Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 34

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky.

Prohlášení vyřizuje odbor správních agend, oddělení matrik a státního občanství, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

Žadatel k prohlášení připojí tyto dokumenty:
  • rodný list,
  • odddací list, dokad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které mu byly v minulosti vydány a kterými disponuje.
Všechny doklady, vystavené v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, případně vyšším ověřením.

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky:
  • pokud byla v dobré víře o tom, že je státním občanem České republiky,
  • za předpokladu, že takový doklad nebyl zrušen ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání.

Za nabytí státního občanství České republiky se považuje den vydání prvního dokladu prohlašovatele prokazujícího státní občanství České republiky.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle ustanovení tohoto paragrafu se správní poplatek nevybírá.


Sankce:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.


Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.