsecích dopravy, rekreace, životního prostředí, aj.)
 • zajišťuje projednání agendy pronájmů a úplatných převodů nemovitostí ve vlastnictví  HMP v příslušných orgánech MČ
 • eviduje mapové podklady na úseku územního plánování a územního rozvoje HMP
 • podle aktuálních ustanovení zákona o HMP a  Statutu zajišťuje projednání územně plánovací dokumentace  příslušnými orgány MČ
 • podílí se na pořizování územně plánovacích podkladů (územních studií a územně analytických podkladů), poskytuje data jejich pořizovateli a zajišťuje jejich projednání příslušnými orgány MČ
 • zajišťuje agendu podání návrhů na změny územního plánu HMP pro území MČ
 • zajišťuje vyhodnocování změn a úprav územního plánu a jejich projednání příslušnými orgány MČ P4
 • zastupuje MČ P4 jako účastníka územních řízení vedených příslušnými stavebními úřady 
 • projednává s investory umisťování staveb a z toho vyplývající potřeby, důsledky a vlivy na územní rozvoj MČ a na životní prostředí v daném území
 • zajišťuje souhrnné koncepční a rozvojové agendy MČ
 • spolupracuje na projednávání právních předpisů na úseku územního plánování a územního rozvoje předpisů
 • vydává stanoviska k odprodeji a pronájmu pozemků ve vlastnictví HMP i  svěřeným MČ

v oblasti památkové péče:

 • eviduje mapové podklady na úseku ochrany památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
 • eviduje a poskytuje data k nemovitým kulturním památkám
 • připravuje a shromažďuje podklady k žádostem MČ o dotace z MHMP od Ministerstva kultury České republiky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a z  Programu záchrany architektonického dědictví
Zveřejněno: 15.08.2013 – admin Administrátor P4
Vytisknout