Odbor sociální (OSOC) činnost

 • podílí se na vypracování koncepce v sociální oblasti
 • podle metodických pokynů OFS zpracovává návrh rozpočtu na sociální oblast OSOC
 • sleduje čerpání rozpočtu
 • vykonává funkci opatrovníka, pokud je soudem nebo správním orgánem MČ jako opatrovník ustanovena. Vedoucí odboru je oprávněn určovat, kteří zaměstnanci MČ v rámci odboru tuto funkci vykonávají
 • zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky svěřenými tomuto odboru v rámci schváleného, popř. upraveného rozpočtu, dodržuje platnou rozpočtovou skladbu, zpracovává dle pokynů OFS přehled o čerpání přidělených finančních prostředků
 • připravuje materiály do rady
 • provádí předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, o sociálních službách
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., v platném znění, o pomoci v hmotné nouzi
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník

 

Aktualizováno: 27.10.2014
Vytisknout