Informace o mateřských školách

Městská část Praha 4 zřizuje celkem 23 mateřských škol, z nichž čtyři jsou součástí škol základních (MŠ Kaplická, MŠ Mendíků, MŠ Sdružení a MŠ Ohradní). Nejběžnějším typem jsou sídlištní pavilonové školy, umístěné v zahradách, které pocházejí převážně z výstavby ze 60. let minulého století. Zbytek tvoří školy v objektech staré zástavby v Nuslích, Michli nebo ve vilách v Podolí a Braníku. Ve školním roce 2016 / 2017 navštěvuje tato předškolní zařízení celkem 3 604 dětí ve 133 třídách.

Mateřské školy pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu, který zaměřují na estetickou výchovu, tělesnou výchovu, ekologii apod. Mnohé nabízejí i výuku angličtiny, hru na flétnu, plavání nebo keramický kroužek.

  • PLATBY V MŠ

Rodiče platí stravné a příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (tento příspěvek neplatí rodiče předškoláků), který je v jednotlivých mateřských školách odlišný. Jejich výši naleznete na těchto webových stránkách ("profilace mateřských škol, provozní doba, školné").

  • ZÁPIS DO MŠ

Přesný termín zápisu je vždy stanoven po dohodě se zřizovatelem, je stejný pro všechny mateřské školy na území MČ Praha 4 a je oznámen způsobem v místě obvyklým (vývěska na MŠ, regionální noviny Tučňák, webové stránky MČ Praha 4). Přihlášky jsou k dispozici v každé mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí, event. nepřijetí do MŠ obdrží rodiče písemně. Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou rodiče odvolat ve lhůtě do 15 dnů v souladu s poučením, uvedeným na rozhodnutí.

  • PÉČE O POSTIŽENÉ DĚTI

Zvláštní postavení mezi mateřskými školami na území MČ Praha 4 má Speciální mateřská škola, Praha 4, Horáčkova 1, která se zabývá integrací zdravotně (smyslově) postižených dětí. Její součástí je i Speciální pedagogické centrum, které poskytuje rodinám a školám terénní a ambulantní služby, úzce spolupracuje s pediatry a s oborníky z oblasti speciální péče. Je zde otevřena i třída pro děti s autismem.

  • Kontakt - 241 731 360, 604 503 697
Aktualizováno: 21.04.2022
Vytisknout