Lovecký lístek

dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., v úpravě vyhlášky č.350/2003 Sb., o myslivosti se lovecké lístky vydávají :

  • pro občany ČR na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok
  • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným  vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole
  • pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo 1 rok.

Cizincem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt (vyhláška MZ č. 244/2002 Sb., § 19, odst.1)

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že:
a) je starší 16 let,
b) je způsobilý k právním úkonům,
c) složil zkoušku z myslivosti, u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině,
d) je bezúhonný – orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky si k ověření bezúhonnosti vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky,
e) je pojištěn (zákon č. 449/2001 Sb.,o myslivosti § 47,odst. 3).

Požadované doklady pro vydání loveckého lístku:
a) občan ČR - občanský průkaz, doklad o zkoušce z myslivosti, doklad o bezúhonnosti, doklad o pojištění,
b) cizinec - cestovní pas včetně potvrzení o pobytu, platný doklad opravňující k lovu, doklad o bezúhonnosti (u cizince, který nemá na území ČR trvalý pobyt a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu), doklad o pojištění.

Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

Správní orgán může u cizince vyžadovat úřední překlad všech písemností do českého jazyka.

Správní poplatky za vydání loveckého lístku
(podle zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, položka 13)

doba platnosti

správní poplatek

1 den

30 Kč

5 dní

50 Kč

30 dní

70 Kč

6 měsíců

100 Kč

12 měsíců

150 Kč *

na dobu neurčitou

1 000 Kč

* pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce (prokáží se potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR) je poplatek za vydání loveckého lístku na 12 měsíců 75,- Kč.

Při vydání loveckého lístku náhradou za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený se postupuje jako při vydání nového loveckého lístku, totéž paltí i při každé změně údajů (viz. dopis Ministerstva zemědělství ČR - soubor PDF).

Pokud by vydání loveckého lístku vyřizovala jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena.

Lovecké lístky se vydávají vždy pouze v místě příslušném trvalému pobytu občana na příslušném úřadě. V případě trvalého pobytu na MČ Praha 4  jde o Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, (Ing. Pavel Exner - 8. patro - kancelář 8.17 - vlevo od výtahů ).

Další informace získáte na tel. čísle
261 192 536.