Informace o právech a povinnostech plátců místního poplatku ze psů


Novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) došlo s účinností od 1. 1. 2020 ke změnám týkajícím se místního poplatku ze psů. Z tohoto důvodu byla také změněna příslušná obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů, a to obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy ve znění vyhlášky č. 18/2004, č. 8/2011 a č. 19/2019 Sb. hl.m. Prahy.

  Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

  Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je ze zákona osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

  Sazba poplatku ze psa činí ročně
1/
a) Kč 1.500,- za jednoho psa
b) Kč 2.250,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

  Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě činí ročně
2/
a) Kč 600,- za jednoho psa
b) Kč 900,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
3/ Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let, činí sazba poplatku Kč 200,- ročně za jednoho psa a Kč 300,- ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Důvod osvobození zde musí být k 1. 1. příslušného roku, za který se poplatek platí. Pokud důvod osvobození vznikne v průběhu roku, přísluší úleva až od následujícího roku.
4/ Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně Kč 600,- za jednoho psa a Kč 900,- za druhého a každého dalšího psa.

  Poplatek se platí již od prvého dne měsíce, ve kterém nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

  Poplatník má ohlašovací povinnost ke správci poplatku. V ohlášení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, rodné číslo u fyzické osoby a identifikační číslo u právnické osoby, pokud byly přiděleny, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce;
c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku,

  Ohlášení je poplatník povinen podat správci poplatku do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala. Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to:

  a) nečiní-li více jak Kč 600,-, nejpozději do 31. 3. každého roku,
  b) činí-li více než Kč 600,- ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého roku

  Vznikne-li poplatková povinnost po datu uvedených splátek, je poplatek splatný vždy najednou do 15-ti dnů od jejího vzniku.

Od poplatku jsou dále osvobozeni i držitelé psů
a) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,
b) jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost,
c) služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,
d) převzatých z útulků provozovaných na území hl.m. Prahy po dobu dvou let od převzetí - viz seznam .

  Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však Kč 350,- se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa identifikačním číslem psa podle veterinárního zákona a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy o místním poplatku ze psů. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jsoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

  Správu poplatku vykonává Úřad Městské části Prahy 4 pro držitele psů s místem přihlášení nebo sídlem poplatníka na území Městské části Prahy 4.

Každý, kdo se stane chovatelem psa chovaného na území hlavního města Prahy a zároveň označeného podle veterinárního zákona, je povinen se do 30-ti dnů od této skutečnosti přihlásit do evidence chovatelů psů (dále jen „evidence“) vedené Magistrátem hlavního města Prahy. Přihlášení se provádí pomocí registrační karty chovatele. Chovatel při přihlašování doloží identifikační číslo psa nebo číslo tetování a uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum narození a případná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní údaje (jméno, příjmení a místo pobytu) a způsob, kterým si v případě ztráty psa přeje být kontaktován při jeho nálezu. O přihlášení do evidence obdrží potvrzení. Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hl.m. Prahy nebo jeho uhynutí. Údaje z evidence se poskytují pouze útulkům pro opuštěná zvířata v rozsahu potřebném k identifikaci nalezeného psa, který byl předán útulku do jeho péče, a k vyrozumění jeho chovatele, a dále orgánům, které jsou tyto údaje oprávněny zjišťovat v souvislosti s plněním svých úkolů podle zákona.

  Nezaplatí-li poplatník poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem a může včas a řádně nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek.

(celý text jako soubor je ke stažení ZDE )

S dotazy ohledně agendy okolo psí problematiky se obracejte na:

Číslo účtu pro úhrady místního poplatku ze psů:19-2000832359 / 0800a

10místný variabilní symbol, který máte přidělenýOdbor finanční správy nerozesílá složenky na poplatek ze psa. Poplatek můžete hradit bankovním převodem, na poště poštovní poukázkou typu A, a to všechno na účet MČ Praha 4 číslo 19-2000832359 / 0800 a ke každé zasílané platbě je nutno připojit váš desetimístný variabilní symbol ve tvaru 9004..... nebo 1341..... Další možností je uhradit poplatek v informačních kancelářích Úřadu MČ Praha 4. Opět je nutné vědět variabilní symbol a částku, která má být zaplacena.
Zveřejněno: 03.02.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 20.10.2021 – Vít Drbal
Vytisknout