Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 35

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud:

1)  má na území České republiky povolen trvalý pobyt,

2)  nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně 2/3 této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,

3)  nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Prohlášení vyřizuje odbor správních agend, oddělení matrik a státního občanství, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

Žadatel k prohlášení připojí tyto dokumenty:
  • rodný list,
  • oddací list, dokad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera,
  • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let  pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců,
  • veškeré doklady, kterými žadatel prokazuje, že se na území české republiky skutečně zdržoval (školní vysvědčení, pracovní smlouvy…).

Všechny doklady, vystavené v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, případně vyšším ověřením.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč

Sankce:


Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.