Nejčastější dotazy k tématu cestovních dokladů

Je možné cestovat do zahraničí i na občanský průkaz?
Občan ČR může cestovat na platný občanský průkaz do zemí Evropské unie, včetně dalších zemí, na základě platných smluv. Nelze však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Doporučení a více informací o cestování na občanský průkaz do států EU a dalších evropských zemí je uvedeno v letáčku Občanský průkaz jako cestovní doklad.
Podrobné informace související s cestováním do jednotlivých států světa je možné získat na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v sekci "Cestujeme".

Kde lze podat žádost o zápis dítěte do cestovního pasu zákonného zástupce?
Od 1. 7. 2011 již nelze dítě do pasu zákonného zástupce (rodiče) zapsat

Do jakého věku je možné vycestovat s dítětem, které je zapsané jen v cestovním pase rodičů?
Zápisy dětí v cestovních pasech rodičů provedených před 1. 9. 2006 jsou nadále platné do konce platnosti pasu nebo do věku 15 let dítěte, nejdéle však do 26. 6. 2012. 
Zápisy dětí v cestovních pasech rodičů provedených po 1. 3. 2008 jsou nadále platné do konce platnosti pasu nebo do 10 let věku dítěte, nejdéle však do 26. 6. 2012.
 Od 26. 6. 2012 děti budou muset mít pro cesty do zahraničí pouze vlastní cestovní pas, tzn. že tímto datem končí platnost všech provedených zápisů dětí do cestovních pasů rodičů.  

Je nutné zažádat o nový cestovní pas při změně rodinného stavu?
O nový cestovní pas je nutné požádat při změně údajů v něm uvedených (např. změna příjmení). Rodinný stav se v pase neuvádí, proto jeho změna nemá na cestovní doklad vliv.

Je cestovní pas platný po změně příjmení z důvodu sňatku?
V případě, že došlo ke změně příjmení po uzavření manželství platnost cestovního dokladu končí uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení.

Pokud se nalezne cestovní pas, na který byla nahlášena ztráta nebo odcizení, lze u tohoto dokladu obnovit platnost?
Nelze. Doba platnosti cestovního pasu skončí pokud je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení. Každý kdo získá cizí cestovní pas je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, policii nebo zastupitelskému úřadu ČR. Stejnou povinnost má i občan, který ztrátu (odcizení) cestovního pasu hlásil, jestliže dosavadní cestovní pas nalezne nebo jej získá zpět jinak.

Lze nahlásit ztrátu cestovního pasu telefonicky?
Ne. Tuto událost musí občan nahlásit osobně.

Lze si podat žádost o vydání pasu nebo převzít vyhotovený doklad mimo místo trvalého pobytu?
Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu. Cestovní pas je možné převzít i na jiném úřadu, než na kterém si občan podává žádost, tato varianta však podléhá správnímu poplatku 100 Kč.

Kdo může převzít vyhotovený pas?
občan starší 15 let - pouze osobně
občan mladší 15 let - zákonný zástupce

Lze si ponechat neplatný cestovní pas, ve kterém jsou stále platná víza?
Tento cestovní pas nelze ponechat. Podle zákona o cestovních dokladech má občan povinnost neplatný cestovní pas odevzdat.

Je potřeba k vydání cestovního pasu dítěti do 18 let souhlas obou rodičů (např. když jsou rozvedeni)?
Ne, stačí souhlas jednoho rodiče.

Jako otce, který má dítě svěřené do péče, mě zajímá, kde mám žádat o pas pro nezletilého syna, dle mého trvalého pobytu nebo trvalého pobytu syna ? Dále, k žádosti nemohu doložit oddací list, ani rodný list matky, je mimo ČR. Mám rodný list dítěte a potvrzeni o trvalém bydlišti dítěte.
Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

Lze zapsat do cestovního pasu ženské příjmení v mužském tvaru bez koncovky -ová nebo v obou tvarech (např. Mayerová/Mayer)?
Cestovní pas lze vydat pouze na příjmení, které je uvedeno v rodném nebo v oddacím listu.

Kdo zpracovává a spravuje osobní údaje, včetně údajů biometrických, v rámci vydávání cestovních pasů a po jakou dobu?
Ministerstvo vnitra zpracovává a spravuje na základě zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech osobní údaje, včetně údajů biometrických, v informačním systému evidence cestovních dokladů, a to po dobu stanovenou tímto zákonem, přičemž biometrické údaje budou vedeny v informačním systému evidence cestovních dokladů po dobu od data jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů od předání uvedeného cestovního pasu jeho výrobcem Ministerstvu vnitra pro účely zajištění jeho vydání (výroby), popřípadě pro uplatnění reklamace zjištěných vad.

Lze vydat biometrický cestovní pas bez otisků prstů?
Bez otisků prstů lze vydat biometrický pas pouze občanovi mladšímu 12 let nebo občanovi, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodu anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou.

Lze požádat o zpětvzetí žádosti o vydání cestovního pasu?
Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, popřípadě jiná osoba, která je podle zákona  o cestovních dokladech oprávněna k podání žádosti o vydání cestovního dokladu za tohoto občana, je oprávněn požádat o zpětvzetí žádosti o vydání cestovního dokladu, a to v době od podání žádosti o vydání cestovního dokladu do doby odeslání technologicky zpracovaných dat ze žádosti ministerstvu pro zajištění výroby cestovního dokladu, popřípadě jedná-li se o cestovní doklad s kratší dobou platnosti, do doby zahájení zpracování cestovního dokladu.

Vytisknout