Nejčastější dotazy k tématu občanských průkazů


 1. Lze nahlásit ztrátu OP telefonicky?
 2. Jakou dostanu pokutu za ztrátu nebo odcizení OP? 
 3. Mám rozsudek o rozvodu z Německa (EU) a budu žádat o nový OP, stačí předložit překlad rozsudku?
 4. Je nutné při výměně OP předložit původní OP?
 5. Kde mám nahlásit odcizení nebo ztrátu OP pokud k této události došlo mimo úřední hodiny?
 6. Musím podat žádost o nový OP u úřadu v místě mého trvalého pobytu?
 7. Jak mám postupovat při žádosti o první OP?
 8. Kolik budu platit za vyhotovení nového OP?
 9. Mohu si do OP nechat zapsat manželku a děti (krevní skupinu, údaj o očkování, jiné údaje)?
 10. Pokud někdo vrátí OP, na který byla hlášena ztráta, je tento průkaz znovu platný?
 11. Za jakých podmínek vystavuje potvrzení o OP Policie ČR?
 12. Občanský průkaz se mi nevejde do peněženky, můžu ostříhat průhlednou folii po obvodě OP?
 13. Jaké fotografie jsou správné pro osobní doklady?
 14. Pracujipřevážně mimo ČR. Mohu si požádat o OP vzemi, kde nyní žiji? Pokud ne, jak lze podat žádost o OP bez mé účasti ajak lze převzít hotový OP?
 15. Pokud žiji v cizině, musím vlastnit OP?
 16. Rád bych zažádal najednou o OP i CP, ale mám OP s prošlou platností. Kde mohu o oba doklady zažádat?
 17. Co dělat v případě, když si žádá o občanský průkaz občan plně imobilní?

1.
Lze nahlásit ztrátu OP telefonicky?

Ne. Ztrátu OP musíte nahlásit osobně. Ztrátu OP můžete hlásit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a obecních úřadech pověřených vedením matrik. V případě odcizení se tato událost hlásí na Policii ČR. Zároveň jste povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke ztrátě nebo odcizení OP.

2.
Jakou dostanu pokutu za ztrátu nebo odcizení OP?
Pokuta se uděluje dle různých hledisek např. míra zanedbání povinnosti chránit OP před ztrátou, doba nahlášení od události a doba podání žádosti o nový OP od nahlášení události; důležitý je i faktor četnosti ztrát.
Dále dle položky 16 písm.b) sazebníku zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, platného od 16. 1. 2005 zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,- Kč za vydání nového OP po ztrátě, odcizení, zničení, poškození, obsahující neoprávněné zápisy.

3.
Mám rozsudek o rozvodu z Německa (EU) a budu žádat o nový OP, stačí předložit překlad rozsudku?
V případě, že byl vydán rozsudek o rozvodu státem Evropské unie, musí být při žádosti o nový OP pravomocný rozsudek o rozvodu přeložen do českého jazyka soudním tlumočníkem. 

4.
Je nutné při výměně OP předložit původní OP?

Zákon o OP č.328/1999 Sb. na úvod § 6 "Vydání nového OP" uvádí: (1) Občan je povinen předložit před vydáním nového občanského průkazu dosavadní občanský průkaz. Tento požadavek má své logické opodstatnění, a to z mnoha důvodů, například poškození OP, ustřižení rohu z důvodu změny trvalého pobytu nebo změny stavu (pokud se tyto změny uskutečnily mimo MČ Prahy 4 a nebyly ohlášeny, přijde se na ně většinou jen díky chybějícímu rohu na OP), rozdíly mezi OP a IS MV ČR, neoprávněné zápisy do OP.
Při těchto i jiných zjištěných skutečnostech se při podání žádosti o nový průkaz postupuje naprosto odlišně než při "klasickém náběru", proto je nutná kontrola stavu OP. Po zjištění jeho platnosti se OP obratem vrací jeho držiteli.

5.
Kde mám nahlásit odcizení nebo ztrátu OP pokud k této události došlo mimo úřední hodiny?
V případě, že dojde k odcizení občanského průkazu lze tuto událost hlásit na Policii ČR zvláště v případě, že není úřední den. Vzhledem k tomu, že se jedná o krádež je ve vlastním zájmu občana provést o tomto záznam na Policii ČR. Pokud občanský průkaz ztratíte v pracovní době odboru OSA (mimo úřední hodiny) lze oznámit ztrátu na pracovišti odboru po předchozí telefonické domluvě. 

