Oddělení evidence obyvatel a voleb činnost

dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů

 • přihlašování k trvalému pobytu
 • vedení správního řízení z důvodů např. rušení údaje o místu trvalého bydliště
 • vedení archívu správních řízení
 • logistika správy evidence obyvatel MČ Prahy 4 (kontrola zadávání dat do IS MV ČR – WYSE atd.)
 • vedení spisové služby na tomto úseku
 • vyznačování změn do evidence – sňatek, rozvod, úmrtí manžela /ky/, partnerství
 • vyznačení do evidence – omezení, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákazy pobytu
 • zavádění a přihlašování narozených dětí
 • odhlašování občanů podle došlých podkladů o změně trvalého pobytu z jiných úřadů
 • odhlašování občanů při úmrtí
 • odhlašování občanů při odchodu do zahraničí
 • vystavování potvrzení o poskytnutí osobních údajů z informačního systému
 • případné změny rodného čísla (podle předloženého dokladu)
 • oznamování změn v počtu osob přihlášených k trvalému pobytu majitelům objektů
 • vybírání správních poplatků (změny trvalého pobytu, výpis dat z informačního systému )
 • dodržování všech právních norem potřebných k vydávání občanských průkazů a k evidenci obyvatel
 • součinnost s matrikami MČ Prahy 4 a s ohlašovnou Kunratice
 • písemný styk s institucemi, které mají ze zákona nárok na informace z databáze evidence obyvatel (soudy, PČR, úřady, FÚ atd.), odpovědi na dotazy
 • zasílání kopií přihlašovacích lístků obecním úřadům obcí s rozšířenou působností místa posledního trvalého pobytu
 • vedení databázového systému správních řízení
 • doručování vydaných dokladů případně přebírání podkladů k nim ve věznicích, ústavech sociální péče, nemocnicích, domovech mládeže, v soukromých bytech apod.
 • výpisy z katastru nemovitostí
 • zavádění občanů při udělení občanství ČR
 • projednává dle zákona č. 200/1990 Sb., v pl. znění, v blokovém řízení přestupky:
  • proti pořádku ve státní správě na úseku evidence obyvatel a rodných čísel - § 46 odst.1