Oddělení organizačně – metodické činnost

 • zpracovává koncepční materiály na úseku školství (optimalizace sítě škol, dlouhodobý záměr rozvoje školství, atd.)
 • navrhuje radě jmenování a odvolání  ředitelů škol a školských zařízení zřízených MČ
 • navrhuje radě plat ředitelů škol a školských zařízení zřízených MČ a jejich  mimořádné odměny
 • vede evidenci poptávky a nabídky volných míst ve školství
 • vyřizuje stížnosti v oblasti školství
 • vyhlašuje a realizuje konkurzní řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení
 • podílí se na zabezpečení zápisu dětí do MŠ a ZŠ
 • sleduje vytíženost kapacity škol, eviduje výjimku počtu žáků v MŠ
 • poskytuje metodickou pomoc školám v oblasti školství
 • spolupracuje s Českou školní inspekcí při šetření stížností a navrhuje případná opatření vedoucí k nápravě
 • provádí šetření stížností rodičů na postup ředitele školy
 • organizuje za MČ ve spolupráci s řediteli škol projekty o mimoškolní činnosti
 • podporuje vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených dětí a jejich zařazování do běžných tříd
 • podílí se na evaluační činnosti škol zřizovaných MČ 
Vytisknout