6.
Musím podat žádost o nový OP u úřadu v místě mého trvalého pobytu?
Žádost o nový OP může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, že si občan podal žádost o OP na jiném úřadě a požádal o převzetí nového občanského průkazu na ÚMČ Praha 4, je doklad po výrobě vždy připraven k výdeji na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč. V tomto případě je vybírán správní poplatek 100,- Kč.
Pokud, že žádáte o expresní vydání OP do 24h nebo do 5 dnů lze podat žádost i vyzvednout hotový OP na MV ČR, Na Pankráci 72

7.
Jak mám postupovat při žádosti o první OP?
Viz bod 10. a 12. řešené životní situace - Vydání občanského průkazu.

8.
Kolik budu platit za vyhotovení nového OP?
• vyhotovení nového OP z důvodu končící platnosti za méně než 6 měsíců, prošlé platnosti OP, prvního OP, změny stavu, příjmení, zápisu omezení způsobilosti z důvodu zápisu je bez poplatku
• za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený je 100,- Kč
• pro občana mladšího 15 let je 50,- Kč

Pozor: při podání žádosti o OP z důvodu dovršení 15 let, pokud je žádost podána s předstihem se také vybírá správní poplatek 50,- Kč a je potřeba splnit podmínky stejné jako při žádosti o OP pro dítě do 15 let, teprve po dovršení 15 let lze žádat o OP bez poplatku, bez přítomnosti rodičů a s dobou platnosti 10 let.
• doplnění titulu či vědecké hodnosti nebo nový OP na vlastní žádost je 200,- Kč
• vyzvednutí OP na jiném úřadě než občan podával žádost je 100,- Kč
• expresní vyhotovení OP do 24h je 1000,- Kč, pro děti do 15 let 500,- Kč
• expresní vyhotovení OP do 5 pracovních dnů je 500,- Kč, pro děti do 15 let 300,- Kč

Při změně trvalého pobytu se neplatí za vyhotovení OP, ale platí se správní poplatek 50,- Kč za přihlášení k trvalému pobytu.

9.
Mohu si do OP nechat zapsat manželku a děti (krevní skupinu, údaj o očkování, jiné údaje)?
Ne. Nepovinným údajem zapisovaným na žádost občana do OP jsou pouze akademické tituly, vědecké hodnosti a rodinný stav.

10.
Pokud někdo vrátí OP, na který byla hlášena ztráta, je tento průkaz znovu platný?
Není znovu platný. Doba platnosti občanského průkazu skončí pokud je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení. Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení je povinen jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který hlásil ztrátu (odcizení) občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

11.
Za jakých podmínek vystavuje potvrzení o OP Policie ČR?
Potvrzení o OP vydává Policie ČR jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení OP nebo, že je jí odevzdán nalezený OP. V případě ztráty OP vydává potvrzení o OP obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad pověřený vedením matrik.

12.
Občanský průkaz se mi nevejde do peněženky, můžu ostříhat průhlednou folii po obvodě OP?
Občanský průkaz je jedinečný doklad a nelze jej jakkoliv upravovat a to ani odstřižením průhledné folie, kde nejsou uvedeny žádné údaje. Ostřiháním okrajů se naopak občanský průkaz stává neplatným, protože je narušena jeho celistvost a můžou být i pochybnosti o jeho pravosti – viz sdělení Ministerstva vnitra České republiky. Pokud takto upravený občanský průkaz vlastníte, dostavte se na místně příslušný úřad k dořešení a výměně poškozeného OP.

13.
Jaké fotografie jsou správné pro osobní doklady?
Fotografie (obraz obličeje) se již pořizuje při žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji přímo na přepážce. V případě žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo zrušení trvalého pobytu (za jeho vydání se vybírá správní poplatek 100,- Kč) je nutné doložit 2 stejné, současné, papírové, průkazové fotografie pořízené u fotografa. Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se v tomto případě podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

14.
Pracujipřevážně mimo ČR. Mohu si požádat o OP v zemi, kde nyní žiji? Pokud ne,jak lze podat žádost o OP bez mé účasti a jak lze převzít hotový OP?
Žádost lze podat a vyhotovený OP vyzvednout pouze osobně na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v České republice.

