Nejčastější dotazy pro oblast matriky


Určení (uznání) otcovství
1. Pro ještě nenarozené dítě (rodiče nejsou oddáni – otec občan ČR)
2. Pro narozené dítě (rodiče nejsou oddáni – otec občan ČR)
3. Pro narozené dítě (rodiče nejsou oddáni – otec cizinec)
Užívání dvou jmen
Změna příjmení po rozvodu
Jak postupovat, když můj manžel není otcem mého nenarozeného dítěte?

Kde se mohu dozvědět základní informace o uzavření manželství?
Základní informace najdete např. zde nebo přímo na oddací matrice – tel.: 261 192 163 nebo 144 a 261 192 576-7.

Chceme uzavřít sňatek na Nuselské radnici. Jaké poplatky musíme zaplatit a kdy obdržíme oddací list?
Pokud budete chtít uzavřít sňatek v obřadní místnosti našeho úřadu ve stanovené dny a hodiny (viz uzavření manželství), nebudete platit žádný správní poplatek. Rovněž snoubenci s trvalým pobytem na území České republiky neplatí žádný správní poplatek (pokud nemá trvalý pobyt na území České republiky jeden z nich zaplatíte 2000 Kč, pokud nemá TP ani jeden zaplatíte 3000 Kč). Oddací list (OL) obdržíte nejdříve ve středu následující týden po uzavření manželství. Za tento doklad nezaplatíte žádný správní poplatek, za každý další matriční doklad (OL) zaplatíte 100 Kč.

Můžeme uzavřít manželství na Úřadě městské části Praha 4, pokud máme trvalý pobyt mimo území Prahy?
Trvalý pobyt snoubenců nemá žádný vliv na uzavření manželství. Můžete uzavřít za stejných podmínek sňatek na kterémkoliv matričním úřadě v České republice. Pokud mají oba snoubenci trvalý pobyt na území České republiky, nemusíte platit žádný správní poplatek.

Chtěla bych si zapsat druhé jméno, ale nejedná se o jméno obvyklé , není zapsáno v kalendáři. Jak mám dále postupovat?
Ve Vašem případě se bude matriční úřad řídit publikací paní Miloslavy Knappové „JAK SE BUDE VAŠE DÍTĚ JMENOVAT“. Tato kniha obsahuje více než 11 000 podob jmen českých a cizojazyčných, vč. jejich původu, významu, pravopisu, výskytu i obliby. Pokud jméno, které žádáte zapsat, je zde obsaženo, není nutné předkládat žádný znalecký posudek. Zvolit druhé jméno můžete na matrice podle místa trvalého pobytu nebo na matričním úřadě, kde jste se narodila. Učiníte pouze prohlášení, lze tak učinit pouze jednou a nelze toto prohlášení vzít zpět. Tento úkon nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V úředním styku musíte obě jména uvádět.

V létě jsem se vdala v USA. Manžel je Američan bez českého občanství. Zajímalo by mě, co potřebuji k tomu, aby byl sňatek uznán v ČR a kam mám jít?
Dostavte se na kteroukoliv matriku k zápisu manželství. Přineste s sebou cizozemský matriční doklad opatřený apostilou a následně přeložený českým soudním tlumočníkem, Váš rodný list, občanský průkaz (příp. cestovní pas). Na matričním úřadě je zapotřebí sepsat zápis, pokud není uvedena dohoda o příjmení na cizozemském dokladu, je zapotřebí tuto dohodu podepsat oběma manželi. Zápis se zasílá na Zvláštní matriku do Brna, která vystaví český doklad - oddací list. Vzhledem k tomu, že neznáme nic konkrétního o Vaší osobě, jsou to pouze orientační informace. Více informací na telefonním čísle: 261 192 576, 577.

Duplikát matričního dokladu
 • Duplikát matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list) vydá matriční úřad fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům; v případě že žádá příbuzný, kromě OP musí vždy doložit příbuzenský vztah, u rodiče stačí OP, sourozenec svůj rodný list, aby dokázal, že mají alespoň jednoho společného rodiče, prarodič pak rodný list svého potomka, který je rodičem žadatele, v případě manžela oddací list
 • O vydání duplikátu rodného listu nezletilého dítěte žádá zákonný zástupce, nebo rodinný příslušník (viz předchozí bod)
 • Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100 Kč
 • Pokud se nevyskutuje žádná koplikace a jsou dodány veškeré požadované dokumenty, je duplikát vydán ihned na místě

Jednotlivé matrikářky rodné matriky naleznete zde.

