Oblast rozpočtu

 • metodicky řídí, organizuje a koordinuje sestavení návrhu rozpočtu úřadu a organizací, které jsou zřízené MČ a zpracovaný návrh za celou MČ předkládá radě, komisím rady, zastupitelstvu,výborům zastupitelstva k dalšímu projednávání
 • navrhuje a provádí opatření k zabezpečení rozpisu a plnění rozpočtu, sestavuje ve spolupráci s odvětvovými odbory úřadu podrobný rozpočet MČ včetně rozpočtových rezerv v ekonomicky zdůvodněné výši
 • zabezpečuje ve spolupráci s odbory úřadu financování úkolů a hospodaření samotného úřadu, u všech organizací dohlíží na dodržování rozpočtových pravidel a předpisů, zabezpečuje v souladu se stanovenou dělbou práce mezi orgány úřadu úkoly v oblasti zřizování účtu u peněžního ústavu, dispozičního oprávnění, podpisových vzorů a jiných úkolů v oblasti hospodářských dispozic
 • navrhuje radě, popř. v rámci svěřené pravomoci provádí změny rozpočtu a dispozic s rozpočtovými rezervami ve spolupráci s příslušnými odbory
 • spravuje všechny účty MČ, účet fondu rezerv a rozvoje, všechny účelové fondy MČ a účty veřejných sbírek vyhlášených MČ, spravuje rozpočtovou kapitolu - všeobecná pokladní správa
 • zabezpečuje ve spolupráci s odbory úřadu kontrolu plnění rozpočtu MČ, vypracovává rozbory hospodaření a zprávy o plnění rozpočtu, navrhuje opatření k zabezpečení řádného plnění rozpočtu a k odstranění zjištěných nedostatků, v případě závažného porušení finanční kázně navrhuje sankční opatření podle příslušných předpisů, metodicky řídí rozborovou činnost úřadu a jeho organizací
 • metodicky řídí všechny organizace zřízené MČ, po stránce finanční, provádí namátkové kontroly dodržování zásad hospodaření, rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • metodicky řídí, zabezpečuje a organizuje finanční vypořádání hospodaření MČ včetně odvodů, návrh finančního vypořádání předkládá radě, navrhuje způsob úhrady případného schodku hospodaření
 • navrhuje finanční zabezpečení nových a rozpočtově nezajištěných úkolů, z tohoto hlediska se vyjadřuje i k návrhům odborů úřadu předkládaných do rady nebo zastupitelstva
 • vyjadřuje se v rozsahu své působnosti k návrhům smluv o sdružení finančních prostředků MČ s prostředky jiných subjektů, provádí peněžní operace podle těchto smluv, dále všech smluv, pokud jejich plnění má dopad na finanční stránku MČ (např. nájemní)
 • navrhuje, případně v rámci své svěřené pravomoci sám poskytuje příspěvky a přechodné výpomoci organizacím jím řízených
 • zpracovává podklady o výnosech daní a místních poplatků, rozbory daňových předpisů a příslušné statistické daňové výkazy, podává připomínky k novelizaci daňových předpisů
 • metodicky řídí, zabezpečuje a organizuje agendu vedlejší hospodářské činnosti (dále jen „VHČ“) z hlediska sestavení a kontroly plnění
 • provádí kontrolu cestovních účtů zaměstnanců a členů zastupitelstva
 • aktivně spolupracuje s kontrolním odborem při provádění jeho kontrolní činnosti
 • předkládá radě a zastupitelstvu návrh závěrečného účtu MČ, finanční vypořádání příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, včetně finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP
 • řídí se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ,v platném znění , zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ZHMP, dodržuje rozpočtovou skladbu
 • metodicky zajišťuje a řídí příspěvkové organizace zřízené MČ a SF po stránce ekonomické
 • zjišťuje neinvestiční náklady na jednoho žáka na ZŠ z výsledků hospodaření a zjištění předává OŠK
 • plní funkci ekonoma a správce rozpočtu pro OBYP a OMO-rozpočtové krytí, rozbory hospodaření
 • zajišťuje lékařskou službu první pomoci včetně stomatologické
 • ve spolupráci s personálním oddělením OKAT zajišťuje vstupní prohlídky zaměstnanců
 • zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky svěřenými odboru v rámci schváleného, popř. upraveného rozpočtu v kapitole zdravotnictví, dodržuje platnou rozpočtovou skladbu, zpracovává přehled o čerpání přidělených finančních prostředků
 • navrhuje plat a odměny ředitele ZZ Podolí
 • sleduje hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ a zpracovává rozbory hospodaření
 • provádí předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, v oblasti zdravotní u příspěvkových organizací zřízených MČ a odborem metodicky vedených a dále u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory a ukládá pokuty podle tohoto zákona a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
 • vypracovává roční plán veřejnosprávních kontrol
Vytisknout