15.
Pokud žiji v cizině, musím vlastnit OP?
Pokud občan žije dlouhodobě v cizině, nemusí vlastnit OP, ale musí požádat o ukončení trvalého pobytu na území ČR a občanský průkaz odevzdat nebo v případě neodevzdání OP (např. ztráta) uvést důvod. Žádost o ukončení může podat i jiná osoba na základě ověřené plné moci. Trvalý pobyt na území ČR je podmíněn vlastnictvím platného OP. Ukončení trvalého pobytu na území ČR nemá žádnou souvislost s občanstvím ČR. Občan po ukončení trvalého pobytu v ČR také může požádat o občanský průkaz bez uvedení trvalého pobytu (platí se správní poplatek 100,-).

16.
Rád bych zažádal najednou o OP i CP, ale mám OP s prošlou platností. Kde mohu o oba doklady zažádat?
O OP i CP můžete žádat na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech jednotlivých městských částí.
Na odboru správních agend Úřadu MČ Praha 4 lze žádat o CP zároveň při podání žádosti o OP po skončení platnosti.

17.
Co dělat v případě, když si žádá o občanský průkaz občan plně imobilní?
 • V případě, že žadatel o nový občanský průkaz (dále jen OP) je plně imobilní (dále jen žadatel), tzn. že žadatel vůbec nevychází z domu ani za účelem např. návštěvy lékaře a zároveň se nejedná o dočasnou imobilitu z důvodu krátkodobé nemoci, je nutné kontaktovat úřad, v jehož správním obvodu je žadatel hospitalizován nebo je v domácí péči. Pokud je žadatel v péči domova seniorů, léčebny dlouhodobě nemocných nebo jiného obdobného zařízení, lze žádost vyřídit i přes sociálního pracovníka výše uvedeného zařízení.
 • Při osobním či telefonickém kontaktu je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo žadatele, jeho trvalý pobyt, adresu, na které se v současnosti nachází a důvod žádosti o nový OP (v případě končící platnosti OP by tento kontakt měl proběhnout cca 5 - 6 týdnů před ukončením platnosti OP). Samozřejmostí by také mělo být sdělení jména a příjmení, tel. kontaktu a vztahu k žadateli toho občana, který úřad z důvodu podání žádosti kontaktuje. Pracovník úřadu si domluví schůzku se žadatelem v místě jeho současného pobytu, při které by měla být přítomna další osoba (občan, který zařídil kontakt, člen rodiny apod.) a žadatele si vyfotografuje, pořídí podpis a základní žádost o OP. Po vyrobení nového dokladu je nutná další návštěva z důvodu předání nového OP.
 • Tato služba je bezplatná (ovšem zůstává povinnost uhradit správní poplatek za výrobu nového OP, pokud tak zákon stanoví) a má svá pravidla. Pracovníci úřadu jezdí k žadatelům každý čtvrtek od 13,00 do 16,00, a to služebním vozem s řidičem z důvodu přepravy mobilního pracoviště pro náběr OP. Vždy je nutné, aby rodina žadatele pracovníkovi úřadu vyšla maximálně vstříc a některý z jejích členů byl přítomen při komunikaci se žadatelem. Pořadí žadatelů určuje pracovník úřadu dle naléhavosti a důvodu podání žádosti, dle data prvního kontaktu s úřadem, případně z důvodu hospodárnosti dle lokality, kde se žadatel nachází. Termín návštěvy je zcela v kompetenci úřadu.
 • Návštěvu pracovníka úřadu lze sjednat v úterý odpoledne nebo v pátek na tel. čísle 261 192 648 – Lenka Sýkorová, 261 192 688 – Marie Rýdl a 261 192 643 – Hana Schneeweisová nebo v úředních hodinách odboru správních agend, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, na přepážce Informace OSA.

Vloženo: 05.08.2013   |   Aktualizováno: 11.07.2018 – Vít Drbal
Vytisknout