Upozorňujeme, že v souvislosti s novelou zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, která nabývá platnost od 1. 7. 2012, „je-li žádost o vydání matričního dokladu nebo žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.“

Do kdy musí dítě dostat jméno?
Dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů se do matriky jméno dítěte zapisuje na základě souhlasného prohlášení rodičů (u svobodné matky na základě jejího prohlášení).
Toto prohlášení je součástí „Hlášení o narození dítěte“, které matrika obdrží od porodnice. Na základě tohoto hlášení se činí zápis do knihy narození. Pokud dítěti jméno nebylo určeno již v době narození, je možno tak učinit dodatečně – a to až do doby uzavření zápisu v knize narození , což znamená nejpozději do 30ti dnů. Pokud jméno není určeno ani po této lhůtě, matrika hlásí tuto skutečnost soudu a dítěti pak určuje jméno soud.

Jakým způsobem lze požádat o změnu ženského příjmení na příjmení bez přechýlení (bez koncovky –ová)?
Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Zápis příjmení v nepřechýlené formě se provede do matričního dokladu na základě žádosti. Podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, lze požádat o užívání příjmení v mužském tvaru  z těchto důvodů:

Jde-li:

 • o cizinku
 • o občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • o občanku ČR, jejíž manžel je cizinec,
 • o občanku ČR, která je jiné než české národnosti (přihlášení se k národnostní menšině jiné než české nemá žádný vliv na státní občanství nositelky příjmení; tato i nadále zůstává státní občankou České republiky).

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 1. žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru,
 2. doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu nebo
  • doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např.cestovní pas nebo jiný doklad) nebo
  • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině,
 3. průkaz totožnosti žadatele,
 4. matriční doklad, byl-li již zápis proveden.

Správní poplatky nejsou stanoveny  a žádost lez podat pouze jednou. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů od zahájení řízení. 

Určení (uznání) otcovství
1. Pro ještě nenarozené dítě (rodiče nejsou oddáni – otec občan ČR)
Čekáme s přítelem dítě a nejsme oddáni, ani zatím svatbu neplánujeme. Chtěla jsem se zeptat zda nám u vás vystavíte doklad o uznání otcovství dítěte nutný pro zapsání dítěte do rodného listu a co je k tomu potřeba. Jeden z partnerů má trvalý pobyt mimo Prahu 4, druhý na území Prahy 4, jak máme postupovat?

Zápis o určení otcovství lze sepsat na kterékoliv rodné matrice. Pokud jste svobodná a oba s partnerem jste občané ČR potřebujete k sepsání zápisu občanské průkazy a rodné listy. Matka ještě těhotenskou průkazku. Dítě ponese příjmení jednoho z rodičů. K sepsání „Určení otcovství“ je možné navštívit i matriku Prahy 4. Úřední dny jsou pondělí a středa 8 – 18 hod. K zápisu je potřeba se dostavit nejpozději do 17.30 hod.

2. Pro narozené dítě (rodiče nejsou oddáni – otec občan ČR)
Narodilo se mi dítě v Praze 4. Jelikož s jeho otcem (občan ČR) nejsme manželé a ani jsme neučinili zápis o určení otcovství, v rodném listu dítěte není otec uveden. Jak máme postupovat, aby byl otec v rodném listě uveden?

Oba rodiče se dostaví před matriční úřad a předloží tyto doklady:

 • matka – původní rodný list dítěte, svůj rodný list, občanský průkaz (v případě že má uvedený osobní stav v OP „rozvedená“, doloží i rozsudek o rozvodu)
 • otec – občanský průkaz, svůj rodný list

Před matričním úřadem učiní rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství narozeného dítěte, které oba podepíší. Současně se dohodnou na jménu a příjmení dítěte. Po provedení zápisu bude vystaven nový rodný list.

3. Pro narozené dítě (rodiče nejsou oddáni – otec cizinec)
Narodilo se mi dítě v Praze 4. Jelikož s jeho otcem (cizinec) nejsme manželé a ani jsme neučinili zápis o určení otcovství, v rodném listu dítěte není otec uveden. Jak máme postupovat, aby byl otec v rodném listě uveden?

