Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 32

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Vyloučeny jsou osoby, které jsou ke dni učinění prohlášení občany Slovenské republiky.

Dítě lze jak zahrnout do prohlášení s rodiči, tak i učinit samostatné prohlášení.

Prohlášení vyřizuje odbor správních agend, oddělení matrik a státního občanství, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.


Žadatel k prohlášení připojí tyto dokumenty:

  • platný doklad totožnosti,
  • rodný list,
  • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • doklad o tom, že není státním občanem Slovenské republiky.

K prohlášení za dítě je dále potřeba připojit:
  • rodný list dítěte,
  • souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství a úředně ověřeným podpisem,
  • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, je-li prohlášení činěno opatrovníkem,
  • souhlas dítěte staršího 15 let s úředně ověřeným podpisem.

Všechny doklady, vystavené v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, případně vyšším ověřením.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.


Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se platí správní poplatek ve výši 500 Kč.


Sankce:


Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.


Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.