Místní poplatek ze psů


UPOZORNĚNÍ: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 12/50 ze dne 13. 12. 2019.

Doplňující informace o změnách v "poplatku ze psů" budou zpracovány v průběhu ledna 2020.

Kdo je poplatníkem psa?

Poplatníkem místního poplatku (formuláře zde) je od 1. 1. 2004 držitel psa podle místa trvalého pobytu nebo sídla, ne majitel psa. To znamená, že poplatníkem je osoba, která se o psa stará, zajišťuje mu veterinární péči apod.

Od jakého věku musím psa přihlásit?
Poplatek se od 1. 1. 2004 platí ze psů starších 3 měsíců.

Od jakého věku musím psa čipovat?
Čipování je povinné u psů starších 6 měsíců.

Jaké jsou sazby poplatku za psa?
Sazba poplatku činí ročně za jednoho psa 1500,- Kč za psa druhého 2250,- Kč. V rodinném domě za jednoho psa 600,- Kč za psa druhého 900,- Kč. Poživatelé starobního, invalidního, či vdovského důchodu (pokud je jediným zdrojem přijmu), poživatelé sirotčího důchodu, za jednoho psa 200,- Kč za psa druhého 300,- Kč.

Jaká je splatnost poplatku za psa?
Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to: nečiní-li více než 600,- Kč ročně nejpozději do 31. března každého roku. Činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 31. srpna každého roku.

Na jaké číslo účtu mohu za psa zaplatit?
Odbor finanční správy nerozesílá složenky na poplatek ze psa. Poplatek můžete hradit bankovním převodem, na poště poštovní poukázkou typu A, a to všechno na účet MČ Praha 4 číslo 19-2000832359/0800 a ke každé zasílané platbě je nutno připojit Váš desetimístný variabilní symbol ve tvaru 9004..... nebo 1341..... Další možností je uhradit poplatek v informačních kancelářích Úřadu MČ Praha 4. Opět je nutné vědět variabilní symbol a částku, která má být zaplacena.

Je povinností správce místního poplatku ze psů zasílat poštovní poukázky k zaplacení příslušného poplatku?
Podle článku 5 odst. 1 vyhlášky hl. m. Prahy č. 4/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů v platném znění je poplatek splatný bez vyměření předem, není povinností správce poplatku zasílat poplatníkům poštovní poukázky k zaplacení. Naopak, je povinností samotného poplatníka příslušný poplatek zaplatit včas a ve správné výši. Jinak se vystavuje nebezpečí, že mu bude poplatek vyměřen platebním výměrem s příslušným navýšením poplatku za jeho včasné nezaplacení. Poplatek lze zaplatit mimo jiné i v hotovosti v pokladně úřadu.

Kam musím čipování a tetování nahlásit?
Evidenci označených psů vede Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní (ŽIO), Jungmannova 29, 111 21 Praha 1. Vhodné je také oznámit očipování psa na Úřadu MČ Praha 4, odbor finanční správy, neboť zde poplatník uplatní slevu na místním poplatku.

V jaké výši je úleva od místního poplatku ze psů, pokud nechám psa očipovat?
Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,- Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů (na MHMP do 30 dnů od označení psa). Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. 

Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, např. úmrtí psa, změna trvalého pobytu držitele, přiznání důchodu (pokud je jediným zdrojem příjmu), úmrtí držitele psa, přihlášení psa k místním poplatkům za psa staršího 3 měsíců nebo přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 §4 odst. 1), povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Seznam útulků na území hl. m. Prahy, na které lze poskytnout dvouleté osvobození od místního poplatku ze psů (ust. § 6 odst.1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb.)

Vytisknout