Matrika narození

Vystavuje rodné listy dětem narozeným v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4- Podolí, čp. 157,  ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4-Krč, čp. 800 a na území MČ Praha 4.

Které doklady předložit v porodnici pro matriku

 • provdané ženy  -  oddací list, dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči
 • svobodné ženy  -  rodný list, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte
 • rozvedené ženy  -    rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou  o právní moci, dotazník o jménu  dítěte podepsaný matkou dítěte
 • rozvedené ženy (méně než 300 dnů) - rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou  o právní moci, dotazník o jménu  dítěte podepsaný matkou dítěte a bývalým manželem
 • ovdovělé ženy  - rodný list, úmrtní list manžela, dotazník o jménu dítěte podepsaný  matkou dítěte

V případě, že rodiče určili otcovství již před narozením dítěte:

 • originál zápisu o určení otcovství (bude založen do sbírky listin)
 • dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči

V porodnici se předkládají  originály nebo ověřené fotokopie matričních dokladů. Matriční  doklady obdržíte zpět při vyzvednutí rodného listu dítěte na rodné matrice Úřadu městské části Praha 4 po předložení  platných občanských průkazů.Může vyřídit  jeden z rodičů.

Které doklady je třeba předložit k zápisu o určení otcovství před narozením dítěte a kdy lze toto prohlášení učinit

 • občanské průkazy obou rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • těhotenský průkaz
 • rozvedené ženy předloží rozsudek o rozvodu s doložkou o právní moci
 • ovdovělé ženy úmrtní list manžela
 • ženy cizí státní občanky potvrzení o stavu z domovského státu

Zápis o určení otcovství lze sepsat pouze v případě, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství nebo úmrtí manžela uplynulo více jak 300 dnů!!!

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství lze učinit i po narození dítěte.

Jaká jména lze zapsat do matriky

 • do matriky mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná
 • do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká
 • fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak 
 • vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je třeba předložit doklad vydaný znalcem

Informace na tel.: Matrika Krč - 261 192 145, 159

    Matrika Podolí - 261 192 197, 198, 289, 550