Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), která vstoupila v platnost dne 1. 12. 2015, přinesla pro stavebníky bytových a zejména rodinných domů nové povinnosti. Hygienická stanice hl. m. Prahy - logo

Novelou § 77 zákona je v souvislosti s rostoucí problematikou hluku kladen důraz na zajištění ochrany před hlukem objektů pro bydlení, školských a zdravotnických a obdobných staveb. V případě, že hluk v daném území překračuje hygienické limity je stavebník (prostřednictvím projektanta) povinen navrhnout a realizovat protihluková opatření, která vychází jak ze stávajícího hlukového zatížení, tak i z budoucího stavu, který je upraven platnou územně plánovací dokumentací tzn. zásadami územního rozvoje, územním plánem nebo regulačním plánem obce.

Podklady k posouzení předkládá vždy žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu k územnímu a stavebnímu řízení.

Pokud nebude stavba rodinného domu – novostavby, nástavby/přístavby, a to i jedné místnosti, pokud bude stavebním úřadem posuzována v územním řízení – proti předpokládanému hlukovému zatížení zajištěna, stavebník nemůže následně žádat provedení potřebných protihlukových opatření po provozovateli zdroje hluku, vlastníkovi nebo správci zdroje hluku.

Podklady potřebné k posouzení projektové dokumentace stavby rodinného domu z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví. Hodnocení musí obsahovat:

  • informaci o umístění stavby v katastrálním území;
  • popis situace v místě stavby z hlediska vyznačení stávajících zdrojů hluku;
  • dispoziční řešení stavby s uvedením účelu jednotlivých místností;
  • doklad, ze kterého bude zřejmé, zdali byly schváleny v platné územně plánovací dokumentaci území nové komunikace, event. železnice, metro apod. u kterých lze důvodně předpokládat, že budou po uvedení do provozu zdrojem hluku pro plánovanou stavbu;
  • posouzení vlivu provozu zdrojů hluku na záměr/stavbu:
    • pokud se v dosahu stavby nenachází významný zdroj hluku (nepředpokládá se překročení limitů), doloží stavebník vyhodnocení, že se stavba neumisťuje do území zatíženého nadměrným hlukem. Pokud je hluk podlimitní, není nutné přijímat žádná opatření k ochraně; dle metodického usměrnění Ministerstva zdravotnictví je možné prokázat, že dané území není zatíženo zdrojem (nadlimitního) hluku, výpočtem. Vypočtená hodnota však musí být o více než 3,0 dB nižší, než je hodnota relevantního hygienického limitu. V případě, že tato podmínka není splněna, musí být předloženo měření hluku, viz dále.
    • pokud se stavba umisťuje do území zatíženého nadlimitním hlukem, předloží stavebník orgánu ochrany veřejného zdraví, resp. Hygienické stanici hlavního města Prahy, pro účely vydání stanoviska měření hluku provedeného akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří (měření musí být provedeno po celou denní a celou noční dobu, tj. 24 h). Při překročení hygienických limitů navrhne na své stavbě odpovídající protihluková opatření. Jsou-li v území trasy nových komunikací, eventuálně železnic, pouze v územně plánovací dokumentaci navrženy a není možné provést měření, předloží stavebník hlukové posouzení, které bylo podkladem pro schválení záměru výstavby těchto komunikací.
zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vytisknout