Odbor kontrolní

 • provádí vnitřní kontrolní činnost v rámci úřadu včetně periodických kontrol a řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 • kontrolní činnost zaměřenou na plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a hospodaření s finančními a hmotnými prostředky vykonává jednak podle plánu kontrolní činnosti, jednak operativních potřeb a rozhodnutí vedení MČ (starosty jeho zástupců či tajemníka), nebo na základě vyžádání státních orgánů 
 • periodicky kontroluje výkon dohledu OOM nad SF
 • vyřizuje a eviduje odvolání proti rozhodnutím vydaným v řízení podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím, , v platném znění, a připravuje návrhy usnesení rady a vyhotovuje rozhodnutí s náležitostmi dle správního řádu
 • prověřuje a vyřizuje stížnosti v samostatné působnosti MČ
 • vede centrální evidenci stížností, oznámení, podnětů, petic a anonymů v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy , koordinuje a sleduje jejich vyřizování při spolupráci více organizačních útvarů
 • eviduje a uchovává podle příslušných archivních předpisů jednak výsledné materiály z vlastních kontrolních akcí, jednak protokoly, zprávy a zápisy o kontrolních akcích provedených na úřadě vnějšími kontrolami
 • využívá poznatků získaných studiem těchto materiálů v přípravě i provádění vlastních kontrolních akcí, především však při realizaci a kontrole plnění opatření k nápravě
 • kontroluje plnění opatření uložených a přijatých k odstranění zjištěných nedostatků
 • při zjištění závažných skutečností plní oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům státní správy
 • provádí průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, u příspěvkových organizací zřízených MČ a u příjemců veřejné finanční podpory a ukládá pokuty podle tohoto zákona a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
 • spolupracuje s mezinárodními organizacemi při provádění finančních kontrol podle mezinárodních smluv
 • koordinuje roční plány veřejnosprávních kontrol odborů a vypracovává střednědobý a roční plán veřejnosprávních kontrol
 • zpracovává výsledky veřejnosprávních kontrol ( příloha č. 1, 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.) a shromažďuje výsledky veřejnosprávních kontrol předané OFS ( příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.) a výsledky veřejnosprávních kontrol předané odbory
 • zpracovává zprávu o výsledcích finanční kontroly podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a předává ji hl. městu Praze