Informace pro živnostníky a podnikatele - OLD

 

Živnostenský zákon

Dne 1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 88/2016 Sb.

Poznámkou v příloze č. 2 živnostenského zákona se u živnosti "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" upřesňují další požadavky na doklady, kterými lze prokázat odbornou způsobilost pro uvedenou živnost.

Dále dne 1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, kterou se mimo jiné mění i živnostenský zákon.

Novela živnostenského zákona upřesňuje mimo jiné požadavky na stanovení doby praxe požadované pro prokázání odborné způsobilosti a nově umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání u živností "Vodní záchranářská služba", "Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže", "Provozování solárií", "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…", "Kosmetické služby" a "Pedikúra, manikúra".

KE STAŽENÍ - aktuální k 1. 1. 2016


Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Dne 1. července 2016 nabyla účinnost novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 155/2016 Sb.

Stávající právní úprava nařízení vlády se tímto přizpůsobuje změnám, které byly v uplynulém období provedeny novelizacemi živnostenského zákona a jiných právních předpisů, které s živnostenským podnikáním souvisejí.

Dále se zohledňují požadavky vyplývající z aplikační praxe a sjednocuje se terminologie používaná jinými právními přepisy upravujícími některé z činností, které jsou živnostmi. Z předpisů novelizujících živnostenský zákon se především jedná o zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), a zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Úprava nemá věcný dopad na podnikatele, k zásahům, které by měnily rozsah oprávnění podnikatele, návrhem nedochází.

KE STAŽENÍ - účinné od 14. 8. 2016
 

Další odkazy

Zveřejněno: 09.01.2014 – Vít Drbal
Vytisknout