Oba rodiče se dostaví před matriční úřad a předloží tyto doklady:

 • matka – původní rodný list dítěte, svůj rodný list, občanský průkaz (v případě že má uvedený osobní stav v OP „rozvedená“, doloží i rozsudek o rozvodu)
 • otec – cestovní doklad, rodný list opatřený příslušnými úředními ověřeními a přeložený českým soudním tlumočníkem.

Před matričním úřadem učiní oba rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství narozeného dítěte, které oba podepíší. Současně se dohodnou na jménu a příjmení dítěte. Po provedení zápisu bude vystaven nový rodný list. Otec musí znát český jazyk slovem i písmem (učiní před matrikářkou prohlášení). Pokud úřední jazyk neovládá, musí se dostavit s českým soudním tlumočníkem, který tento zápis otci přečte a potvrdí. Náklady spojené s řízením (tlumočníkem) hradí rodiče. Tento zápis lze učinit i před zastupitelským úřadem České republiky v cizině.

Užívání dvou jmen
Chci užívat dvě jména místo dosavadního jednoho. Jak mám postupovat?
Prohlášení o užívání dvou jmen může občan učinit na matrice příslušné podle místa trvalého pobytu občana nebo tam, kde je jméno zapsáno.  K prohlášení je třeba přinést: občanský průkaz, rodný, případně oddací list, protože ve všech těchto dokladech se změna musí promítnout. Prohlášení o užívání dvou jmen je zdarma, pokud se však občan později rozhodně, že chce opět používat pouze jedno jméno, jedná se již o změnu jména a za tuto změnu se platí správní poplatek 1000 Kč. Po provedení změny následně občan požádá o výměnu občanského, případně cestovního průkazu.

Změna příjmení po rozvodu
Po rozvodu bych opět chtěla své rodné příjmení. Jak mám postupovat?
Do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu je možné u matričního úřadu prohlásit, že opět přijímáte své  příjmení se kterým jste vstupovala do manželství.  Pokud od nabytí právní moci rozsudku uplynula doba delší než jeden měsíc, můžete požádat o změnu příjmení na matrice příslušné k místu Vašeho trvalého pobytu. V obou případech je třeba předložit občanský průkaz, oddací list a rozsudek o rozvodu s vyznačeným nabytím právní moci. Za změnu příjmení po uplynutí měsíční lhůty od nabytí právní moci se platí správní poplatek 100 Kč, pokud se jedná o změnu na příjmení předchozí nebo rodné.

Jak postupovat, když můj manžel není otcem mého nenarozeného dítěte?
Ráda bych požádala o radu, v současné době jsem vdaná, čekám dítě, ale manžel není otcem mého nenarozeného dítěte. Zajímala by mě otázka určení otcovství dítěte, jaké jméno a příjmení bude dítěti zapsáno a jak mám postupovat, aby byl do matriční knihy a rodného listu zapsán skutečný otec dítěte?

K Vašemu dotazu uvádím následující: Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky (zákon o rodině č. 94/1963 Sb., § 51, odst. 1.). Dítě bude mít takové příjmení, na jakém jste se dohodli při uzavření manželství (dle oddacího listu), jako otec bude zapsán manžel a je nutné se s manželem domluvit na jménu dítěte. Dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů se jméno dítěte zapisuje na základě souhlasného prohlášení rodičů (součástí „Hlášení o narození dítěte“, které obdržíte v porodnici). Pokud by jméno dítěti nebylo určeno nejpozději do jednoho měsíce od jeho narození, matrika tuto skutečnost oznámí soudu. Po narození dítěte můžete dát návrh na popření otcovství u soudu. Pokud dojde k úspěšnému popření otcovství před soudem, můžete následně určit otcovství před matričním úřadem se skutečným otcem dítěte a společně se domluvit na jménu a příjmení dítěte.

Kde mohu nechat ověřit rodný list vydaný vyšší matrikou?
Pokud potřebujete vyšší úřední ověření pro rodný list, který byl vydán Úřadem městské části Praha 4, tak pravost razítka a podpisu ověří Magistrát hlavního města Prahy - oddělení matrik a státního občanství.